MINUNABILII” din 23 August, în AVENTURA vieții lor, la Bucharest Tech Week și ASTROFEST [Foto/VIDEO]

0
793

Abi­bu­la Aygun: ”Sâm­bă­tă, 25.06.2018, intr‑o zi ce nu se anun­ța prea pri­e­te­noa­să cu noi, am pur­ces la drum, cu echi­pa de la Cer­cul de Sti­in­te Apli­ca­te (Cer­cu­ri­le Teh­ni­co-Apli­ca­ti­ve de la 23 August), către Bucu­rești, spre două eve­ni­men­te de impor­tan­ță pen­tru vii­to­rul lor — Astro­fest 2019, orga­ni­zat de revis­ta Ști­in­ță & Teh­ni­că și Bucha­rest Tech Week.

Tot de la Bucha­rest Tech Week, veti vedea foar­te mul­te minu­na­tii! Auto­mo­bi­le elec­tri­ce, Auto­mo­bi­le Hibri­de, Dro­ne, Impri­man­te, Robo­ti rea­li­zati la impri­man­te 3D, Case inte­li­gen­te, Cal­cu­la­toa­re de ulti­ma gene­ra­tie, Bici­cle­te, Scu­te­re si Tro­ti­ne­te elec­tri­ce etc. Teh­no­lo­gii ale vii­to­ru­lui!

Am popo­sit ini­ti­al la Bucha­rest Tech Week, unde copi­ii au tes­tat teh­no­lo­gii ale vii­to­ru­lui. Masi­na­rii con­tro­la­te cu gan­dul, au tes­tat ulti­me­le con­fi­gu­ra­tii pen­tru jocuri, au pilo­tat dro­ne de la DJI, au vizi­tat tot cen­trul, au par­ti­ci­pat la con­cur­sul Qui­c­k­mo­bi­le si mul­te alte­le. In cele ce urmea­za puteți vedea cate­va fil­mu­le­te cu un cub con­tro­lat cu unde­le cere­bra­le (tre­bu­ia sa muti cubul in tere­nul adver­sa­ru­lui si mar­cai un gol, invin­gand), apoi doi pilo­ti excep­tio­nali ai Cer­cu­lui Teh­ni­co Apli­ca­tiv — Cristi Bogles si Vlad, urmand o pre­zen­ta­re a impri­man­te­lor 3D

”Tru­pa noas­tră de la 23 August, cu dom­nul pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov si dom­nul Dorin Pru­na­riu! Vă mul­țu­mim! Ați fost și sun­teți subiec­te de inspi­ra­ție pen­tru mul­te gene­ra­ții de tineri!

Cu dom­nul pre­se­din­te al Astro­clu­bu­lui Bucu­res­ti si cu dom­nul vice­pre­se­din­te! Le mul­tu­mesc din suflet pen­tru pri­mi­re!

Cu dom­nul pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov, dupa ce am “soci­a­li­zat” o lun­ga peri­oa­da impre­u­na pe mail sau face­bo­ok si o mica inter­ven­tie tele­fo­ni­ca in cadrul emi­siu­nii “Prin­tre Ste­le”, la Radio Roma­nia Actu­a­li­tati! Sa ne tră­i­ti, dom­nu­le Pro­fe­sor si cat mai mul­te edi­to­ri­a­le in revis­ta Sti­in­ta si Teh­ni­ca!

Le mul­tu­mesc pri­e­te­ni­lor de la Sti­in­ta si Teh­ni­ca, pen­tru invi­ta­tie si cal­du­roa­sa pri­mi­re! Eve­ni­men­tul a fost la Super­la­tiv. Adri­an Banu­ta, Cata­lin Bel­dea, Cla­u­diu Ando­ne, Pro­fe­so­rul Ale­xan­dru Miro­nov (un Om care mi‑a influ­en­tat via­ta si carie­ra), dom­nul Dorin Pru­na­riu, care ani­ver­sa 38 de ani de la pri­ma iesi­re a dân­su­lui in spa­ti­ul cos­mic, Fane Pop-Cot, un om de nota 10, cunos­can­du-ne onli­ne de pe gru­pul Astro­no­mie de ama­tori. Alin Tolea, ti-am admi­rat con­struc­tia.

Fap­tul ca am dat mâna cu pro­fe­so­rul care mi‑a mode­lat via­ta, fara ca macar sa stie. Vă mul­țu­mesc pen­tru tot, Dom­nu­le Pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov!

Bogdan Zaha­ria stie cum ne ima­gi­nam noi came­re de coman­da si tele­s­coa­pe in baza emi­siu­nii Sti­in­ta si Ima­gi­na­tie dar si a revis­tei Sti­in­ta si Teh­ni­ca a ani­lor 80–90.
Astro­nau­tul Dorin Pru­na­riu si fap­tul ca am dat mana cu dum­ne­a­lui! Astro­nau­tul des­pre care citeam cand eram elev. Pri­mul astro­naut român care a iesit in spa­ti­ul cos­mic! Mul­tu­mesc pri­e­te­ni­lor de la Astro­club Bucu­res­ti! 
Va mul­tu­mesc tutu­ror! Ne vedem la Atlan­ty­kron!

Așa­dar, dragi copii si parin­ti, frec­ven­tati Cer­cu­ri­le Teh­ni­co-Apli­ca­ti­ve ale Sco­lii ”Geor­ge Cos­buc” din loca­li­ta­tea 23 August, iar urma­toa­rea excur­sie va fie des­ti­na­ta Atlan­ty­kronCe ziceti? Robo­tei, avi­oa­ne, bra­te robo­ti­ce, auto­mo­de­le, navo­mo­de­le, astro­no­mie si mul­te alte­le din dome­ni­ul sti­in­te­lor va asteap­ta sa le des­co­pe­ri­ti mis­te­re­le!

Excur­sia de la Bucu­rești nu ar fi fost posi­bi­lă fără spri­ji­nul doam­nei direc­tor Magda­le­na Iacob, dom­nu­lui pro­fe­sor Mari­us Mer­lu­ș­că și al doam­nei pro­fe­sor Mari­ca Isa­be­la. Le mulțu­mim tutu­ror!”


MN: Vă invi­tăm să vizio­nați întrea­ga ”expe­di­ție ști­in­ți­fi­co-fan­tas­ti­că”, în albu­me­le Foto de pe pro­fi­lul dom­nu­lui Abi­bu­la Aygun.


Stiinta&Tehnica: Minu­na­bi­lii din foto­gra­fie s‑au abo­nat la revis­ta Știință&Tehnică, au închi­ri­at un micro­buz, și-au luat pro­fe­so­rul de o ari­pă și au por­nit (de unde­va de lân­gă Con­stan­ța) în aven­tu­ra vie­ții lor — la ASTROFEST. Misiu­ne decla­ra­tă — foto­gra­fie și auto­graf cu astro­nau­tul Dorin Pru­na­riu și pro­fe­so­rul Ale­xan­dru Miro­nov. Pen­tru că sunt minu­na­bili, le-am tri­mis si noi câte­va poze cu ce îi așteap­tă: un cort plin ochi cu auro­re bore­a­le, câte­va pla­ne­te zgu­bi­li­ti­ce și, evi­dent, SCENA ASTROFEST. Și mul­te, mul­te sur­pri­ze — doar pen­tru ei. Și nu sunt sin­guri: pri­e­te­ni ai revis­tei Știință&Tehnică au por­nit din Iași, Sucea­va, Tul­cea, Bra­șov, Buzău, Plo­iești, Cluj, Ora­dea, Arad, Pitești… și lis­ta con­ti­nuă.


Man­ga­lia News, 28 mai 2019. (sur­sa: Abi­bu­la Aygun, infor­ma­ti­cian 23 August).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.