MINAC va găzdui Masa rotundă internațională — “Amenințări securitare în regiunea Mării Negre. Fizionomia Pontului Euxin, în paradigma geopolitică post-Crimeea”

0
362

Dr. Dorin Popes­cu: ”Invit și pe aceas­tă cale pri­e­te­nii, publi­cul ele­vat, publi­cul spe­cia­list, exper­ții din regiu­ne, repre­zen­tan­ții medi­i­lor aca­de­mi­ce și ști­in­ți­fi­ce loca­le din Con­stan­ța / Dobro­gea, pre­cum și publi­cul larg, la lucră­ri­le mesei rot­un­de inter­națio­na­le cu titlul de mai sus, care vor avea loc în Aula “Adri­an Rădu­les­cu” (eta­jul I) a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (Pia­ța Ovi­diu), în ziua de luni, 20 mai a.c., înce­pând cu ora 10.00.

Publi­cul din Constanța/Dobrogea va avea, cu acest pri­lej, oca­zia de a audia eva­luări ale exper­ți­lor din Ucrai­na și Româ­nia pri­vind situ­a­ția de secu­ri­ta­te din zona Mării Negre. Masa rot­un­dă este orga­ni­za­tă de mai mul­te insti­tu­ții din Româ­nia și Ucrai­na și co-orga­ni­za­tă și găz­du­i­tă de Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța / MINAC. Un ast­fel de eve­ni­ment, cu par­ti­ci­pa­rea mai mul­tor experți din Ucrai­na și foca­li­zat pe situ­a­ția de secu­ri­ta­te din are­a­lul Mării Negre, se des­fă­șoa­ră în pre­mie­ră la Con­stan­ța. În afa­ra eva­luă­ri­lor gene­ra­le și punc­tu­a­le pri­vind tema de mai sus, par­ti­ci­pan­ții vor avea posi­bi­li­ta­tea de a audia eva­luări ale exper­ți­lor ucrai­neni pri­vind situ­a­ția din Don­bas – con­flict în des­fă­șu­ra­re în rai­oa­ne­le de est ale Ucrai­nei.

Apre­ciez că tema este extrem de inci­tan­tă, iar des­fă­șu­ra­rea unui ast­fel de eve­ni­ment la Con­stan­ța – bine­ve­ni­tă și nece­sa­ră, în actu­a­lul con­text geo­po­li­tic cunos­cut foar­te bine de către dvs. Sunt sigur că inte­re­sea­ză publi­cul cult din Con­stan­ța un răz­boi care se pro­du­ce la cca 800 de km de fron­ti­e­ra Româ­ni­ei și care a pro­dus deja efec­te (Cri­me­ea) la o dis­tan­ță de cca 400 de km în linie dreap­tă de la Con­stan­ța.

For­ma­tul aces­tui eve­ni­ment este unic pen­tru Constanța/Dobrogea, iar oport­u­ni­tăți de acest gen sunt extrem de rare la Tomis…

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re și par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția de Geo­po­li­ti­că „Ion Conea” (Bucu­rești), Aso­ci­a­ția „Casa Mării Negre/Black Sea Hou­se” (Con­stan­ța), ONG „Cen­trul de Nara­ti­ve Poli­ti­ce ale Demo­cra­ți­ei” (Cer­nă­uți, Ucrai­na), ONG „Cen­trul pen­tru Coo­pe­ra­re Regio­na­lă «Dia­log»” (Cer­nă­uți, Ucrai­na) și Fun­da­ția „Resur­se și Ini­ția­ti­ve Publi­ce” (Cer­nă­uți, Ucrai­na). Lucră­ri­le mesei rot­un­de sunt co-mode­ra­te de Ser­hii Hak­man (Ucrai­na) și subsemnatul.Dezbaterile vor avea loc în lim­bi­le româ­nă și ucrai­ne­a­nă.

Aduc și pe aceas­tă cale mul­țu­mi­ri con­du­ce­rii Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (per­so­nal dom­nu­lui direc­tor Sorin Mar­cel Coles­niuc și doam­nei Lavi­nia Dumi­traș­cu), pen­tru spri­jin și impli­ca­re, pre­cum și lui Ionut Dru­che, pen­tru rea­li­za­rea afi­șu­lui mani­fes­tă­rii. VĂ AȘTEPTĂM LA EVENIMENT!

I. DESCRIEREA GENERALĂ A EVENIMENTULUI

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re și par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția de Geo­po­li­ti­că „Ion Conea” (Bucu­rești), Aso­ci­a­ția „Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” (Con­stan­ța), ONG „Cen­trul de Nara­ti­ve Poli­ti­ce ale Demo­cra­ți­ei” (Cer­nă­uți, Ucrai­na), ONG „Cen­trul pen­tru Coo­pe­ra­re Regio­na­lă «Dia­log»” (Cer­nă­uți, Ucrai­na), Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă „Yuriy Fed­ko­vy­ch” din Cer­nă­uți (Ucrai­na) și Fun­da­ția „Resur­se și Ini­ția­ti­ve Publi­ce” (Cer­nă­uți, Ucrai­na), orga­ni­zea­ză

Masa rot­un­dă inter­națio­na­lă “Ame­nin­țări secu­ri­ta­re în regiu­nea Mării Negre. Fizio­no­mia Pon­tu­lui Euxin în para­dig­ma geo­po­li­ti­că post-Cri­me­ea”.

Eve­ni­men­tul va avea loc luni, 20 mai 2019, în inter­va­lul orar 10.00–16.00, în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța. În cadrul mesei rot­un­de, se pre­co­ni­zea­ză, pri­o­ri­tar, ana­li­za­rea ame­nin­ță­ri­lor hibri­de din are­a­lul extins al Mării Negre de către experți din Româ­nia și Ucrai­na. Eve­ni­men­tul repre­zin­tă, tot­o­da­tă, o oport­u­ni­ta­te pen­tru des­fă­șu­ra­rea unui schimb de expe­rien­ță și bune prac­tici între repre­zen­tan­ții medi­i­lor ana­li­ti­ce din Româ­nia și Ucrai­na, pre­cum și pen­tru con­so­li­da­rea dia­lo­gu­lui din­tre aceștia.

Publi­cul constănțean/dobrogean va avea oca­zia de a se fami­li­a­ri­za, pe baza eva­luă­ri­lor exper­ți­lor în dome­niu din cele două țări, cu ame­nin­ță­ri­le hibri­de din regiu­nea Mării Negre, cu deta­lii pri­vind pro­ce­se­le geo­po­li­ti­ce de apro­pi­e­re a Ucrai­nei de Uniu­nea Euro­pea­nă și NATO, cu acțiu­ni­le poli­ti­ce ale UE și NATO în spa­ți­ul extins al Mării Negre, cu demer­su­ri­le diplo­ma­ți­ei româ­nești și ucrai­ne­ne de a con­so­li­da coe­ziu­nea și con­sis­ten­ța pro­iec­tu­lui geo­po­li­tic euro-atlan­tic în regiu­ne etc.

O serie de experți din Ucrai­na (Ser­ghei Hak­man — poli­to­log, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Cer­nă­uți -, Ser­hii Fedu­nyak — pro­fe­sor uni­ver­si­tar la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă „Yuriy Fed­ko­vy­ch” din Cer­nă­uți -, Ale­xan­dr Rus­nak — pre­șe­din­te al ONG „Cen­trul pen­tru Coo­pe­ra­re Regio­na­lă «Dia­log»”, Cer­nă­uți, Evhen Magda — direc­tor exe­cu­tiv al Insti­tu­tu­lui de Poli­ti­că Glo­ba­lă, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Kiev -) vor pre­zen­ta, în pre­mie­ră pen­tru Con­stan­ța și pen­tru întrea­ga regiu­ne a Dobro­gei, eva­luări pri­vind situ­a­ția răz­bo­i­u­lui din rai­oa­ne­le de est ale Ucrai­nei (Don­bas), cau­ze­le aces­tu­ia, pre­cum și per­spec­ti­ve­le de solu­țio­na­re.

Aces­to­ra li se va adă­u­ga exper­ti­za din Româ­nia (Vasi­le Simi­lea­nu — direc­to­rul revis­tei „Geo­po­li­ti­ca”, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de Geo­po­li­ti­că „Ion Conea”, Bucu­rești -; Mari­an Zida­ru — con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Con­stan­ța -, Mari­oa­ra Cojoc — con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța -, Dorin Popes­cu — pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „Casa Mării Negre/Black Sea Hou­se” Con­stan­ța, fost diplo­mat în Ucrai­na și Fede­ra­ția Rusă — etc.) pri­vind situ­a­ția de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre.

Orga­ni­za­to­rii apre­cia­ză că ane­xa­rea Cri­me­ei și răz­bo­i­ul din Don­ba­ss, pro­iec­tul geo­po­li­tic rusesc Novo­ro­s­sia, pre­cum și mili­ta­ri­za­rea trep­ta­tă a regiu­nii au rea­dus în prim-pla­nul Euro­pei punc­te­le cri­ti­ce din veci­nă­ta­tea sa esti­că, în par­ti­cu­lar tur­bu­len­țe­le pro­du­se în spa­ți­ul extins al Mării Negre. Pon­tul Euxin pare a fi deve­nit un Pont fără hegemon(i) și fără coe­ziuni, un tea­tru de con­frun­tări geos­tra­te­gi­ce și spa­țiu de coe­xis­ten­ță al unor ide­o­lo­gii, stra­te­gii poli­ti­ce, inte­re­se sta­ta­le diver­gen­te, câteo­da­tă opu­se. În acest con­text, (pri­o­ri­tar) comu­ni­ta­tea euro­pea­nă și Ucrai­na cau­tă moda­li­tăți efi­cien­te de rezol­va­re a cri­zei ruso-ucrai­ne­ne cu limi­ta­rea pier­de­ri­lor, com­pro­mi­suri stra­te­gi­ce și res­pec­ta­rea obli­ga­to­rie a nor­me­lor de drept inter­națio­nal.

Foar­te pro­ba­bil, ame­nin­ță­ri­le și agre­siu­ni­le din regiu­ne au exploa­tat ple­nar pro­pri­i­le caren­țe și slă­bi­ciuni ale pro­iec­tu­lui euroa­tlan­tic la Marea Nea­gră, pre­cum și slă­bi­ciu­ni­le sis­te­me­lor poli­ti­ce ale țări­lor din regiu­ne, iar exper­ții pre­zenți la eve­ni­ment vor pro­pu­ne un sumar ana­li­tic al vul­ne­ra­bi­li­tă­ți­lor care au per­mis degra­da­rea rapi­dă a situ­a­ți­ei de secu­ri­ta­te din regiu­nea extin­să a Mării Negre, pro­pu­nând, tot­o­da­tă, și pre­dic­ții pri­vind evo­lu­ți­i­le secu­ri­ta­re din acest spa­țiu.

Prin­ci­pa­le­le teme supu­se dez­ba­te­rii exper­ți­lor: Cum a fost posi­bi­lă agre­siu­nea Fede­ra­ți­ei Ruse împo­tri­va Ucrai­nei – lec­ții pen­tru sis­te­mul inter­națio­nal de secu­ri­ta­te; Pacea în Pon­tul fără hegemon(i): care sunt meca­nis­me­le poli­ti­ce, juri­di­ce, eco­no­mi­ce pen­tru solu­țio­na­rea con­flic­te­lor din regiu­ne, pri­o­ri­tar a con­flic­tu­lui ruso-ucrai­nean?

Se vor abor­da în cadrul dis­cu­ți­i­lor și sub-teme pre­cum: Cum au fost posi­bi­le­le lebe­de­le negre geo­po­li­ti­ce din acva­to­ri­ul Mării Negre (Cri­me­ea, Don­ba­sul) și ce mai urmea­ză? Cum își pot pro­te­ja, revi­go­ra și recon­fi­gu­ra Euro­pa și SUA, ală­tu­ri de țări­le par­te­ne­re din regiu­ne, pro­iec­tul geo­po­li­tic pro­priu la Pon­tul Euxin – pro­iect bazat pe demo­cra­ție, sta­bi­li­ta­te, secu­ri­ta­te, co-par­ti­ci­pa­re, coe­ziu­ne? Care sunt sem­ne­le noii lumi geo­po­li­ti­ce care se tes­tea­ză în regiu­nea Mării Negre? Cum pot fi evi­ta­te noi tur­bu­len­țe, noi lebe­de negre, noi agre­siuni în acva­to­ri­ul pon­tic? Cum va fi posi­bi­lă pacea în Don­bas?

Orga­ni­za­to­rii apre­cia­ză că dez­ba­te­rea care are loc la Con­stan­ța (ine­di­tă la nivel națio­nal prin pris­ma for­ma­tu­lui și tema­ti­cii), în con­di­ți­i­le unor ten­siuni geo­po­li­ti­ce și mili­ta­re în creș­te­re în acva­to­ri­ul Mării Negre, care au gene­rat con­flic­te recen­te la doar 400 km de Con­stan­ța (dis­tan­ța în linie dreap­tă până la Sevas­to­pol), ce men­țin con­flic­te în curs de des­fă­șu­ra­re la sub 800 de km dis­tan­ță în linie dreap­tă față de fron­ti­e­ra Româ­ni­ei (care este, tot­o­da­tă, fron­ti­e­ra esti­că actu­a­lă a UE și NATO), va pro­du­ce un inte­res major pen­tru publi­cul constănțean/dobrogean, medi­i­le admi­nis­tra­ti­ve și eli­ta inte­lec­tu­a­lă loca­lă.

Eve­ni­men­tul va fi mode­rat de către Ser­ghei Hak­man (Ucrai­na) și Dorin Popes­cu (Româ­nia).

II. CONCEPTUL EVENIMENTULUI

Ane­xa­rea Cri­me­ei și răz­bo­i­ul din Don­ba­ss, pro­iec­tul geo­po­li­tic rusesc Novo­Rus­sia, pre­cum și mili­ta­ri­za­rea trep­ta­tă a regiu­nii au rea­dus în prim-pla­nul Euro­pei punc­te­le cri­ti­ce din veci­nă­ta­tea sa esti­că, în par­ti­cu­lar tur­bu­len­țe­le pro­du­se în spa­ți­ul extins al Mării Negre.
Din 2014, ca urma­re a ane­xă­rii Cri­me­ei de către Fede­ra­ția Rusă și ini­ți­e­rii con­flic­tu­lui din Don­ba­ss, comu­ni­ta­tea inter­națio­na­lă se con­frun­tă cu noi ame­nin­țări hibri­de asu­pra secu­ri­tă­ții regio­na­le, care limitează/reduc efi­ca­ci­ta­tea meca­nis­me­lor tra­di­țio­na­le de drept inter­națio­nal. În ulti­mii 5 ani (de la agre­siu­nea Krem­li­nu­lui asu­pra Penin­su­lei), comu­ni­ta­tea euro­pea­nă și Ucrai­na cau­tă moda­li­tăți efi­cien­te de rezol­va­re a cri­zei ruso-ucrai­ne­ne cu limi­ta­rea pier­de­ri­lor, com­pro­mi­suri stra­te­gi­ce și res­pec­ta­rea obli­ga­to­rie a nor­me­lor de drept inter­națio­nal, inclu­siv a celor pri­vind invi­o­la­bi­li­ta­tea fron­ti­e­re­lor de stat.

Foar­te pro­ba­bil, ame­nin­ță­ri­le și agre­siu­ni­le din regiu­ne au exploa­tat ple­nar pro­pri­i­le caren­țe și slă­bi­ciuni ale pro­iec­tu­lui euroa­tlan­tic la Marea Nea­gră, pre­cum și slă­bi­ciu­ni­le sis­te­me­lor poli­ti­ce ale țări­lor din regiu­ne.

În ulti­ma peri­oa­dă, eve­ni­men­te­le geo­po­li­ti­ce se pre­ci­pi­tă din nou la Marea Nea­gră. Pon­tul Euxin pare a fi deve­nit un Pont fără hegemon(i) și fără coe­ziuni, un tea­tru de con­frun­tări geos­tra­te­gi­ce și spa­țiu de coe­xis­ten­ță a unor ide­o­lo­gii, stra­te­gii poli­ti­ce, inte­re­se sta­ta­le diver­gen­te, câteo­da­tă opu­se.

Ris­curi non-tra­di­țio­na­le, spe­ci­fi­ce lumii moder­ne (con­flic­te hibri­de, răz­bo­a­ie infor­ma­țio­na­le, agre­siuni ati­pi­ce asu­pra comu­ni­tă­ții euro­pe­ne din regiu­ne etc.), se ada­u­gă con­flic­te­lor deja tra­di­țio­na­le ale regiu­nii Mării Negre (com­pe­ti­ția pen­tru Strâm­tori, con­flic­te înghe­ța­te, tato­nări între blo­curi mili­ta­re anta­go­nis­te, nego­ci­eri și recon­fi­gu­rări ale sfe­re­lor de influ­en­ță între marii actori poli­tici în plan regio­nal etc.).

Comu­ni­ta­tea inter­națio­na­lă „res­pi­ră” geo­po­li­tic greu în regiu­ne, iar instru­men­te­le aces­te­ia par a nu cre­ea pre­mi­se sufi­cien­te pen­tru o sta­bi­li­za­re rapi­dă și pe ter­men lung a zonei. Aces­te feno­me­ne sunt înso­ți­te de o cul­tu­ră poli­ti­că ane­mi­că la nivel regio­nal (în spa­ți­ul extins al Mării Negre), cu o capa­ci­ta­te redu­să de a pre­ve­dea, anti­ci­pa, pre­ve­ni catas­tro­fe.

Teme­le dez­ba­te­rii:

-Cum a fost posi­bi­lă agre­siu­nea Fede­ra­ți­ei Ruse împo­tri­va Ucrai­nei – lec­ții pen­tru sis­te­mul inter­națio­nal de secu­ri­ta­te.
‑Pacea în Pon­tul fără hege­mon: care sunt meca­nis­me­le poli­ti­ce, juri­di­ce, eco­no­mi­ce pen­tru solu­țio­na­rea con­flic­te­lor din regiu­ne, pri­o­ri­tar a con­flic­tu­lui ruso-ucrai­nean?

Prin­ci­pa­le­le sub-teme ale dez­ba­te­rii:
‑Cum au fost posi­bi­le­le lebe­de­le negre geo­po­li­ti­ce din acva­to­ri­ul Mării Negre (Cri­me­ea, Don­ba­s­sul) și ce mai urmea­ză?
‑Cum își pot pro­te­ja, revi­go­ra și recon­fi­gu­ra Euro­pa și SUA, ală­tu­ri de țări­le par­te­ne­re din regiu­ne, pro­iec­tul geo­po­li­tic pro­priu la Pon­tul Euxin – pro­iect bazat pe demo­cra­ție, sta­bi­li­ta­te, secu­ri­ta­te, co-par­ti­ci­pa­re, coe­ziu­ne?
‑Care sunt sem­ne­le noii lumi geo­po­li­ti­ce care se tes­tea­ză în regiu­nea Mării Negre?
‑Cum pot fi evi­ta­te noi tur­bu­len­țe, noi lebe­de negre, noi agre­siuni în acva­to­ri­ul pon­tic?
‑Cum va fi posi­bi­lă pacea în Don­ba­ss?

În cadrul mesei rot­un­de se pre­co­ni­zea­ză, pri­o­ri­tar, ana­li­za­rea ame­nin­ță­ri­lor hibri­de din are­a­lul extins al Mării Negre de către experți din Româ­nia și Ucrai­na. Eve­ni­men­tul repre­zin­tă, tot­o­da­tă, o oport­u­ni­ta­te pen­tru des­fă­șu­ra­rea unui schimb de expe­rien­ță și bune prac­tici între repre­zen­tan­ții medi­i­lor ana­li­ti­ce din Româ­nia și Ucrai­na, pre­cum și pen­tru con­so­li­da­rea dia­lo­gu­lui din­tre aceștia.

Par­ti­ci­panți din Ucrai­na:
1. Ser­hii Hakman/Сергій Гакман – direc­tor adjunct al Cen­tru­lui Regio­nal Cer­nă­uți de Per­fec­țio­na­re a Cali­fi­că­rii Func­țio­na­ri­lor Publici, vice-pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei „Resur­se și Ini­ția­ti­ve Publi­ce“, poli­to­log, tra­du­că­tor, doc­tor în isto­rie, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Cer­nă­uți.
2. Ser­hii Fedunyak/Сергій Федуняк – pro­fe­sor uni­ver­si­tar la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă „Yuriy Fed­ko­vy­ch” din Cer­nă­uți, doc­tor abi­li­tat în ști­in­țe poli­ti­ce, Cer­nă­uți.
3. Ale­xan­dr Rusnak/Олександр Руснак – pre­șe­din­te al orga­ni­za­ți­ei negu­ver­na­men­ta­le „Cen­trul pen­tru Coo­pe­ra­re Regio­na­lă «Dia­log»”, doc­tor în isto­rie, Cer­nă­uți.
4. Evhen Magda/Євген Магда – direc­tor exe­cu­tiv al Insti­tu­tu­lui de Poli­ti­că Glo­ba­lă, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă Teh­ni­că a Ucrai­nei, Insti­tu­tul Poli­teh­nic din Kiev „Igor Sikor­sky”, doc­tor în ști­in­țe poli­ti­ce, Kiev.
5. Roman Zinenko/Роман Зіненко – volun­tar în cadrul bata­li­o­nu­lui „Dni­pro”, scri­i­tor, autor al căr­ții „Încer­cu­i­rea de la Ilo­vai­sk”, Kiev.
6. Alla Makukh/Алла Макух – pre­șe­din­te al ONG „Bere­ginya” (Pro­tec­toa­rea), Kiev.
7. Ole­na Sugak/Олена Сугак – vice­pre­șe­din­te al ONG „Bere­ginya”, Kiev.
8. Lyud­mi­la Kostyshyn/Людмила Костишин – mem­bră a ONG „Bere­ginya”, Kiev.

Par­ti­ci­panți din Româ­nia:
1. Vasi­le Simi­lea­nu, direc­to­rul revis­tei „Geo­po­li­ti­ca”, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de Geo­po­li­ti­că „Ion Conea”, Bucu­rești.
2. Mari­oa­ra Cojoc, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța.
3. Mari­an Zida­ru, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Con­stan­ța.
4. Dorin Popes­cu – pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „Casa Mării Negre/Black Sea Hou­se” Con­stan­ța, doc­tor în filo­lo­gie, ana­list poli­tic, fost diplo­mat, Con­stan­ța.”


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 19 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.