Maternitate’, ‘Copilărie’, ‘Familie’, ‘Orașul Constanța’. Acestea sunt temele Concursului de artă plastică, organizat anul acesta de Isis Hospital 

0
398

Sco­pul pro­iec­tu­lui este ca Isis Hos­pi­tal să con­tri­bu­ie la des­co­pe­ri­rea tine­ri­lor talen­tați care urmea­ză cur­su­ri­le unor școli sau uni­ver­si­tăți cu pro­fil de artă, ofe­rin­du-le posi­bi­li­ta­tea de a‑și expu­ne lucră­ri­le unui public larg, pre­cum și de a încu­ra­ja impli­ca­rea în acțiuni cari­ta­bi­le.

Obiec­ti­vul gene­ral este ace­la de a con­ti­nua tra­di­ția pro­mo­vă­rii tine­re­lor talen­te artis­ti­ce, înce­pu­tă în cadrul cam­pa­niei Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stan­ța, la pri­ma sa edi­ție, în urmă cu 9 ani, când am rea­li­zat un album de artă cu cele mai fru­moa­se lucrări înscri­se în con­curs. Dacă atunci tema­ti­ca alea­să a fost “Mama și copi­lul — emo­ție și bucu­rie”, anul aces­ta lan­sam o nouă pro­vo­ca­re artis­ti­că cu 4 tema­tici: Mater­ni­ta­te, Copi­lă­rie, Fami­lie, ora­șul Con­stan­ța.

Obiec­ti­vul spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui con­stă în orga­ni­za­rea unei expo­zi­ții în Isis Hos­pi­tal și în par­ca­rea ală­tu­ra­tă pen­tru tine­rii talen­tați.

Regu­la­men­tul con­cur­su­lui

Com­pe­ti­ția este des­chi­să tutu­ror tine­ri­lor care iubesc arta din jude­țul Con­stan­ța cu vâr­sta cuprin­să între 7 – 25 de ani gru­pați pe 3 cate­go­rii:

·        Cate­go­ria I: 7 – 14 ani

·        Cate­go­ria a II‑a : 15 – 20 ani

·        Cate­go­ria a III‑a : 21 – 25 ani

Dis­ci­pli­ne­le de con­curs sunt:

·        Pic­tu­ră

·        Gra­fi­că

·        Foto­gra­fie artis­ti­că

Peri­oa­da de deru­la­re a con­cur­su­lui:

·       Până la 25 mai 2019 — tri­mi­te­rea prin sis­tem elec­tro­nic a lucră­ri­lor per­so­na­le, sca­na­te sau foto­co­pi­a­te, împre­u­nă cu for­mu­la­rul de înscri­e­re com­ple­tat inte­gral; toa­te aces­tea tre­bu­ie expe­di­a­te la adre­sa [email protected]

Aten­ție! Până la data de 25 mai 2019 — lucră­ri­le care au fost înscri­se în con­curs tre­bu­ie adu­se la sedi­ul Isis Hos­pi­tal din str. Mir­cea cel Bătrân nr.102, Con­stan­ța, pen­tru ca echi­pa de orga­ni­za­re să le pre­gă­teas­că spre a fi expu­se în data de 1 iunie 2019.

·        1 iunie 2019 — Orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei – pri­mi­rea vizi­ta­to­ri­lor va înce­pe de la ora 10:00.

Deta­lii orga­ni­za­tori­ce:

·        Un par­ti­ci­pant se poa­te înscrie la mai mul­te dis­ci­pli­ne.

·        Lucră­ri­le nu tre­bu­ie să fie edi­ta­te pe cal­cu­la­tor.

·        Foto­gra­fi­i­le tre­bu­ie să fie tri­mi­se pen­tru înscri­e­re în for­mat jpg cu rezo­lu­ția de 300 dpi, iar în cazul selec­tă­rii de către juriu, aces­tea vor fi adu­se , în ori­gi­nal, la sedi­ul expo­zi­ți­ei – str. Mir­cea cel Bătrân nr.102, Con­stan­ța.

·        Data limi­tă pen­tru înscri­e­re este 25 mai 2019 (inclu­siv depu­ne­rea lucră­ri­lor la sedi­ul orga­ni­za­to­ru­lui).

Par­ti­ci­pan­tii care doresc pot dona lucră­ri­le în cadrul unei lici­ta­ții ce va fi des­chi­să public în data de 2 iunie, cu o dura­tă de 7 zile, pe pagi­na de Face­bo­ok a Isis Hos­pi­tal. Sume­le colec­ta­te vor fi dona­te unui caz soci­al.

Juri­ul:

În ziua de 1 iunie 2019, oga­ni­za­to­rul va acor­da 3 pre­mii pen­tru fie­ca­re cate­go­rie de vâr­stă.

Orga­ni­za­tor:

·        Con­cur­sul este orga­ni­zat de Isis Hos­pi­tal cu spri­ji­nul  Insti­tu­tu­lui de Ști­in­ță, Cul­tu­ră și Spi­ri­tu­a­li­ta­te “Ovi­di­us” si al Facul­tă­ții de Arte din cadrul Uni­ver­si­tă­ții „Ovi­di­us” Con­stan­ța

·        Pro­iec­tul este sus­ți­nut de Aso­ci­a­tia Pan­ge­ea.


For­mu­lar de înscri­e­re

Con­curs de artă

Nume:

Pre­nu­me:

Adre­sa:

Tele­fon:

E­mail:

Vâr­sta:

Uni­ta­tea de învă­tământ:

Cate­go­ria de vâr­stă:

Dis­ci­pli­nă:

Tema și dimen­siu­nea lucră­rii:

Sunt de acord să donez lucra­rea înscri­să în con­curs în vede­rea strân­ge­rii de fon­duri pen­tru un caz soci­al: DA / NU.

Data tri­mi­te­rii lucră­rii:


Lici­ta­ție lucrări din cadrul con­cur­su­lui Isis, con­curs de artă

·        Vor fi scoa­se la vân­za­re, cu lici­ta­ție, lucră­ri­le tine­ri­lor înscriși în con­curs care și-au dat acor­dul pen­tru a dona, în vede­rea stran­ge­rii de fon­duri pen­tru un caz soci­al.

·        Va fi folo­si­tă plat­for­ma Face­bo­ok Isis Hos­pi­tal unde vor fi expu­ne lucră­ri­le. Fie­ca­re lucra­re va avea un nume.

·        Din 2 iunie și până pe 9 iunie vor fi expu­se lucră­ri­le, urmând ca pe 10 iunie noii pro­pri­e­tari să intre în pose­sia lor.

·        Sume­le obți­nu­te vor fi alo­ca­te unui caz soci­al ce va fi pre­zen­tat in data de 1 iunie 2019, la momen­tul des­chi­de­rii expo­zi­ti­ei.


Man­ga­lia News, 18.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.