Măsuri antifraudă pentru alegerile europarlamentare și referendumul de duminică, 26 mai 2019

0
458

Măsuri anti­fra­u­dă pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re și refe­ren­du­mul pen­tru jus­ti­ție. Minis­trul de Inter­ne cere BEC să tri­mi­tă o cir­cu­la­ră tutu­ror sec­ți­i­lor de vota­re.

Car­men Dan a trans­mis con­du­ce­rii Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral (BEC) un docu­ment prin care pro­pu­ne trans­mi­te­rea unei cir­cu­la­re către toa­te secţi­i­le de vota­re din ţară care să conţi­nă măsuri meni­te să pre­vi­nă fra­u­da. Prin­tre exem­ple­le de fra­u­dă date de minis­tru se numă­ră pără­si­rea secţi­ei cu bule­ti­nul de vot sau aban­do­na­rea aces­tu­ia în cabi­nă. Dumi­ni­că, 26 mai, româ­nii sunt aştep­ta­ţi la urne pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re şi pen­tru refe­ren­du­mul pen­tru jus­ti­ţie. 

În docu­men­tul pe care minis­trul de Inter­ne l‑a tri­mis Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral sunt enu­me­ra­te situ­a­ţi­i­le în care ar putea fi fra­u­da­te ale­ge­ri­le de dumi­ni­că:

  • pără­si­rea loca­lu­lui de vot cu bule­ti­nul de vot;
  • lăsa­rea bule­tu­lui de vot în cabi­na de vot;
  • nein­tro­du­ce­rea de către ale­gă­tori în urne­le de vot a bule­ti­ne­lor de vot pri­mi­te;
  • înmâ­na­rea mai mul­tor bule­ti­ne de vot de ace­la­şi tip ale­gă­to­ru­lui, pre­cum şi intro­du­ce­rea aces­to­ra în urna de vot.

Car­men Dan pro­pu­ne Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral sta­bi­li­rea unor măsuri supli­men­ta­re, pen­tru a fi pre­ve­ni­tă fra­u­da prin emi­te­rea unei cir­cu­la­re către biro­u­ri­le elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re, prin care să se adu­că la cunoş­tinţă preşe­dinţi­lor şi locţi­i­to­ri­lor aces­to­ra, inclu­siv prin inter­me­di­ul Sis­te­mu­lui infor­ma­tic de moni­to­ri­za­re a pre­zenţei la vot şi de pre­ve­ni­re a votu­lui ile­gal, urmă­toa­re­le:

  • fap­tul că mem­brii biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re tre­bu­ie să infor­meze ale­gă­to­rii cu pri­vi­re la obli­ga­ţia de a intro­du­ce în urne­le de vot bule­ti­ne­le de vot pri­mi­te, pre­cum şi cu pri­vi­re la even­tu­a­le­le con­se­cinţe contravenţionale/penale ale neres­pec­tă­rii aces­tei obli­ga­ţii;
  • obli­ga­ţia de a comu­ni­ca per­so­na­lu­lui de pază situ­a­ţi­i­le în care ale­gă­to­rii nu intro­duc bule­ti­ne­le de vot în urne­le de vot, având în vede­re că per­so­na­lul de pază se află în afa­ra sălii unde se votea­ză.

Citeş­te întrea­ga şti­re, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.