Marius Horia Țuțuianu: ‘De astăzi, patrimoniul cultural al județului Constanța este mai bogat. Sculptorul Mihai Buculei a dăruit localității 2 Mai bustul din bronz al marelui Mihail Kogălniceanu’ [FOTO]

0
709

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu: Zi impor­tan­tă pen­tru locu­i­to­rii satu­lui 2 Mai, dar și pen­tru jude­țul Con­stan­ța. De astăzi, patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al comu­ni­tă­ții noas­tre este mai bogat. Artis­tul Mihai Bucu­lei, pen­tru care am un res­pect deo­se­bit, a lucrat o sculp­tu­ră sim­bol și a dăruit‑o loca­li­tă­ții 2 Mai.

Dezve­li­rea bus­tu­lui omu­lui de cul­tu­ră, pro­fe­so­ru­lui și poli­ti­cia­nu­lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu a fost un moment de mare încăr­că­tu­ră emo­țio­na­lă. Pen­tru con­tri­bu­ția deo­se­bi­tă pe care o adu­ce Cul­tu­rii româ­nești, dar și pen­tru impli­ca­rea acti­vă în via­ța comu­ni­tă­ții, de astăzi, mare­le artist Mihai Bucu­lei este Cetă­țean de Onoa­re al comu­nei Lima­nu.

A fost o onoa­re și tot­o­da­tă o bucu­rie să pot să ofer, împre­u­nă cu pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, aceas­tă dis­tinc­ție deo­se­bi­tă unui om atât de valo­ros.


Man­ga­lia News, Vineri, 3 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.