Marius Balan: Despre NICU COVACI, fratele nostru mai mare, sau despre o experiență minunată trăită de mine, grație Phoenix și Nicu Covaci

0
304
Booking.com

Mari­us Balan: Des­pre NICU COVACI, fra­te­le nos­tru mai mare.

❗Așa­dar, AMR DOAR 5 luni! DOAR 5 luni, doar 5 luni❗Can’t wait❗ Can’t wait! 

Stiu că sun­tem gră­biți și tim­pul este puțin pen­tru a citi tot ce se scrie pe rețe­le­le soci­a­le, însă meri­tă să dați 5 minu­te pen­tru a citi des­pre o expe­rien­ță minu­na­tă tră­i­tă de mine, gra­ție Pho­e­nix si Nicu Covaci.

Vă măr­tu­ri­sesc că nici acum nu pot sa cred că este ade­vă­rat, că vom avea con­cer­te PHOENIX in Can­a­da.

Mă întrea­bă mulți cum am reu­șit să îl con­vin­gem pe Nicu Covaci să vină cu Pho­e­nix in Can­a­da…

Sin­cer, nici eu nu știu cum, pen­tru că am incer­cat și acum trei ani, și acum doi ani și acum un an și jumă­ta­te și …nu a fost să fie.

Cine știe? Poa­te că așa a fost, să se ali­ni­e­ze astre­le pen­tru 2019! Poa­te fap­tul că ne-am urcat în avion și am mers direct aca­să la Nicu Covaci, in Spa­nia, în decem­brie 2018? Nu știu.

Și vă împăr­tă­șesc aici una din­tre cele mai zidi­toa­re expe­rien­țe de via­ță pe care le-am avut: Decem­brie 2018, a doua zi de Cră­ciun, am ajuns… Emo­ții mari… Nicu Covaci era răcit cob­ză, venit după con­cer­tul de Cră­ciun de la Bra­șov, unde a urcat pe sce­nă tot răcit cob­ză.

Nicu ne‑a pri­mit aca­să la el, la Morai­ra, in sudul Spa­niei și aproa­pe că ne‑a obli­gat să rămâ­nem la el, ne‑a făcut cea­iuri, ne‑a plim­bat prin târg, ne‑a făcut micul dejun, ne‑a cân­tat la “ghi­ta­ră” cum spu­ne el la chi­ta­ră, ne‑a pus muzi­că și video Pho­e­nix pe care nu le găsim pe You­Tu­be și ne‑a și spus mul­te lucruri de care nu citim în pre­să.

Ce să vă spun? Am ple­cat de la el de aca­să și nu mă puteam opri să mă minu­nez: “Aces­ta este Nicu Covaci? Acest mons­tru sacru de care aveam sfi­a­lă să mă apro­pii și pe care, după două zile, cred că îl voi simți tot tim­pul ca pe fra­te­le meu mai mare? Da! Aces­ta este fra­te­le nos­tru mai mare — Nicu Covaci, sau ”Sfân­tul Nico­lae”, cum îl numesc apro­pi­a­ții!

Spu­ne des: “Pho­e­nix este con­dam­nat să renas­că! Nu vreau decât ca Pho­e­nix să con­ti­nue!”

Nicu Covaci nu are nevo­ie de glo­rie, el este o legen­dă vie! Nicu Covaci a dat enorm româ­ni­lor și cul­tu­rii națio­na­le și doreș­te româ­ni­lor “Să-și îndrep­te șira spi­nă­rii și să învețe să spu­nă NU”… Așa cum a spus el NU sis­te­mu­lui din care a fugit și pe care l‑a înfrun­tat cu cele­bra fugă a Pho­e­nix-ilor “înșu­ru­bați în boxe­le Mar­shal”.

L‑am între­bat la un moment dat pe Nicu Covaci cum a com­pus “In umbra mare­lui URSS” și mi‑a răs­puns: “Dintr‑o sufla­re!” Și îl cred, pen­tru că de fie­ca­re data când ascult aceas­ta pie­să simt ceva neo­biș­nu­it, ceva ce nu se poa­te simți decât “dintr‑o sufla­re”, melo­die la care toa­te săli­le de spec­ta­col se fac o mare de lumini. Și pen­tru că aceas­tă melo­die, cred eu, vor­beș­te foar­te mult des­pre des­pre Nicu Covaci.

Am avut, nici eu nu știu de ce, pen­tru că nu cred că merit asta, șan­sa și pri­vi­le­gi­ul de a‑l cunoaș­te pe Nicu Covaci și să știți că avem unde­va un fra­te mai mare, Nicu Covaci.

Reve­nind la con­cer­te­le Pho­e­nix in Can­a­da, nu știu până la urmă ce a con­tat și chiar nu con­tea­ză asta, ceea ce dar impor­tant este că PHOENIX va veni în Can­a­da și îi mul­țu­mesc lui Nicu Covaci și Pho­e­nix pen­tru că au accep­tat invi­ta­ția noas­tră.

Si încă ceva și va spun asta cu mâna pe ini­mă: Am vrut să fiu la con­cer­tul ani­ver­sar de ziua lui Nicu Covaci “Pho­e­nix and frien­ds” din 19 apri­lie, des­fă­șu­rat la Quan­tic-Bucu­res­ti, spe­cial pen­tru a vedea, auzi și trăi LIVE, ala­turi de tru­pa PHOENIX de astăzi, un Pho­e­nix renăs­cut, cu:
Nicu Covaci, chitară/voce,
Cristi Gram, chitară/voce,
Cos­tin Adam, voce,
Vla­dy Satea­nu, bass/voce,
Lavi­nia Satea­nu, vio­lon,
Hosu Fla­vi­us, tobe, ali­as “Mitra­li­era din Car­pați”, care, la doar 18 ani, rupe tobe­le și este con­si­de­rat unul din­tre cei mai buni tobo­șari ai Româ­ni­ei!

Bref, pen­tru mine expe­rien­ța Pho­e­nix din 19 apri­lie a însem­nat ceva fan­tas­tic, din mai mul­te moti­ve: in pri­mul rând, pen­tru că eu ști­am PHOENIX din anii ado­les­cen­tei, doar de pe vini­luri și de pe ben­zi­le de mag­ne­to­fon Kash­tan și apoi am vrut să îi cunosc “Pho­e­nix-ii” de azi ca oameni, ca artiști.

Am fost aco­lo într‑o cali­ta­te dub­lă, de fan dar și pro­mo­tor, ceea ce nu este nea­pă­rat sim­plu. Însă, pe unde­va am fost ca Toma, sau ca Arghezi, “să pipăi, și să urlu: Este!”

Și vă spun cu mâna pe ini­mă: E S T E ! 
Este un Pho­e­nix plin de via­ță, care sună bine de tot și pe care, când îl vezi și îl asculți live, îți dă fiori de “Mugur de flu­ier”.

Hai la con­cert!
🇨🇦❤️🇷🇴 PHOENIX Forever❤️Concert Pho­e­nix in 🇨🇦
TORONTO 🇷🇴 MONTREAL🇨🇦
5/6 Octom­brie
Oca­zie uni­că de a avea LIVE o legen­dă a muzi­cii româ­nești și pe NICU COVACI, stin­dar­dul Pho­e­nix și al roc­ku­lui româ­nesc!
Rezer­vări BILETE.CA
FIE SĂ RENASCĂ!
Forever❤️PHOENIX❤️ Fore­ver
Ne bucu­răm să vă putem oferi, în curând, la Escu TV, o emi­siu­ne spe­cia­lă Pho­e­nix!
Fie să renas­că!


MN: Cu mare drag, am publi­cat și noi, de‑a lun­gul tim­pu­lui, o serie de arti­co­le dedi­ca­te lui Nicu Covaci și Tru­pei PHOENIX. Vă invi­tăm să le (re)vedeți aici.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 11.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro