Marinari turci răniţi, navă scufundată, în zona Costinești. Un avion şi vase militare în ajutor

0
843

Ieri dimi­nea­ţă, cu aju­to­rul sis­te­mu­lui SCOMAR, pe tim­pul desfă­şu­ră­rii misiu­ni­lor de supra­ve­ghe­re şi con­trol în Marea Nea­gră, a fost obser­va­tă, la apro­xi­ma­tiv 52 de mile mari­ne est de loca­li­ta­tea Cos­ti­neşti, o ambar­ca­ţiu­ne sus­pec­tă că desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pes­cu­it ile­gal în Zona Eco­no­mi­că Exclu­si­vă a Româ­ni­ei, potri­vit unui comu­ni­cat al Găr­zii de Coas­tă.

Ime­di­at, nava MAI 2112 a ple­cat în urmă­ri­rea ambar­ca­ţiu­nii, iden­ti­fi­ca­tă ulte­ri­or ca fiind un pes­ca­dor cu pavi­li­on Tur­cia, inscri­pţio­nat „BABA SENOL”, care nu s‑a supus soma­ţi­i­lor ver­ba­le pen­tru a per­mi­te ope­ra­ţiu­nea de abor­da­re şi con­trol, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le.

Ast­fel, pe tim­pul mane­vre­lor de urmă­ri­re, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au folo­sit toa­te mij­loa­ce­le lega­le de sta­bi­li­re a legă­tu­rii cu pes­ca­do­rul tur­cesc: lumi­noa­se, acus­ti­ce şi sem­na­le radio, urma­te de soma­ţii con­form legii. Întru­cât aces­ta nu s‑a con­for­mat soma­ţi­i­lor, s‑a folo­sit gra­du­al arma­men­tul de la bor­dul navei, fiind efec­tu­at foc de aver­tis­ment în con­di­ţi­i­le legii.

În spri­ji­nul navei PFR au fost dislo­ca­te alte două ambar­ca­țiuni din cadrul Găr­zii de Coas­tă.

În jurul orei 14.40, s‑a reu­şit opri­rea pes­ca­do­ru­lui tur­cesc, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au pro­ce­dat la abor­da­rea ambar­ca­ţiu­nii, echi­pa­jul pes­ca­do­ru­lui fiind trans­fe­rat la bor­dul une­ia din­tre nave­le P.F.R.

Cu aceas­tă oca­zie, s‑a con­sta­tat fap­tul că trei din­tre mari­nari pre­zen­tau plăgi super­fi­ci­a­le, pro­vo­ca­te de ricoşe­ul gloanţe­lor la con­tac­tul cu supra­fa­ţa apei – doi la nive­lul picioa­re­lor, iar al tre­i­lea la nive­lul şol­du­lui (zgâri­e­tu­ră), sens în care li s‑a acor­dat pri­mul aju­tor.

Aceş­tia sunt în afa­ra ori­că­rui peri­col, iar la momen­tul acos­tă­rii în Por­tul Man­ga­lia au fost pre­lu­ați de către Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ță Jude­țean Con­stan­ța – sub­sta­ția Man­ga­lia, fiind trans­por­ta­ţi la o uni­ta­te medi­ca­lă în vede­rea acor­dă­rii de îngri­jiri medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te.

De ase­me­nea, pe fon­dul supra­în­căr­că­rii pes­ca­do­ru­lui cu unel­te de pes­cu­it şi peş­te, pre­cum şi a mane­vre­lor bru­ş­te efec­tu­a­te de mari­nari, pen­tru a evi­ta abor­da­rea de către nave­le PFR, struc­tu­ra pes­ca­do­ru­lui a sufe­rit dau­ne, ceea ce a dus la scu­fun­da­rea lui.

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.