Marin Florian: Revendicări specifice simbolisticii zilei de 1 Mai

0
389
Booking.com

Marin Flo­ri­an: Redu­ce­rea zilei de lucru a con­sti­tu­it scân­te­ia care a gene­rat, în data de 1 Mai 1886, un pro­test la care au par­ti­ci­pat 100 de mii de lucră­tori. Reven­di­ca­rea prin­ci­pa­lă se refe­rea la redu­ce­rea tim­pu­lui de mun­că la 8 ore. 16 ani mai târ­ziu mun­ci­to­rii au obți­nut drep­tul la ziua de mun­că de 8 ore, fără redu­ce­rea sala­ri­u­lui. O vic­to­rie a cla­sei mun­ci­to­rești, care a pre­su­pus vio­len­țe și pier­deri de vieți ome­nești.

Astăzi, ne con­frun­tăm cu un sis­tem de rela­ții indus­tri­a­le care pro­mo­vea­ză ten­siuni con­si­de­ra­bi­le între mana­geri și anga­jați, dar și între bogați și săraci. Ali­an­ța extrem de cla­ră din­tre poli­tic și capi­tal a avut ca prim rezul­tat modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui de rela­ții indus­tri­a­le și a Codu­lui Mun­cii, prin pro­ce­du­ră de urgen­ță, în anul 2011. 

Este mai mult decât evi­dent că actu­a­la for­mă a Codu­lui Mun­cii deze­chi­li­brea­ză vari­a­bi­la par­te­ne­ri­a­lă impe­ra­tiv nece­sa­ră pen­tru con­fi­gu­ra­rea drep­tu­ri­lor și obli­ga­ți­i­lor sala­ri­a­ți­lor. Numă­rul tot mai mare de con­flic­te de mun­că, mul­te din­tre ele spon­ta­ne, fun­damen­tea­ză ipo­te­za că actu­a­lul cadru legi­sla­tiv repre­zin­tă o sur­să per­ma­nen­tă de con­flict soci­al. Sin­di­ca­te­le repre­zin­tă un actor auto­ri­zat al drep­tu­ri­lor și inte­re­se­lor lucră­to­ri­lor, însă aces­tea s‑au regă­sit într-un pro­ces de mar­gi­na­li­za­re, con­cret și par­ți­al reu­șit, pro­ces care a dema­rat în anul 2011.

Adu­ce­rea sis­te­mu­lui de rela­ții indus­tri­a­le în sta­re de echi­li­bru tre­bu­ie să repre­zin­te pen­tru stân­ga româ­neas­că un demers impe­ra­tiv nece­sar pen­tru bunăs­ta­rea și cali­ta­tea vie­ții româ­ni­lor. 

Sim­bo­lis­ti­ca zilei de 1 Mai repre­zin­tă o oport­u­ni­ta­te pen­tru a sus­ți­ne o nouă lis­tă de reven­di­cări din par­tea orga­ni­za­ți­ei sin­di­ca­le pe care o repre­zint, Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia, aces­tea fiind urmă­toa­re­le: 

1. Pro­mo­va­rea con­trac­te­lor de mun­că pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, ca regu­lă și nu ca excep­ție;
2. Pro­tec­ția adec­va­tă a locu­lui mun­că;
3. Redu­ce­rea peri­oa­dei de pro­bă;
4. Eli­mi­na­rea con­cep­tu­lui de repre­zen­tant al sala­ri­a­ți­lor din legi­sla­ție;
5. Scă­de­rea pra­gu­lui de repre­zen­ta­ti­vi­ta­te pen­tru sin­di­ca­te­le de la nive­lul com­pa­niei;
6. Obli­ga­ti­vi­ta­tea înche­ie­rii con­trac­te­lor colec­ti­ve la nivel de sec­tor; 
7. O corec­tă regle­men­ta­re a obiec­ti­ve­lor de per­for­man­ță și a nor­mei de lucru;
8. Con­struc­ția de autos­trăzi, redu­ce­rea fis­ca­li­tă­ții pe mun­că;
9. Dis­tri­bu­ția corec­tă a valo­rii adă­u­ga­te gene­ra­tă în cadrul unei com­pa­nii;
10. Posi­bi­li­ta­tea rea­li­ză­rii de gre­ve în peri­oa­da de imple­men­ta­re a con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că;
11. Con­di­ții de mun­că decen­te;
12. Un sis­tem de pen­sii corect și echi­ta­bil.

Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia, 30.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele