Lansarea lucrării colective ‘Dobrogea at 140 Years after its Union with the Romanian State — An Example of Contemporary West-Pontic Multiethnic Understanding’, la MINAC

0
275
Booking.com

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța vă invi­tă la Lan­sa­rea lucră­rii colec­ti­ve Dobro­gea at 140 Years after its Union with the Roma­nian Sta­te — An Exam­ple of Con­tem­po­ra­ry West-Pon­tic Mul­ti­e­th­nic Under­stan­ding,

Sâm­bă­tă, 4 mai 2019, ora 10:00,
Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa,
Sala „Vasi­le Cana­ra­che” („Ovi­dia­nă”).

Volu­mul reu­neş­te 33 de con­tri­bu­ţii şti­inţi­fi­ce, în lim­ba engle­ză, având ca arie de cer­ce­ta­re spa­ţi­ul dobro­gean şi coas­ta Mării Negre, din diver­se dome­nii – isto­rie, arhe­o­lo­gie, şti­inţe uma­ne, cul­tu­ră şi cul­te, învă­ţământ, pre­să, medi­ci­nă, bio­lo­gie, mate­ma­ti­că, astro­no­mie, şti­inţe mili­ta­re şi nava­le, memo­ria­lis­ti­că. Prin­tre sem­na­tari se numă­ră: Sto­ica Las­cu, Con­stan­tin Che­ra, Puiu Haşotti, Lavi­nia Dumi­tra­ş­cu, Car­men I. Ata­na­siu, Andre­ea Ata­na­siu-Cro­i­to­ru, Ale­xan­dra N. Unc şi Octa­vian D. Unc, Vasi­le Sâr­bu, Ale­xan­dru Ş. Bolo­ga şi Adri­an Bava­ru, Sil­va­na Cojo­că­ra­şu, Vir­gil Răzeşu.

Apă­rut la Edi­tu­ra Ex Pon­to Con­stanţa, sub îndru­ma­rea edi­to­ru­lui Ale­xan­dru Ş. Bolo­ga, volu­mul este dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Româ­ni­ei şi ani­ver­să­rii a 140 de ani de la Uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia.

Volu­mul va fi pre­zen­tat de prof. dr. Vic­tor Ciu­pi­nă (Aso­ci­a­ţia Oame­ni­lor de Şti­inţă din Româ­nia — Fili­a­la Con­stanţa), prof. dr. Valen­tin Cior­bea, prof. dr. Vasi­le Sâr­bu, Minis­trul Secre­tar de Stat Ale­din Amet, pre­cum şi de auto­rii pre­zenţi.

O filă din isto­ria Man­ga­li­ei este evo­ca­tă în volum, prin stu­di­ul ”Man­ga­lia, 100 Years Ago, on the Bla­ck Sea: (Un)forgotten Times…” (Man­ga­lia, acum 100 de ani, pe malul Mării Negre: tim­puri (ne)uitate…), autor Sil­va­na Cojo­că­ra­şu.

Vă aştep­tăm cu plă­ce­re!


Man­ga­lia News, 03.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro