KOMAKIZA, un VIDEOCLIP DE EXCEPȚIE, oferit de MIRCEA BEZERGHEANU

0
598

KOMAKIZA, de Mir­cea Bezer­ghea­nu.

…Atunci, când am dus între­bă­ri­le la Copac…,
…am pri­mit răs­pun­sul în vis…
…-Du-te, cutre­ie­ră Lumea…
…Și găseș­te-ți Maeș­trii.
…Așa tre­cut-au anii.…..

Mir­cea Bezer­ghea­nu: “Era un popor brav ace­la care a impus tri­but super­bei Împă­ră­te­se de mar­mu­ră a lumei: Roma. Era un popor nobil ace­la a carui cade­re te împle de lacri­mi, iar nu de dis­pret si a fi des­cen­den­tul unui popor de eroi, plin de noble­ță, de amor de patrie si de liber­ta­te, a fi des­cen­den­tul unui ase­me­nea popor n‑a fost si nu va fi o ruși­ne nici­o­da­tă!“. (Mihai Emi­ne­scu — “Labi­rin­tul isto­ri­ei noas­tre”).


Danie­la Cos­ma: Cu ce am rămas după Koma­ki­za focu­lui? Cu un oftat adânc! Des­pre tăce­rea asurzi­toa­re ce vine din­spre Dacia noas­tră… Îți mul­țu­mesc, Mir­cea Bezer­ghea­nu! Pen­tru spar­ge­rea tăce­rii!

Daniel Muşa­tin: Beze­ri­ta Ema­nu­el, eu am zis că dum­ne­a­ta te tragi din meş­te­rul Vul­can. N‑are cum să fie alt­fel. 🙂

Nat Ursan: Extra­or­di­nar de fru­mos, intoar­ce­rea la sine, tre­bu­ie sub­ti­trat si tri­mis in lumea mare, sa afle lumea, Mir­cea, sa afle lumea si sa se bucu­re!

Cla­u­dia Jire­ghie: Extra­or­di­nar! Te unge pe suflet. Omul, meș­te­șu­gul, pei­sa­je­le, culo­ri­le, toa­te sunt minu­na­te, dar scân­te­i­le ace­lea…, sunt de poves­te. 

Gabriel Miha­il: Feli­ci­tări! Este de excep­ție! Să-ți dea Dum­ne­zeu pute­re in tot ceea ce faci! Avem nevo­ie de cat mai mul­te fil­me de acest fel!

Sil­vi­a­na Simea­nu: Doi Maeș­tri! Pur și sim­plu vibrea­ză! 👏

Ana Tudor: Fil­mul ăsta mi s‑o dus direct în suflet. Iubesc culo­ri­le focu­lui și jocu­ri­le lui, îmi plac mese­ri­a­șii care lucrea­ză din pasiu­ne, iubesc sim­pli­ta­tea, căci ea este cu ade­vă­rat sofis­ti­ca­tă, fil­mul și coloa­na sono­ră gra­vă mi-au făcut ziua boga­tă. Feli­ci­tări!

Toa­te comen­ta­ri­i­le, aici: https://www.facebook.com/mircea.bezergheanu

Alte sur­se:

https://www.facebook.com/bezeritaemanuel/ https://www.facebook.com/bezerita


MN: Des­pre rea­li­ză­ri­le lui Mir­cea Bezer­ghea­nu și a ”hai­tei” lui de pri­e­te­ni minu­nați, admi­ra­tori și ”făcă­tori” de Fru­mos artis­tic, am publi­cat un seri­al de arti­co­le aici, la rubri­ca dedi­ca­tă Arte­lor vizu­a­le. Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 18 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.