Jandarmii constănţeni au în atenţie siguranţa participanţilor, la evenimentele publice organizate în acest weekend

0
468
edf

În  acest sfârşit de săp­tămâ­nă, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le:

  • Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vehi­cu­le Elec­tri­ce (E Kar­ting) — Super­cu­pa Româ­ni­ei la Kar­ting Elec­tric — Mare­le Pre­miu al Ora­şu­lui Con­stanţa — în peri­oa­da  31 mai — 02 iunie;
  • eve­ni­men­tul Bucu­rie în miş­ca­re, în Pia­ţa Ovi­diu – în peri­oa­da 01 — 02 iunie;
  • meci­ul de fotbal F.C. Farul Con­stanţa – Ripen­sia Timi­şoa­ra — vineri, 31 mai,
  • Ziua comu­nei Tor­to­ma­nu,
  • eve­ni­men­te­le cul­tu­ral-artis­ti­ce Ziua Copi­lu­lui, la Man­ga­lia şi Cer­na­vo­dă,
  • com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve Cro­sul Copi­lu­lui şi Tri­a­tlon fără asfalt, în loca­li­ta­tea 2 Mai — sâm­bă­tă, 01 iunie;
  • pro­iec­tul Con­stanţa în mini­a­tu­ră — un oraş pen­tru copii şi părinţi, în Par­cul Tăbă­că­rie — dumi­ni­că, 02 iunie.

Pen­tru evi­ta­rea pro­du­ce­rii ori­că­ror eve­ni­men­te nedo­ri­te, reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor urmă­toa­re­le:
— adop­ta­rea unui com­por­ta­ment decent, în con­for­mi­ta­te cu nor­me­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă;
— res­pec­ta­rea indi­ca­ţi­i­lor orga­ni­za­to­ri­lor şi ale forţe­lor de ordi­ne;
— evi­ta­rea impli­că­rii în con­flic­te de ori­ce natu­ră;
— acor­da­rea unei atenţii deo­se­bi­te bunu­ri­lor şi obiec­te­lor per­so­na­le;
— evi­ta­rea pur­tă­rii la vede­re a obiec­te­lor de valoa­re ce pot atra­ge atenţia;
— să nu par­ti­ci­pe la eve­ni­men­te sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, să nu aibă asu­pra lor bău­turi alco­o­li­ce, arme de ori­ce fel, mate­rii expo­l­zi­ve, sub­stanţe iri­tant lacri­mo­ge­ne sau cu efect para­li­zant;
— acor­da­rea unei atenţii spo­ri­te copi­i­lor care se pot pier­de cu uşu­rinţă în locu­ri­le aglo­me­ra­te.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor  că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei, prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112 sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj, atunci când sunt vic­ti­me­le unor fap­te anti­so­ci­a­le sau sunt mar­tori la săvârşi­rea unor ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia news, Vineri, 31.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.