Jandarmii constănţeni au în atenţie siguranţa participanţilor la evenimentele publice organizate în acest sfârșit de săptămână

0
337

În  acest wee­kend, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean  Con­stanţa, în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le:

  • Fes­ti­va­lul Sco­ici­lor, în peri­oa­da 16–19 mai;  
  • Ziua comu­nei Mir­cea Vodă,
  • Ziua comu­nei Peş­te­ra,
  • Întâl­ni­rea Fii­lor Satu­lui la Nisi­pari,
  • meci­ul de fotbal C.S. Axi­o­po­lis Cer­na­vo­dă – F.C. Agri­co­la Borcea,
  • meci­ul de rugby A.C.S. Tomi­ta­nii Con­stanţa – Uni­ver­si­ta­tea Cluj,
  • meci­ul de bas­chet mas­culin B.C. Ath­le­tic Con­stanţa – C.S.M. Sighe­tul Mar­ma­ţi­ei,
  • Noap­tea Muze­e­lor (Muze­ul Mari­nei Româ­ne),
  • eve­ni­me­tul muzi­cal din Par­cul Tăbă­că­rie (zona Amfi­tea­tru),  sâm­bă­tă 18 mai;
  • Ziua comu­nei Albeşti, dumi­ni­că 19 mai.

Reco­man­dăm tutu­ror cetă­ţe­ni­lor să soli­ci­te spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei, prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau să sesi­ze­ze cel mai apro­pi­at echi­paj, atunci când sunt vic­ti­me­le unor fap­te anti­so­ci­a­le, sau sunt mar­tori la săvârşi­rea unor ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia News, Vineri, 17.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.