În sfârșit, un eveniment notabil în Mangalia. Bravo, Emil Ghinea!’ — IMPRESII de după MANGALIA SUPER RALLY [Foto/VIDEO]

0
1173

Stef Rai­ta: Dupa o cala­to­rie lun­ga dar foar­te pla­cu­ta, am ajuns in sfar­sit la Cluj si inca reme­mo­rez ceea ce s‑a intam­plat la Tro­fe­ul Ber­gen­bier Man­ga­lia, pri­ma eta­pa pen­tru Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Super Ral­ly powe­red by Super­bet.

Am fost aco­lo in cali­ta­te de pre­zen­ta­tor si pot spu­ne ca am fost cople­sit de numa­rul mare de spec­ta­tori ce au fost pre­zen­ti si, cel mai impor­tant, ce au ramas pana la final ala­turi de noi, iar din punc­tul meu de vede­re eve­ni­men­tul a fost o reu­si­ta tota­la. 

Am cunos­cut o mul­ti­me de oameni minu­nati, m‑am sim­tit extra­or­di­nar pe par­cur­sul celor 3 zile petre­cu­te pe malul marii si pen­tru asta doresc sa le mul­tu­mesc in pri­mul rand orga­ni­za­to­ri­lor si in al doi­lea rand tutu­ror oame­ni­lor ce au fost pre­zen­ti printr‑o for­ma sau alta in jurul meu in acest wee­kend, nu apar toti in poza, dar…, va sti­ti voi oameni faini! Mul­tu­mesc din suflet!

Cu lumea cur­se­lor ne reve­dem in wee­ken­dul ce urmea­za, la Che­i­le Gra­dis­tei, unde se va des­fa­su­ra eta­pa a 2‑a a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Vite­za in Coas­ta si unde voi avea din nou onoa­rea sa comen­tez pe live­ul rea­li­zat de catre Fede­ra­tia Roma­na de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv. Gaz maxim!

Ralu­ca-Ele­na Ghi­nea: Eu cred că bucu­ria oame­ni­lor a ținut norii la dis­tan­ță, cul­minând totul cu un fru­mos cur­cu­beu. Iti mul­țu­mim pen­tru pre­zen­ță și te aștep­tăm și la anul cu ace­eași plă­ce­re!

Pony Pony: Feli­ci­tari pen­tru tot Emil Ghi­nea si la tot mai mul­te eve­ni­men­te de genul asta, super masini, super pilo­ti, super tot! 🙂 Suc­ces in con­ti­nu­a­re si la cat mai mul­te cupe cas­ti­ga­te!


Iuli­an Pra­lea, împre­u­nă cu Cos­min Cori­co­vacÎn sfâr­șit, un eve­ni­ment nota­bil în Man­ga­lia. Bra­vo, Emil Ghi­nea! #Super­Ra­l­ly

Emil Ghi­neaMul­țu­mesc pen­tru apre­ci­eri!!!🏆🏆🏆

Lau­ren­tiu MuratSuperb!!! Feli­ci­tări, Emil Ghi­nea, pen­tru impli­ca­re, orga­ni­za­re si podi­um!!!

Ana-Maria Tele­fcaDoam­ne­lor și domni­lor, el este Emil Ghi­nea, un om ambi­ti­os, devo­tat si un exem­plu pen­tru noi toți. El este cel care a făcut pe 10–11 mai 2019 un eve­ni­ment superb, demn de apre­ciat în și pen­tru Man­ga­lia Super Ral­lyMulti si-au dat cu păre­rea des­pre eve­ni­ment, in loc sa apre­cie­ze ceea ce poa­te face un om, dato­ri­ta devo­ta­men­tu­lui pen­tru acest sport. Emil, ești ceea ce tre­bu­ie pen­tru Man­ga­lia si ne bucu­răm că esti al nos­tru!!! RESPECT, CHAMPION!


Emil Ghi­neaMan­ga­lia SUPER RALLY 2019!!! Am avut de toa­te…, încor­da­re, bucu­rie, o ieși­re în decor și foar­te mult de mun­că pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui Eve­ni­ment!!! Mul­țu­mesc man­ga­li­o­ți­lor, pen­tru bucu­ria cu care ați pri­mit acest Eve­ni­ment si ne vedem la Man­ga­lia SUPER RALLY 2020 !!! Mul­țu­mesc par­te­ne­ri­lor mei, pen­tru sus­ți­ne­re!!!

Poves­tea întrea­gă Man­ga­lia Super Ral­ly, AICI.


Man­ga­lia News, Marți, 14 mai 2019. (sur­se: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.