În Japonia, până la sfârșitul anului, vor fi distruse toate cuptoarele cu microunde din țară!

0
667

Guver­nul japo­nez a decis să sca­pe de toa­te cup­toa­re­le cu micro­un­de din țară, îna­in­te de sfâr­și­tul anu­lui, după cum scriu lifter și Noti­ci­as sobre.

Potri­vit sur­se­lor, toți cetă­țe­nii și orga­ni­za­ți­i­le ar fi obli­gați să res­pec­te cerin­ța. Moti­vul pen­tru inter­zi­ce­rea folo­si­rii unui cup­tor cu micro­un­de ar fi un stu­diu rea­li­zat de oame­nii de ști­in­ță de la Uni­ver­si­ta­tea din Hiro­shi­ma, care au con­sta­tat că micro­un­de­le au cau­zat mai mult rău sănă­tă­ții cetă­țe­ni­lor, timp de 20 de ani, decât bom­bar­da­rea avi­oa­ne­lor ame­ri­ca­ne, în sep­tem­brie 1945.

Toa­te fabri­ci­le din Japo­nia care pro­duc cup­toa­re cu micro­un­de au închis deja maga­zi­ne­le de fir­mă. În 2021, se inten­țio­nea­ză opri­rea pro­duc­ți­ei de cup­toa­re cu micro­un­de în Core­ea de Sud. Între timp, Chi­na inten­țio­nea­ză să renun­țe la acest tip de teh­no­lo­gie, până în 2023.

Potri­vit exper­ți­lor, ali­men­te­le încă­l­zi­te într-un cup­tor cu micro­un­de au vibra­ții nefa­vo­ra­bi­le, dău­nă­toa­re. În plus, cer­ce­tă­to­rii au efec­tu­at un expe­ri­ment: câți­va gân­daci au fost pla­sați într‑o cutie, dea­su­pra, pe un cup­tor cu micro­un­de, timp de 3 ore, în care cup­to­rul a fost setat la opțiu­nea „gri­ll”. După 3 ore, toa­te insec­te­le au murit.

Cup­to­rul cu micro­un­de, la fel ca majo­ri­ta­tea inven­ți­i­lor, este un rezul­tat întâm­plă­tor al lucră­rii unui ingi­ner care a lucrat la un pro­iect legat de radar. În 1946, dr. Per­cy Spen­cer, ingi­ner la fir­ma Ray­the­on, a obser­vat că cio­co­la­ta din buzu­na­rul său s‑a topit. Ce s‑a întâm­plat a fost reac­ția unui așa obiect numit ”mag­ne­tron”. Vibra­ți­i­le mag­ne­tro­nu­lui au afec­tat cio­co­la­ta, pro­vo­când ondu­la­ții mole­cu­la­re inter­ne și, prin urma­re, încă­l­zi­rea și topi­rea pro­du­su­lui.

Cum func­țio­nea­ză micro­un­de­le? Un cup­tor cu micro­un­de are un așa numit tub de mag­ne­tron, care con­ver­teș­te ener­gia elec­tri­că în micro­un­de cu frec­ven­ță îna­l­tă, aces­te valuri fiind „absor­bi­te” de ali­men­te, adi­că unde­le elec­tro­mag­ne­ti­ce „exci­tă” mole­cu­le­le „dipo­li­ce” (un capăt are o sar­ci­nă pozi­ti­vă, iar celă­lalt nega­ti­vă) în spe­cial în ali­men­te, cum ar fi apa.


Citiți și: Cup­to­rul cu micro­un­de – Duș­ma­nul din casa ta!


Man­ga­lia News, 6 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.