În Delta Dunării încă domnește legea lui – ”Bă, tu știi cine sunt eu? – sau – Bă, săracilor!” [VIDEO]

0
483

Cli­pe­le de groa­ză tră­i­te de Daniel Petres­cu, unul din­tre cei mai cunos­cuți foto­grafi de pei­sa­je și păsări din Del­ta Dună­rii.

Sâm­bă­tă, după ami­a­ză! Mă sună Teo Fro­lu, unul din­tre cei care, ală­tu­ri de Ivan Pat­zai­chin, lup­tă ca turis­mul din  Del­ta Dună­rii să fie unul care pro­te­jea­ză natu­ra și tra­di­ți­i­le româ­nești. “Adi, nu o să crezi ce i s‑a întâm­plat lui Daniel Petres­cu. I‑au arun­cat cu paha­rul în cap”.

Daniel Petres­cu este unul din­tre cei mai cunos­cuți foto­grafi de pei­sa­je și natu­ra din Del­tă.  Foto­gra­fi­i­le lui au apa­rut în revis­te spe­cia­li­za­te, cărți, zia­re, iar Poș­ta Româ­nă a emis o edi­ție limi­ta­tă de tim­bre folo­sind ima­gi­ni­le suprin­se de el.

Orga­ni­za­tor de excur­sii cu turiști stră­ini pasio­nați de bird wat­ching, Daniel înso­țea vineri un grup de turiști ger­mani spre lacul Trei Ieze­re. “Aproa­pe de intra­rea în lac, apa­re o bar­că rapi­dă con­du­să apa­rent de niș­te “băie­țași” tur­men­tați care acce­le­rea­ză și trec pe lân­gă noi în trom­bă, pro­vo­când un val de un metru, ce aproa­pe ne‑a zbu­rat de pe sca­u­ne“, poves­teș­te Daniel care a înce­put să fil­meze inci­den­tul, sim­țind că indi­vi­zii nu se vor opri la atât.

Ima­gi­ni­le suprind momen­tul în care “băie­ța­șii” întorc bar­ca, amba­lea­ză moto­rul și vin spre ambar­ca­țiu­nea în care se aflau turiș­tii ger­mani, deja spe­ri­ați de cele petre­cu­te. Nu durea­ză prea mult și, după o nouă serie de înju­ră­turi, din bar­ca indi­vi­zi­lor zbo­a­ră un pahar spre gru­pul de nemți. Daniel este cel lovit chiar în față!

Vă aver­ti­zez că ima­gi­ni­le vă pot afec­ta emo­țio­nal!

Inci­den­tul prin care a tre­cut foto­gra­ful Daniel Petres­cu nu este sin­gu­lar.

Daniel poves­teș­te că de ani de zile nimeni nu face nimic în pri­vin­ța teri­bi­liș­ti­lor de bani gata sau a celor care con­si­de­ră Del­ta Dună­rii un tărâm al nimă­nui, unde nu exis­tă lege, reguli sau bun simț.

Daniel Petres­cu, la cîte­va minu­te după ce a fost lovit cu paha­rul de sti­clă.

 

În Româ­nia lui 2019, în Del­ta Dună­rii încă domneș­te legea lui -”Bă tu știi cine sunt eu?” sau “Bă, săra­ci­lor!” și “Bă, eu am bani și fac ce vreau!”. Pro­ble­ma este că nimeni, dar abso­lut nimeni nu ia nicio măsu­ră pen­tru a com­ba­te aces­te dera­pa­je, care în scurt timp vor duce la pro­ble­me și mai seri­oa­se în Del­ta Dună­rii”, a pos­tat Daniel pe pagi­na lui de face­bo­ok.

Del­ta este văzu­tă de auto­ri­tăți doar ca o vacă de muls, un teren de joa­că și de impre­sio­nat baș­ta­nii”. 

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.