IJJ Constanţa: Misiuni de asigurare a ordinii publice în acest weekend

0
409

În  acest sfârşit de săp­tămâ­nă, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţia Loca­lă vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le:

  • Fes­ti­va­lul de jocuri și recon­sti­tu­iri isto­ri­ce Dapyx Med­gi­dia, în peri­oa­da 02 — 05 mai;
  • Ultra-mara­to­nul Alerg 24 ore pen­tru autism, în peri­oa­da 04–05 mai,
  • Fes­ti­va­lul Berii, în peri­oa­da 03 — 05 mai;
  • Meci­ul de fotbal C.S. Med­gi­dia — Axi­o­po­lis Cer­na­vo­dă şi
  • Meci­ul de rugby A.C.S. Tomi­ta­nii Con­stanţa — R.C.M.U.V. Timi­şoa­ra, în data de 4 mai.

Reco­man­dăm celor care vor par­ti­ci­pa la aces­te eve­ni­men­te publi­ce să adop­te un com­por­ta­ment decent, să res­pec­te nor­me­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, rea­min­tind că nu vor fi tole­ra­te fap­te ce aduc atin­ge­re ordi­nii publi­ce şi sigu­ranţei cetă­ţea­nu­lui.


Man­ga­lia News, 03.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.