ICFF NEW YORK — Oportunităţi de afaceri pe piaţa americană, pentru producătorii români de mobilă

0
346

Pro­du­că­to­rii români de mobi­lă vor avea oca­zia să își con­so­li­de­ze pozi­ția pe pia­ță și rela­ți­i­le cu par­te­ne­rii din Sta­te­le Uni­te, prin par­ti­ci­pa­rea, pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, la Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York – ICFF, plat­for­ma ame­ri­ca­nă pen­tru design glo­bal.

Fir­me­le româ­neşti vor expu­ne pro­du­se­le pro­prii, în peri­oa­da 19 – 22 mai 2019, ală­tu­ri de pes­te 900 de com­pa­nii din 72 de țări din întrea­ga lume. Cir­ca 38.000 de vizi­ta­tori pro­fe­si­o­niști sunt aştep­ta­ţi la eve­ni­ment, în creș­te­re cu pes­te 20% față de anul tre­cut. Prin­tre aceş­tia, şi-au con­fir­mat pre­zenţa pes­te 100 de fir­me de arhi­tec­tu­ră și de design inte­ri­or, seg­men­tul de top al dezvol­ta­to­ri­lor comer­ci­ali și hote­li­eri din Ame­ri­ca de Nord, pre­cum și cele mai bune nume din zona de reta­il de lux și bou­ti­que.

Cali­ta­tea, mate­ria pri­mă și mate­ri­a­le­le eco­lo­gi­ce, fini­sa­je­le ino­va­ti­ve, dar şi ali­ni­e­rea la tren­duri, vari­e­ta­tea de pro­du­se și de sti­luri au adus anul tre­cut pro­du­că­to­ri­lor români con­trac­te înche­ia­te şi în nego­ci­e­re de aproa­pe 1 mili­on de dolari. Com­pa­ni­i­le româ­nești au fost vizi­ta­te, la edi­ţia din 2018, de 1.210 fir­me din SUA, dar și din Can­a­da, Marea Bri­ta­nie, Bra­zi­lia, Ecua­dor.

La edi­ţia din acest an, în pavi­li­o­nul naţio­nal al Româ­ni­ei vor expu­ne, pe o supra­fa­ţă de 297 mp, Carel Woo­dwor­ks, Cre­a­ti­ve Con­cept, Glo­bal Art Pro­duc­tion, Gra­ph­tec Design, Maer Import Export, Mate­ria Stu­dio, Monta­na Câm­peni, Pure Home Col­lec­tions, Simex și Sculp­tu­ra Secu­ias­că.

Alte gru­puri mari națio­na­le includ Spa­nia, Bri­tish Euro­pean Design Gro­up, Aus­tria, Nor­ve­gia, Bra­zi­lia, Fran­ța, Ita­lia și Polo­nia.

Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York aco­pe­ră toa­tă gama de arti­co­le și mate­ri­a­le uti­li­za­te în dome­ni­ul ame­na­jă­ri­lor inte­ri­oa­re, de la mobi­lă de inte­ri­or și exte­ri­or, covoa­re și tipuri de pode­le, cor­puri de ilu­mi­nat, obiec­te de decor, acce­so­rii, tex­ti­le, până la mate­ri­a­le și teh­no­lo­gii de aco­pe­ri­re a pere­ți­lor, mobi­li­er și acce­so­rii cas­ni­ce pen­tru băi și bucă­tă­rii.

Par­ti­ci­pa­rea româ­neas­că, pen­tru a doi­lea an suc­ce­siv, la Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York – ICFF, este orga­ni­za­tă de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Pro­du­că­to­ri­lor de Mobi­lă din Româ­nia. Buge­tul alo­cat eve­ni­men­tu­lui, prin Pro­gra­mul de Pro­mo­va­re a Expor­tu­ri­lor, este în valoa­re de 1.527.887 lei, fără TVA.

Citiți și: ROMÂNIA, ÎN PREMIERĂ LA ICFF NEW YORK (2018)


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 18 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.