Herghelia Mangalia a găzduit în weekendul trecut Concursul zonal de anduranță ecvestră [Foto/VIDEO]

0
1539

Her­ghe­lia Man­ga­lia — Con­cur­sul zonal de andu­ran­ță ecves­tră.

Vio­rel Dabi­ja: Eta­pa zona­la de andu­ran­ta ecves­tra, Her­ghe­lia Man­ga­lia, 11 mai 2019. Un con­curs de andu­ran­ta la care au par­ti­ci­pat 29 de spor­tivi de la clu­bu­ri­le: Rom­sil­va, Luc­ky Hor­se Oto­peni, CSE Dece­bal Bacau si Sha­gya Buftea, inscri­si la 3 pro­be de con­curs: 30, 40 si 60 km.

Orga­ni­za­rea con­cur­su­lui a fost foar­te buna, com­pa­ra­tiv cu edi­ti­i­le pre­ce­den­te, iar tra­se­ul a fost mar­cat cores­pun­za­tor. Feli­ci­tari orga­ni­za­to­ru­lui, dl. Con­stan­tin Ancu­ta, res­pec­tiv Rom­sil­va, pen­tru buna des­fa­su­ra­re a com­pe­ti­ti­ei.

A fost un con­curs cu o atmosfe­ra pri­e­te­noa­sa care cu sigu­ran­ta va rama­ne in amin­ti­rea tutu­ror, un con­curs in care ofi­ci­a­lii, orga­ni­za­to­rii, spor­ti­vii si mana­ge­rii de clu­buri au cola­bo­rat impre­u­na for­mand o sin­gu­ra echi­pa, avand ca tar­get cali­fi­ca­rea cai­lor, pro­mo­va­rea fair–play-lui in ran­dul spor­ti­vi­lor si nu in ulti­mul rand res­pec­ta­rea regu­la­men­tu­lui. Feli­ci­tari tutu­ror!


Lucian Baro­iu: Cei trei cai Luc­ky Hor­se și AKA GROUP, au tre­cut cu bine de vizi­ta vete­ri­na­ră ini­ția­lă…😊👍 De la stân­ga la dreap­ta: fru­mo­sul Maren­go, cal­ma Hava­na și tână­rul Shi­han❤️❤️❤️ Mâi­ne dimi­nea­ța la ora 8,30 vom lua star­tul în cur­sa de 60km💪💪💪

Mari­us DimaWee­kend inche­iat cu suc­ces, calu­tii nos­tri, Lady si Duce au ter­mi­nat cu suc­ces pro­ba de 40 de km. Astep­tam cu nerab­da­re urma­to­rul con­curs de andu­ran­ta. Mul­tu­mim dom­nu­lui Lucian Baro­iu pen­tru tot ce ne‑a inva­tat si de la care avem ce inva­ta mult timp de acum inco­lo si nu in ulti­mul rand dom­nu­lui Vio­rel Dabi­ja, pen­tru tot spri­ji­nul acor­dat, impre­u­na sun­tem o echi­pa puter­ni­ca. Mul­tu­mim si dom­nu­lui Con­stan­tin Ancu­ta, pen­tru orga­ni­za­re per­fec­ta a con­cur­su­lui de andu­ran­ta Man­ga­lia.


Lucian Baro­iu: Con­cur­sul zonal de andu­ran­ță ecves­tră, Man­ga­lia 10–11 Mai 2019.
Un con­curs orga­ni­zat bine, spre foar­te bine, cu o atmosfe­ră la super­la­tiv, cu foar­te mul­te plu­suri orga­ni­za­tori­ce. Zona de Vetga­te foar­te bine gân­di­tă și împăr­ți­tă, tra­se­e­le de con­curs foar­te bine mar­ca­te și cu extrem de mul­te water­po­int.👍 FELICITĂRI, dom­nu­lui Con­stan­tin Ancu­ța și ROMSILVA, pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui con­curs națio­nal!

P.s: Nu pot tre­ce pes­te com­por­ta­rea anu­mi­tor colegi par­ti­ci­panți la aceas­tă com­pe­ti­ție, ce sau gân­dit să ia ca amin­ti­re unel­te­le de grajd puse la dis­po­zi­ție de orga­ni­za­tor pen­tru a ne aju­ta pe toți…😔 Acești colegi au pro­ce­dat la modul… ”Eu te invit la nun­tă și tu îmi furi mirea­sa și nu o mai aduci îna­poi…” 😡. Dar, din păca­te, tre­bu­ie să ne adu­cem amin­te mereu de fap­tul că mulți cona­țio­nali de-ai noș­tri, nu pot tre­ce pes­te anu­mi­te meteh­ne…😔


Con­stan­tin Ancu­taFELICITĂRILE sunt pen­tru toți par­ti­ci­pan­ții, pen­tru toți cei care au con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment, pen­tru medi­cii vete­ri­nari și arbi­trii care au avut gri­jă de reu­și­ta aces­tui con­curs de suc­ces. De men­țio­nat un sin­gur lucru, ceea ce este cert este că, din­tr-un efec­tiv de 30 de caba­li­ne înscri­se la con­curs, numai 2 caba­li­ne au avut pro­ble­me medi­ca­le dato­ri­tă efor­tu­lui depus, ceea ce dove­deș­te că tra­se­ul a fost par­curs pe un teren excep­țio­nal, vre­mea a ținut cu noi, de ace­ea tre­bu­ie să mul­țu­mim cu toți și bunu­lui Dum­ne­zeu că a îngă­du­it ca totul să se ter­mi­ne cu bine.


MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News are o rubri­că spe­cia­lă — Man­ga­lia Her­ghe­lia, ce cuprin­de arti­co­le dedi­ca­te cai­lor super­bi și oame­ni­lor de aici. Arti­co­le­le publi­ca­te le puteți vizio­na aici.


Man­ga­lia News, 14.05.2019. (Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.