Hai, în weekend, la o tură în natură cu caiacul, pe Lacul Limanu (Mangalia), alături de Dream Explorer

0
406
Booking.com

Lacul Lima­nu are o fru­mu­se­țe apar­te și adă­pos­teș­te Mari­na Lima­nu, cu veli­e­re și yach­turi, fre­ga­te­le româ­nești și o vege­ta­ție de del­tă. O plim­ba­re rela­xan­tă cu caia­cul este o expe­rien­ță pe care ori­ce aven­tu­ri­er și‑o amin­teș­te cu bucu­rie. Lacul Lima­nu se află la apro­xi­ma­tiv 40 km de Con­stan­ța, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a ora­șu­lui Man­ga­lia.

Echi­pa Dream Explo­rer vă invi­tă la o tură în natu­ră cu caia­cul. Sâm­bă­tă, 11 mai, ple­căm la ora 11.30 din Con­stan­ța spre Lacul Lima­nu. Caia­ce­le sunt de două per­soa­ne. Dream Explo­rer vă asi­gu­ră ghi­da­jul, instruc­ta­jul și întreg supor­tul logis­tic al caia­ce­lor cu ves­te de sal­va­re. Expe­di­ția va dura 2–3 ore, cu mici pau­ze de odih­nă. Par­ti­ci­pan­ții pot veni cu mași­na per­so­na­lă sau cu mași­na Dream Explo­rer (în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, apro­xi­ma­tiv 8 locuri).

Vă reco­man­dăm să pur­tați cos­tum de baie pe sub hai­ne și să aveți și hai­ne de schimb într-un ruc­sac mic. Ori­ce bagaj (sti­clă de apă, gus­ta­re, tele­fon etc) tre­bu­ie depo­zi­tat în sigu­ran­ță pen­tru a fi ferit de apă.

Pen­tru înscri­eri și mai mul­te deta­lii sunați la 0766 469 431. Pen­tru rezer­va­rea locu­lui este nece­sa­ră achi­ta­rea cos­tu­lui inte­gral în 24h de la rezer­va­rea locu­lui. Vâr­sta mini­ma de par­ti­ci­pa­re: 12 ani. Preț: 100 lei de per­soa­nă.


Dream Explo­rer este orga­ni­za­tor de acti­vi­tăți din dome­ni­ul turis­mu­lui de aven­tu­ră cu sedi­ul în Con­stan­ța, din 2013: Plim­bări cu ambar­ca­țiuni pe Marea Nea­gră, plim­bări off-road, ture cu caia­cul, rafting și alte acti­vi­tăți de aven­tu­ră și out­do­or.


Man­ga­lia News, 08.05.2019. (sur­sa: evenimente-constanta.ro).


piese-auto-mangalia.ro