Guvernul modifică programul Prima Casă în programul „O familie – o casă”

0
572

Pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă a anu­nţat că Guver­nul dis­cu­tă în şedinţa de joi modi­fi­ca­rea pro­gra­mu­lui Pri­ma Casă şi trans­for­ma­rea lui în pro­gra­mul „O fami­lie – o casă”.

Dis­cu­tăm astăzi în pri­mă lec­tu­ră pro­iec­tul «O fami­lie — o casă», o vari­an­tă mai aproa­pe de nevo­i­le cetă­ţe­ni­lor a Pro­gra­mu­lui Pri­ma Casă. Venim cu noi măsuri de redu­ce­re a cos­tu­ri­lor de finanţa­re pen­tru româ­nii care doresc să cum­pe­re o locu­inţă. Con­cret, le pro­pu­nem cre­ş­te­rea nive­lu­lui garanţi­ei guver­na­men­ta­le de la 50% cât este în pre­zent la 80% din valoa­rea cre­di­tu­lui, supor­ta­rea de către stat a comi­sio­nu­lui de ges­tiu­ne şi redu­ce­rea sub­stanţi­a­lă a dobân­zii pen­tru fami­li­i­le cu copii şi pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ţi”, a decla­rat Viori­ca Dăn­ci­lă, în des­chi­de­rea şedinţei de Guvern.

Lide­rul PSD, Liviu Drag­nea a fost cel care a anu­nţat ini­ţi­al trans­for­ma­rea Pro­gra­mu­lui Pri­ma Casă în pro­gra­mul „O fami­lie — o casă”. „Extin­dem Pri­ma casă şi numim pro­gra­mul O fami­lie — O casă. Con­di­ţi­i­le la Pri­ma casă au fost bune ini­ţi­al, dar au deve­nit mult prea res­tric­ti­ve şi toa­tă lumea e nemulţu­mi­tă”, spu­nea Drag­nea.  

Potri­vit aces­tu­ia, valoa­rea garan­ta­tă va fi mai mare, de 570.000 de lei. „Mărim pla­fo­a­ne­le, pen­tru că dacă aveai pes­te 3.000 de lei veni­turi, nu te mai cali­fi­cai, intrai într-un cerc vicios, adi­că foar­te puţini mai aveau acces şi la case foar­te mici. Dobân­da este fixă, în lei. Eu sunt sigur că se vor găsi bănci care vor susţi­ne asta”, con­ti­nuă Drag­nea.

Mai mult, în adevarul.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.