Gură de aer’ pentru Spitalul Mangalia: Are cinci anesteziști!

0
628

Una din­tre pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă aproa­pe toa­te spi­ta­le­le, dar care în Man­ga­lia era din ce în ce mai gra­vă, o repre­zin­tă lip­sa medi­ci­lor ane­ste­ziști. În pre­zent, se poa­te spu­ne că Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia are par­te de vești îmbu­cu­ră­toa­re, căci înce­pând de luni, 13 mai a.c., intra în vigoa­re con­trac­tul de pres­tări ser­vi­cii înche­iat cu cel de-al cin­ci­lea ane­ste­zist care va acti­va în cadrul uni­tă­ții.

Este o gură de aer pen­tru noi, avem cinci săli de ope­ra­ții, fluc­tu­a­ție de pacienți, era nevo­ie de ane­ste­ziști”, a sub­li­ni­at Ali­na Dan, mana­ge­rul spi­ta­lu­lui.

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia a ară­tat, încă de anul tre­cut, fap­tul că se con­frun­tă cu lip­sa medi­ci­lor ane­ste­ziști. În con­ce­sin­ță, au fost făcu­te demer­suri, ulti­mul din­tre aces­ta fiind lan­sa­rea unui anunț public, la jumă­ta­tea lunii apri­lie a.c., pen­tru înche­ie­rea de con­trac­te pen­tru ser­vi­cii medi­ca­le. În modul aces­ta a fost con­trac­tat cel de-al cin­ci­lea medic ane­ste­zist care va acti­va în cadrul spi­ta­lu­lui, care-și va înce­pe acti­vi­ta­tea de luni, 13 mai a.c. În felul aces­ta, ne-au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei, vor acti­va doi ane­ste­ziști anga­jați ai spi­ta­lu­lui și alți trei, pe bază de con­tract de pres­tări ser­vi­cii.

În altă ordi­ne de idei, în pre­zent se des­fă­șoa­ră lucrări la Pavi­li­o­nul C. „Îl reor­ga­ni­zăm puțin, facem un cabi­net cu patru paturi pen­tru Com­par­ti­men­tul de Onco­lo­gie, o sală de tra­ta­ment pen­tru ORL și Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie, o sală pen­tru spi­ta­li­za­rea de zi pen­tru Medi­ci­nă Inter­nă. Sunt cabi­ne­te pe care le dotăm cu paturi, nop­ti­e­re, mese de tra­ta­ment”, a ară­tat mana­ge­rul Ali­na Dan. (F.B, replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.