George Simion, la Constanța: Românii se înghesuie în Bulgaria, iar Castelul Reginei Maria din Mamaia se prăbușește!

0
713

Într-un demers de cam­pa­nie elec­to­ra­lă, can­di­da­tul inde­pen­dent la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, Geor­ge Simion a vizi­tat jude­țul Con­stan­ța. Aces­ta a făcut un tur al lito­ra­lu­lui româ­nesc, înce­pând cu sta­țiu­nea Vama Veche și înche­ind cu sta­țiu­nea Mama­ia, unde a trans­mis un mesaj de la Cas­te­lul Regi­nei Maria.

Simion s‑a ară­tat îngri­jo­rat față edi­fi­ci­ul care nu mai apar­ți­ne sta­tu­lui, aflat într‑o sta­re deplo­ra­bi­lă, men­ționând că va lup­ta pen­tru ca acest monu­ment să devi­nă ce a fost odi­ni­oa­ră.

”Foar­te mulți români merg să vizi­te­ze Cas­te­lul Regi­nei Maria din Bal­cic, care acum nu mai e în gra­ni­țe­le actu­a­le ale țării. Din păca­te, nu știm și nu am făcut ce tre­bu­ie pen­tru Cas­te­lul Regi­nei Maria din Mama­ia, pe care îl am în spa­te­le meu. Aici tre­bu­ia inves­ti, acet loc tre­bu­ia să devi­nă un loc turis­tic și pen­tru asta o să ne lup­tăm de acum înco­lo, pen­tru patri­mo­ni­ul cul­tu­ral româ­nesc, pen­tru isto­ria româ­ni­lor și pen­tru tot ce e fru­mos, pen­tru că avem locuri în țară pe care nu le cunoaș­tem”, a decla­rat Geor­ge Simion, can­di­dat inde­pen­dent la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re.

Cas­te­lul Regi­nei Maria din Mama­ia, după 1989, a fost înscris în Regis­trul Monu­men­te­lor din țară; lăsat de izbe­liș­te, în uita­re, aștep­tând finan­ța­rea pen­tru rea­bi­li­ta­rea care nu mai vine. În pre­zent, modul în care este con­ser­vat și uti­li­zat monu­men­tul face obiec­tul unor dis­pu­te con­cre­ti­za­te prin acțiuni lega­le, în sen­sul că Minis­te­rul Cul­tu­rii i‑a che­mat în jude­ca­tă pe pro­pri­e­tari și pe repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții Mama­ia SA, cea care a tranzac­țio­nat monu­men­tul isto­ric în anul 2003, cas­te­lul fiind vân­dut către soci­e­ta­tea Light Sys­tem, fără ca sta­tul să își exer­ci­te drep­tul de pre­em­țiu­ne, con­form Legii 422/2001.

Geor­ge Simion este auto­rul mesa­ju­lui „Basa­ra­bia e Româ­nia”. Can­di­dea­ză inde­pen­dent la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, deo­a­re­ce con­si­de­ră că toa­te par­ti­de­le poli­ti­ce s‑au com­pro­mis și româ­nii nu se mai simt repre­zen­tați de nicio for­ma­țiu­ne.


Man­ga­lia News, 03.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.