Funky Travel: Cât costă sentimentul libertăţii la Vama Veche

0
570

Fun­ky Tra­vel: Hote­li­e­rii şi pro­pri­e­ta­rii de apar­ta­men­te de vacanţă din Mama­ia nu sunt bucu­roşi, atunci când vacanţa de Paş­te se lipeş­te cu cea de 1 Mai. Ştiu că poa­te sună ciu­dat, dar aces­ta este ade­vă­rul! Înseam­nă mul­te nopţi de caza­re, plus pier­de­rea a mii de turi­şti pen­tru care săr­bă­toa­rea de Paş­te este sino­ni­mă cu cli­pe­le petre­cu­te în fami­lie, lini­ş­te şi odih­nă.

Şi totu­şi de ce în Mama­ia au fost înre­gis­tra­ţi ofi­ci­al zeci de mii de turi­şti, iar la Vama Veche, wee­ken­dul a tre­cut cu baruri închi­se, pen­siuni cu came­re goa­le şi câti­va turi­şti care admi­rau răsă­ri­tul?

Nici­o­da­tă în Mama­ia nu închi­ri­ai o came­ră la un hotel de cinci ste­le cu mai puţin de 100 de euro!

Stra­te­gia a fost sim­plă şi pre­su­pun că este pen­tru pri­ma dată când cei mai mulţi hote­li­eri şi pro­pri­e­tari de apar­ta­men­te de vacanţă au decis împre­u­nă să cobo­a­re preţu­ri­le. Da! Au mers mai mult pe volum şi pe pro­fit mai mic şi nu invers, cum făceau an de an. Să vă dau un exem­plu! Vineri sea­ră m‑am întâl­nit cu mana­ge­rul celui mai cău­tat hotel din Mama­ia (cel mai scump apar­ta­ment a fost 1500 de euro pen­tru o sin­gu­ră noap­te), dar şi cu repre­zen­tan­tul clu­bu­lui unde roa­be­le cu şam­pa­nii, vinuri şi arti­fi­cii fac turul reţe­le­lor vir­tu­ale. Amân­doi au recu­nos­cut că anul aces­ta nu au forţat nota: preţu­ri­le sunt iden­ti­ce, sau chiar puţin mai mici faţă de cele anul tre­cut. Şi clu­bul, dar şi hote­lul, au fost pli­ne ochi!

Au fost unii hote­li­eri care nu au agre­at aceas­tă poli­ti­că de preţuri şi au pier­dut. Vineri sea­ra încer­cau să umple came­re­le hote­lu­lui de cinci ste­le cu turi­şti dis­pu­şi să plă­teas­că mai puţin de 100 de euro/noapte. Pină la jumă­ta­tea lunii apri­lie, cereau pe ace­ea­şi came­ră 275 de euro pe noap­te. Acum au rămas cu ele goa­le. 

Mer­gem spre cei care au apar­ta­men­te de vacanţă de închi­ri­at: 100 de euro/noapte, a fost preţul mediu al unei nopţi de caza­re. Cu 50 de euro mai puţin faţă de ace­ea­şi peri­oa­dă a anu­lui 2018, dar cu pache­te de patru sau cinci nopţi de caza­re şi nu cu două, cum a fost anul tre­cut. Vă rea­min­tesc un avan­taj al apar­ta­men­tu­lui de vacanţă: se pot caza patru per­soa­ne în ace­la­şi timp. 

Să vor­bim puţin de preţu­ri­le din loca­lu­ri­le din Mama­ia. Poa­te că ima­gi­ni­le cu note­le de pla­tă de pes­te 3000 de lei se tot plim­bă vir­tu­al, dar cei mai mulţi petre­că­reţi au un buget de 200 de lei pe noap­te. Să nu cre­deţi că cei mai mulţi din­tre cli­enţi plă­tesc şam­pa­nii cu arti­fi­cii! De exem­plu, cel mai coman­dat coc­k­ta­il este ginul tonic, iar la clu­bu­ri­le din Mama­ia cos­tă între 30 şi 35 de lei.

Am pus aici o foto­gra­fie cu meni­ul de bău­turi din loca­lul cu roa­be şi arti­fi­cii, ca să pot face o para­le­lă cu Vama Veche.

Două ginuri şi două ape pla­te în Vama Veche cos­tă mai mult decât în clu­bu­ri­le cu arti­fi­cii din Mama­ia

Hai să ajun­gem şi în sudul lito­ra­lu­lui. Vineri, sâm­bă­tă şi dumi­ni­că, Vama a fost mai mult goa­lă. Degea­ba s‑au des­chis tera­se­le şi clu­bu­ri­le încă de sămbă­tă sea­ră: au cos­tat mai mult anga­ja­ţii din acea noap­te decât au fost înca­să­ri­le. De luni, Vama a înce­put să se tre­zeas­că uşor la via­ţă, dar s‑a umplut de tre­nin­guri. Aceas­ta este des­cri­e­rea pe care mi‑a făcut‑o o domni­şoa­ră care iubeş­te Vama Veche. Poa­te că, din cau­za aces­tor tre­nin­guri veni­te doar pen­tru o poză, au apă­rut şi ast­fel de anu­nţuri.

Ori­cât de mul­te tre­nin­guri s‑ar plim­ba pen­tru o foto­gra­fie pe pla­ja din Vama Veche şi ori­cât de proas­tă ar fi înţe­lea­să liber­ta­tea, atunci când alegi să-ţi par­chezi maşi­na pe nisi­pul fin din Vamă, turi­ş­tii au fost spe­ri­a­ţi de preţu­ri­le din sta­ţiu­ne.

Con­ti­nu­a­rea, pe funkytravel.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele