Exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendumul național, în străinătate

0
267
https://www.mangalianews.ro/

Exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de vot la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean și pen­tru refe­ren­du­mul națio­nal, în stră­i­nă­ta­te.

• La data de 26 mai 2019, simul­tan cu ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean, se va des­fă­șu­ra și refe­ren­du­mul națio­nal cu pri­vi­re la pro­ble­me de inte­res națio­nal.
• Ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean și refe­ren­du­mul națio­nal din 26 mai 2019 vor avea loc în cadrul ace­lo­rași sec­ții de vota­re, în ace­lași inter­val orar: 7.00–21.00 (ora loca­lă).
• Ale­gă­to­rii pot opta dacă votea­ză doar pen­tru un scru­tin sau pen­tru ambe­le scru­ti­ne.
• La refe­ren­du­mul națio­nal ale­gă­to­rii vor pri­mi două bule­ti­ne de vot, câte unul pen­tru fie­ca­re între­ba­re supu­să refe­ren­du­mu­lui.
• Mode­le­le bule­ti­ne­lor de vot la refe­ren­du­mul națio­nal din 26 mai 2019 pot fi con­sul­ta­te la urmă­to­rul link: http://www.mae.ro/…/files/file/anu…/2019_pdf/buletin_vot.pdf

În cazul ambe­lor scru­ti­ne, cetă­țe­nii români pot vota în baza unui act de iden­ti­ta­te româ­nesc vala­bil:
• Docu­men­te­le pe baza căro­ra se poa­te vota în stră­i­nă­ta­te sunt: car­tea de iden­ti­ta­te, car­tea de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie, bule­ti­nul de iden­ti­ta­te ori pașa­por­tul diplo­ma­tic, pașa­por­tul diplo­ma­tic elec­tro­nic, pașa­por­tul de ser­vi­ciu, pașa­por­tul de ser­vi­ciu elec­tro­nic, pașa­por­tul sim­plu, pașa­por­tul sim­plu elec­tro­nic, pașa­por­tul sim­plu tem­po­rar.
• Se reco­man­dă cetă­țe­ni­lor români care doresc să-și exer­ci­te drep­tul de vot să veri­fi­ce din timp vala­bi­li­ta­tea acte­lor de iden­ti­ta­te româ­nești și să facă demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru înlo­cu­i­rea sau reîn­no­irea aces­to­ra.

În Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii vor fi înfi­in­ța­te 31 de sec­ții de vota­re. Lis­ta aces­to­ra poa­te fi con­sul­ta­tă la adre­sa: http://washington.mae.ro/local-news/1945

Infor­ma­ții supli­men­ta­re cu pri­vi­re la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean și refe­ren­du­mul națio­nal pot fi acce­sa­te în cadrul sec­țiu­nii spe­cial dedi­ca­tă de pe site-ul MAEhttp://www.mae.ro/node/48090.

MAE reco­man­dă con­sul­ta­rea per­ma­nen­tă a aces­tei secţiuni, aceas­ta fiind actu­a­li­za­tă pe măsu­ră ce noi infor­ma­ţii sunt dis­po­ni­bi­le.

(sur­sa: Amba­sa­da Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii / Roma­nian Emba­s­sy in US).


Man­ga­lia News, 24.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.