Eveniment: Video-conferință TEDx, cu personalități din diverse domenii, la Căminul cultural din 23 August

0
739

-INVITAȚIE-

Ați auzit de video-con­fe­rin­țe­le TED?! Misiu­nea TED este cuprin­să în doar câte­va cuvin­te: ”Ideas wor­th sprea­ding” / ”Ide­i­le meri­tă răs­pân­di­te”. TED este o comu­ni­ta­te la nivel glo­bal care ofe­ră resur­se oame­ni­lor din ori­ce par­te a Glo­bu­lui, pen­tru o înțe­le­ge­re mai adân­că a lumii, a vie­ții…, a ori­că­rui subiect care sus­ci­tă inte­re­sul, prin vide­o­cli­puri în care spe­cia­liști din dome­nii vari­a­te din întrea­ga lume pre­zin­tă într-un lim­baj sim­plu, pe înțe­le­sul tutu­ror subiec­te de larg inte­res.

S‑a for­mat ast­fel o Bibli­o­te­că onli­ne cu mili­oa­ne de cli­puri inte­re­san­te, orga­ni­za­te pe dome­nii de inte­res, tra­du­se în lim­ba engle­ză. În spi­ri­tul misiu­nii TED, ”fra­te­le” său mai mic, numit ”pro­gra­mul TEDx”, aju­tă comu­ni­tă­ți­le, orga­ni­za­ți­i­le sau indi­vi­zii să pro­du­că eve­ni­men­te de tip TED la nivel local.

Vă invi­tăm să par­ti­ci­pați la pri­mul eve­ni­ment TEDx orga­ni­zat în zona muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, la Cămi­nul cul­tu­ral al comu­nei 23 August, în ziua de sâm­bă­tă, 18 mai 2019, ora 16.30.

Spea­keri (oratori/vorbitori): prof. Daniel Ber­teș­tea­nu (Astro­clu­bul Bucu­rești), ing. dr. auto­ma­ti­că în ingi­ne­ria sis­te­me­lor Vasi­le Buru­ia­nă, for­ma­tor paren­ting Gabrie­la Maa­lo­uf, Lavi­nia Chi­țu (des­pre lim­ba­jul sem­ne­lor în muzi­că), Ade­li­na-Ale­xia Toci­tu, jur­na­list la Radio Con­stan­ța, Alex Dicu, stu­dent dezvol­ta­tor, repre­zen­tant Aca­de­miX Linux, Abi­bu­la Aygun, infor­ma­ti­cian și prof. Magda­le­na Iacob (”Schim­ba­rea înce­pe cu noi”).

Orga­ni­za­tori: Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August, Pri­mă­ria Comu­nei 23 August, infor­ma­ti­cian Abi­bu­la Aygun.

Mai mul­te infor­ma­tii des­pre eve­ni­ment: https://tedxmangalia.soft-manager.ro

Mai mul­te infor­ma­tii des­pre TED: https://www.ted.com/about/our-organization

Con­fir­mați par­ti­ci­pa­rea, la numă­rul de tele­fon 0740.177.704, prof. Magda­le­na Iacob, zil­nic, între ore­le 12.00–16.00.

PRECIZARE: Intra­rea este libe­ră! (În alte loca­li­tăți, eve­ni­men­tul are un cost de intra­re des­tul de mare!).


Man­ga­lia News, Luni, 13.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.