Elevii și studenții antreprenori, premiați la Gala JA Hall of Fame – Investește în Educație!®

0
304
Booking.com

Juni­or Achi­e­ve­ment (JA) Româ­nia a pre­mi­at, în cadrul Galei JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE!®, pe sce­na Ate­ne­u­lui Român, start-up-uri­le câști­gă­toa­re în fina­la națio­na­lă a com­pe­ti­ți­ei euro­pe­ne de antre­pre­no­ri­at JA Com­pa­nia Anu­lui 2019, dedi­ca­tă ele­vi­lor și stu­den­ți­lor.  Eve­ni­men­tul a reu­nit pes­te 600 de elevi, stu­denți, pro­fe­sori, ofi­ci­ali și repre­zen­tanți ai com­pa­ni­i­lor care inves­tesc în pro­gra­me edu­ca­țio­na­le.

Au fost cele­brați ele­vii, stu­den­ții și pro­fe­so­rii par­ti­ci­panți, în acest an șco­lar, la pro­gra­me­le JA de edu­ca­ție eco­no­mi­că, antre­pre­no­ri­a­lă, finan­ci­a­ră și de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, pre­cum și com­pa­ni­i­le care inves­tesc în edu­ca­ția din Româ­nia și care con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea unor noi gene­ra­ții de pro­fe­si­o­niști și antre­pre­nori.

Pro­gra­mul JA Mini-com­pa­nia le ofe­ră ele­vi­lor o expe­rien­ță rea­lă de antre­pre­no­ri­at, prin care aceștia au oport­u­ni­ta­tea de a‑și transpu­ne în rea­li­ta­te pro­pri­i­le idei de afa­ceri. Echi­pe­le de elevi și stu­denți par­ti­ci­pă la incu­ba­to­rul edu­ca­țio­nal JA Biz­z­Fac­tory™, unde au oca­zia să pri­meas­că fee­d­ba­ck de la antre­pre­nori și inves­ti­tori și să-și tes­te­ze ide­i­le de afa­ceri cu cli­enți reali, făcând pri­ma vân­za­re și veri­fi­când feza­bi­li­ta­tea pro­du­se­lor pe pia­ța rea­lă.

Mare­le pre­miu JA Com­pa­nia Anu­lui 2019

Echi­pa Neve­rwas­te, de la Cole­gi­ul Națio­nal I.L. Cara­gi­a­le din Bucu­rești, coor­do­na­tă de pro­fe­so­rii Miha­e­la Găvă­ne­scu și Andrei Flo­rea, a fost desem­na­tă câști­gă­toa­rea com­pe­ti­ți­ei de antre­pre­no­ri­at JA Com­pa­nia Anu­lui 2019 la sec­țiu­nea Elevi.

Lice­e­nii au pro­pus un dis­po­zi­tiv meca­nic uti­li­zat pen­tru pro­du­ce­rea gra­nu­le­lor de plas­tic reci­clat.  Pro­du­sul este des­ti­nat uti­li­ză­rii, în insti­tu­ții de învă­țământ, de către elevi și pro­fe­sori, dar și celor care doresc să reci­cle­ze mate­ri­a­le plas­ti­ce. Sco­pul creă­rii aces­tui dis­po­zi­tiv este ace­la de a edu­ca popu­la­ția în favoa­rea reci­clă­rii plas­ti­cu­lui.

În luna iulie, echi­pa va repre­zen­ta Româ­nia la fina­la JA Euro­pean Com­pany of the Year 2019 din Lil­le, Fran­ța.

La cate­go­ria Stu­denți, câști­gă­to­rul mare­lui pre­miu al com­pe­ti­ți­ei de antre­pre­no­ri­at este echi­pa Min­d­ful­ly Tech­no­lo­gies de la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că Timi­șoa­ra, coor­do­na­tă de pro­fe­so­rul Sebas­ti­an Fui­cu.

Stu­den­ții au dezvol­tat XVi­sion, o apli­ca­ție baza­tă pe un sis­tem de ana­li­ză auto­ma­tă a radi­o­gra­fi­i­lor, care folo­seș­te inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă pen­tru a gene­ra inter­pre­tări de îna­l­tă acu­ra­te­țe (90%) a ima­gi­ni­lor medi­ca­le.

Apli­ca­ția ofe­ră doc­to­ri­lor un dia­gnos­tic de tip „scre­e­ning” și unul dife­ren­ți­al pen­tru fie­ca­re radi­o­gra­fie, ală­tu­ri de o expli­ca­ție a aces­to­ra folo­sind o har­tă a zone­lor de inte­res. Toa­te aces­te

infor­ma­ții îi aju­tă pe doc­tori să fie mai efi­cienți, mai rapizi și să se con­cen­tre­ze mai bine pe par­cur­sul unei zile de lucru.

Echi­pa va repre­zen­ta Româ­nia la fina­la euro­pea­nă JA Euro­pe Enter­pri­se Cha­l­len­ge 2019 din Oslo, Nor­ve­gia, la sfâr­și­tul lunii iunie.

De ase­me­nea, au fost pre­mi­a­te:

·       Cel mai bun plan de afa­ceri – echi­pa Meva­un de la Cole­gi­ul Națio­nal de Infor­ma­ti­că Pia­tra Neamț.

·       Cel mai bun plan finan­ci­ar – echi­pa Cufă­rul jucă­ri­i­lor de la Lice­ul Teh­no­lo­gic Dor­na Can­dre­ni­lor.

Pre­mi­ul Inves­ti­ția anu­lui în agri­cul­tu­ră a reve­nit echi­pe­lor:

·       BIO Chips de la Cole­gi­ul Agri­col Dimi­trie Can­te­mir Huși

·       Pim­pi­ne­l­la de la Lice­ul Demos­te­ne Botez Tru­șești

·       Mira­cle de la Lice­ul Teh­no­lo­gic Agri­col Miha­il Kogăl­ni­cea­nu

·       Cufă­rul jucă­ri­i­lor de la Lice­ul Teh­no­lo­gic Dor­na Can­dre­ni­lor.

Pe lân­gă recu­noaș­te­rea celor mai bune echi­pe de elevi și stu­denți, în cadrul Galei au fost pre­mi­a­te și com­pa­ni­i­le care sus­țin edu­ca­ția de tip lear­ning by doing prin pro­gra­me­le și pro­iec­te­le JA Româ­nia:

Inves­ti­tori în edu­ca­ție, sec­țiu­nea Edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă

•       Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion – pen­tru pro­gra­me­le Edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă în licee agri­co­le și Uni­ver­si­ta­tea antre­pre­no­ri­a­lă

•       Metro­po­li­tan Life – pen­tru pro­gra­mul Schim­băm vieți (Life Chan­ger)

•       Citi Româ­nia – pen­tru pen­tru finan­ța­rea sus­te­na­bi­lă a pro­gra­mu­lui de antre­pre­no­ri­at Mini-com­pa­nia

•       NN Româ­nia – pen­tru pro­gra­mul Soci­al Inno­va­tion Relay

•       Bayer Fund – pen­tru pro­gra­mul Fos­te­ring Inno­va­tion Dri­ven Entre­pre­ne­ur­ship

•       FedEx – pen­tru pro­gra­mul Enter­pri­se Witho­ut Bor­ders

Inves­ti­tori în edu­ca­ție, sec­țiu­nea Orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă

•       Exxon­Mo­bil – pen­tru pro­iec­tul de edu­ca­ție STEM: Sci-Tech Cha­l­len­ge

•       Honeywe­ll Româ­nia – pen­tru pro­iec­tul de edu­ca­ție STEM: iTe­ch Ski­lls and Cha­l­len­ge

•       Johnson&Johnson – pen­tru pro­iec­tul de edu­ca­ție STEM: WiS­TEM²D (Women in Scien­ce, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring, Mathe­ma­tics, Manu­fac­tu­ring, and Design)

•       Tele­kom Roma­nia – pen­tru pro­iec­tul Școa­la și vii­to­rul meu

•       Ubi­soft – pen­tru pro­iec­tul Game­ce­le­ra­tor 6.0

•       Accen­tu­re – pen­tru pro­iec­tul Suc­cess ski­lls for futu­re care­ers & busi­ne­ss

•       Oran­ge Româ­nia – pen­tru pro­iec­tul Pro­fe­sii digi­ta­le

•       Lesa­ffre – pen­tru pro­iec­tul Suc­ce­sul pro­fe­sio­nal în indus­tria ali­men­ta­ră

Inves­ti­tori în edu­ca­ție, sec­țiu­nea Edu­ca­ție finan­ci­a­ră

•       Rai­ffe­i­sen Bank Româ­nia – pen­tru pro­gra­me­le ABC­dar ban­car și Clu­bul copi­i­lor har­nici, isteți și chi­b­zu­iți

•       KRUK Româ­nia – pen­tru pro­gra­mul Cre­di­te inte­li­gen­te

•       KPMG – pen­tru pro­gra­mul ABC taxe și impo­zi­te.

Inves­ti­tori în edu­ca­ție, sec­țiu­ni­le Dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor pen­tru via­ță și Edu­ca­ție pen­tru sănă­ta­te

•       Hol­cim Româ­nia – pen­tru pro­gra­mul DRUM SIGUR – ABC­dar Ruti­er

•       Astra­Ze­ne­ca – pen­tru pro­gra­mul Ali­men­ta­ție sănă­toa­să. Sport. Pre­ven­ție.

Pre­mii pen­tru pro­iec­te­le JA deru­la­te în acest an șco­lar au pri­mit echi­pe­le de elevi:

•       Oil­Co­l­lect, de la Cole­gi­ul Națio­nal I.L. Cara­gi­a­le din Bucu­rești, va repre­zen­ta Româ­nia la fina­la glo­ba­lă a com­pe­ti­ți­ei Soci­al Inno­va­tion Relay.

•       Toge­ther for bet­ter, for­ma­tă din cinci tineri de la Cole­gi­ul Națio­nal Mir­cea cel Bătrân, Lice­ul Teh­no­lo­gic Ghe­or­ghe Miron Cos­tin, Lice­ul Teo­re­tic Dece­bal și Lice­ul Teo­re­tic Ovi­di­us din Con­stan­ța, a repre­zen­tat Româ­nia în cadrul fina­lei euro­pe­ne Sci-Tech Cha­l­len­ge.

De ase­me­nea, au fost pre­mi­a­te școli și uni­ver­si­tăți par­ti­ci­pan­te în com­pe­ti­ții națio­na­le Juni­or Achi­e­ve­ment:

Școa­la antre­pre­no­ri­a­lă a anu­lui 2019

Șco­li­le antre­pre­no­ri­a­le fina­lis­te în cadrul com­pe­ti­ți­ei „Școa­la antre­pre­no­ri­a­lă a anu­lui”, ce își pro­pu­ne recu­noaș­te­rea, la nivel națio­nal și euro­pean, a celei mai bune școli în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei antre­pre­no­ri­a­le, au fost:

•       Cole­gi­ul Eco­no­mic A.D. Xeno­pol, Bucu­rești

•       Cole­gi­ul Națio­nal Ion Necul­ce, Bucu­rești

•       Cole­gi­ul Eco­no­mic Vir­gil Mad­gea­ru, Bucu­rești

•       Cole­gi­ul Teh­nic de Căi Fera­te Uni­rea, Paș­cani

•       Lice­ul Teh­no­lo­gic Agri­col Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Miro­sla­va.

La nivel euro­pean, recu­noaș­te­rea șco­lii câști­gă­toa­re se va face în cadrul unei cere­mo­n­ii ce va avea loc în octom­brie 2019, în Fin­lan­da.

Sus­țin edu­ca­ția finan­ci­a­ră în comu­ni­ta­tea mea:

Com­pe­ti­ția a fost orga­ni­za­tă cu sus­ți­ne­rea Rai­ffe­i­sen Bank pen­tru a încu­ra­ja inclu­de­rea edu­ca­ți­ei finan­ci­a­re în cur­ri­cu­lu­mul șco­lar, uti­li­zând resur­se în for­mat digi­tal și inte­rac­ti­ve.

Lice­e­le câști­gă­toa­re sunt: Cole­gi­ul Andro­nic Motres­cu din Rădă­uți, Cole­gi­ul Națio­nal Octav Oni­ces­cu din Bucu­rești și Lice­ul Teh­no­lo­gic Matei Basa­rab din Stre­ha­ia.

Alte 5 pre­mii au fost acor­da­te pen­tru impli­ca­rea, în com­pe­ti­ție, a tutu­ror ele­vi­lor: Lice­ul Teh­no­lo­gic Petru Rareș (Boto­șani), Cole­gi­ul Eco­no­mic Del­ta Dună­rii, (Tul­cea), Lice­ul Teh­no­lo­gic Fores­ti­er (Sighe­tu-Mar­ma­ți­ei), Lice­ul Teo­re­tic Tudor Vla­di­mi­res­cu (Dră­gă­nești-Olt), Lice­ul Teo­re­tic Aurel Lazăr (Ora­dea).

Toa­te lice­e­le câști­gă­toa­re bene­fi­ci­a­ză de finan­țări pen­tru dota­rea și moder­ni­za­rea spa­ți­i­lor de învă­ța­re.

Com­pe­ti­ția de mini-gran­turi pen­tru Uni­ver­si­tăți

Deru­la­tă cu sus­ți­ne­rea Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion, aceas­ta pre­ve­de acor­da­rea de mini-gran­turi pen­tru sus­ție­ne­rea pro­iec­te­lor antre­pre­no­ri­a­le pen­tru pro­fe­sori și stu­denți, în hub-uri­le uni­ve­si­ta­re.

Au fost pre­mi­a­te: Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că din Bucu­rești, Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că Cluj-Napo­ca, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stan­ța, Uni­ver­si­ta­tea din Crai­o­va, Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că Ghe­or­ghe Asachi Iași, Uni­ver­si­ta­tea Lucian Bla­ga din Sibiu, Uni­ver­si­ta­tea Ște­fan cel Mare Sucea­va și Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că din Timi­șoa­ra.

Gala JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE!® este un eve­ni­ment inter­na­ţio­nal pres­ti­gi­os, orga­ni­zat de către Juni­or Achi­e­ve­ment şi dedi­cat recu­noa­ş­te­rii con­tri­bu­ţi­ei pro­fe­so­ri­lor, ele­vi­lor și stu­den­ți­lor impli­cați în pro­gra­me edu­ca­țio­na­le națio­na­le și inter­națio­na­le de tip lear­ning by doing, pre­cum și a com­pa­ni­i­lor și pro­fe­si­o­niș­ti­lor care încu­ra­jea­ză și sus­țin dezvol­ta­rea legă­tu­rii din­tre comu­ni­ta­tea aca­de­mi­că și cea eco­no­mi­că din Româ­nia.

Des­pre Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia, orga­ni­za­ţie non-pro­fit, a fost fon­da­tă în anul 1993 şi este par­te a JA Worl­dwi­de® USA şi JA Euro­pe. JA este cea mai mare orga­ni­za­ţie inter­na­ţio­na­lă de edu­ca­ţie antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră și STEM, de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, sănă­ta­te și dezvol­ta­re a abi­li­tă­ți­lor pen­tru via­ță, pro­gra­me­le sale fiind urma­te în 40 de țări din Euro­pa și pes­te 100 din lume. În Româ­nia, pro­gra­me­le JA de tip „lear­ning by doing” sunt urma­te anu­al de pes­te 200.000 de elevi și stu­denți din pes­te 1.700 de insti­tu­ţii de învă­ţământ şi se desfă­şoa­ră local în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Națio­na­le, insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ şi comu­ni­ta­tea de afa­ceri.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 26 mai 2019.


piese-auto-mangalia.ro