Educația ne unește, proiect MEN supus dezbaterii publice la Colegiul Economic Mangalia

0
394
Booking.com

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le a lan­sat viziu­nea sis­te­mi­că Edu­ca­ția ne uneș­te, pro­iect supus dez­ba­te­rii publi­ce. La Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, au avut loc alte două run­de de dez­ba­teri (15–16.05.2019), la aces­tea par­ti­ci­pând: elevi, părinți, repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții loca­le, repre­zen­tanți ai sin­di­ca­te­lor.

Par­ti­ci­pan­ții au avut pri­le­jul de a‑și expri­ma punc­te­le de vede­re, for­mulân­du-se, în final, reco­man­dări și sce­na­rii de imple­men­ta­re. Pri­ma dez­ba­te­re cu cadre­le didac­ti­ce din cadrul Cole­gi­u­lui, a avut loc în data de 09.05.2019.


Man­ga­lia News, 20.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro