EDUCAȚIA NE UNEȘTE, la Grădinița PP nr.7 Mangalia

0
932

La Gra­di­ni­ta PP nr.7 Man­ga­lia, cu struc­tu­ra Gra­di­ni­ta PP nr.1 Man­ga­lia, s‑a des­fa­su­rat, con­form pla­ni­fi­ca­rii, dez­ba­te­rea EDUCATIA NE UNESTE, pe dura­ta a doua ore. La aceas­ta dez­ba­te­re au par­ti­ci­pat 18 cadre didac­ti­ce, 1 repre­zen­tant al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, un repre­zen­tant mass-media loca­la. S‑a com­ple­tat lis­ta de pre­zen­ta si s‑au facut foto­gra­fii, pe par­cur­sul dez­ba­te­rii.

Con­clu­zii: Aceas­ta viziu­ne are si plu­suri si limi­te, deo­a­re­ce sis­te­mul de inva­ta­mant din Roma­nia inca nu are infras­truc­tu­ra bine gan­di­ta in vede­rea imple­men­ta­rii aces­tei schim­bari majo­re, mai ales pe inva­ta­man­tul gene­ral.

Plu­suri:

- Baca­la­u­re­a­tul dife­ren­ti­at,
— apa­ri­tia con­si­li­e­rul de carie­ra,
— obli­ga­ti­vi­ta­tea edu­ca­ti­ei tim­pu­rii,
— sco­li­le pro­fe­sio­na­le si con­si­li­e­rea copi­i­lor spre o scoa­la care sa le dezvol­te apti­tu­di­ni­le.

Limi­te si pro­pu­neri:

- finan­ța­rea inva­ta­man­tu­lui sa se rea­li­ze­ze corect, în func­tie de spe­ci­fi­cul uni­ta­tii de inva­ta­mant (spre exem­plu, cos­tul stan­dard pen­tru Gra­di­ni­te­le cu pro­gram pre­lun­git sa fie mai mare decat pen­tru o gra­di­ni­ta cu pro­gram nor­mal);
— cla­se­le sa aiba maxi­mum 20 de copii, con­form Legii 33, pen­tru a ne putea inca­dra in buget;
— for­ma­rea pro­fe­sio­na­la a cadre­lor didac­ti­ce sa se faca gra­tu­it;
— baza mate­ri­a­la pen­tru gra­di­ni­te sa se asi­gu­re de catre MEN, nu cu aju­to­rul parin­ti­lor.

Direc­tor, prof. Raca­ru Sica.


Man­ga­lia News, 20.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.