Distinsului profesor, scriitor, epigramist Emil-Corneliu Ninu, LA MULŢI ANI!

0
346

Ana Arde­lea­nu: ”Dragi pri­e­te­ni ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris, astăzi, 9/5/2019, este ziua de naş­te­re a dis­tin­su­lui pro­fe­sor, scri­i­tor, epi­gra­mist Emil-Cor­ne­liu NinuBune urări de sănă­ta­te, via­ţă lun­gă, feri­ci­re şi inspi­ra­ţie, din par­tea cole­gi­lor de la Clu­bul Arte­lor Sol­te­ris! LA MULŢI ANI!

NINU EMIL-CORNELIU

AUTOR:
- „Caie­tul pro­fe­so­ru­lui de Lim­ba și Lite­ra­tu­ra Româ­nă (Gim­na­ziu)”, edi­tu­ra Cal­las­print, Man­ga­lia, 2000;
- „I. L. Cara­gi­a­le și apo­ge­ul comi­cu­lui ono­mas­tic”, edi­tu­ra Cal­las Print, Man­ga­lia 2002;
- „Evo­lu­ția comi­cu­lui ono­mas­tic de la Ion Budai-Delea­nu la Ion Luca Cara­gi­a­le”, edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2008;
- „Monu­men­tul Ero­i­lor Man­ga­li­eni”, edi­tu­ra Etno­us, f.a.
- „Revo­lu­ție sau nu, la Man­ga­lia?”, edi­tu­ra ETNOUS, Bra­șov, 2014;
- „Ver­ba volant”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2015;
- „Man­ga­lia rebu­sis­ti­că”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2015;
- „Man­ga­lia rebu­sis­ti­că (Ghid anto­lo­gic)”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2015;
- „Bra­vii noș­tri vete­rani de răz­boi”, edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2017;
- „Man­ga­lia enig­mis­ti­că. Ghid turis­tic”, edi­tu­ra CELEBRIS, Con­stan­ța, 2019. 

COORDONATOR:
- Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM, „Ero­ul din fami­lia mea” (vol. I), edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2013;
- Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM,„Eroul din fami­lia mea” (vol. II), edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2014;
- Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM,„Eroul din fami­lia mea” (vol. III), edi­tu­ra Cal­las­Print, Bra­șov, 2015;
- Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM, „Ero­ul din fami­lia mea” (vol. IV), edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2016;
- Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM, „Ero­ul din fami­lia mea” (vol. V), edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2018;
- Dumi­tru Isac, „100 de ani. Cen­te­na­rul Bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe din Man­ga­lia”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2014;
- Dumi­tru V. Isac, „Man­ga­lia, recu­noș­tin­ță veș­ni­că Arma­tei româ­ne”, edi­tu­ra Impe­ri­um, Con­stan­ța, 2014;
- Ște­fan I. Ninu, „Poe­zii”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2014;
- Doi­na-Sabi­na Chir­cu, „Via­ța ca o car­te”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2015;
- Doi­na-Sabi­na Chir­cu, „Cu sufle­tul în pal­me”, edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2015.


VERBA VOLANT …”

de Emil-Cor­ne­liu Ninu.

Cuvân­tul scris mă chi­nu­ie, arid,
Atât de hâd pe foa­ia de hâr­tie,
Că bănu­iesc demer­sul meu stu­pid
Des­prins din înn­e­gri­ta sa magie.

Cum logo­sul nepreţuitu‑i tâlc
Şi‑l sim­te sufo­cat ades,
Puhoi, al lite­re­lor pâlc
Îi fură bru­ma de-nţe­les.

Ce barie­ră va să cadă,
Mesaj învă­lu­it în nimb,
Când arca eului, ciu­da­tă,
Pe ape tur­buri vreau să plimb ?

Când muta mea comu­ni­ca­re
O lume-ntrea­gă va pri­ce­pe,
Când vorbe‑n dul­ce legă­na­re,
Hol­de vor fi, în ster­pe ste­pe?

Rămân s‑alin, tot soli­tar,
Înfrân­ta mea împo­tri­vi­re,
Cu con­so­la­re de hoi­nar,
În a gene­zei rătă­ci­re!


DIGUL GENOVEZ DIN MANGALIA

de Emil-Cor­ne­liu Ninu.

Cu sura‑i coa­mă veche, de umbră cris­ta­li­nă,
Mai bate cu copi­ta în valul cel spu­mos,
L‑acoperă, vai!, marea, bezme­ti­că divi­nă,
Și, vlă­gu­it de lup­tă, se-aplea­că maies­tu­os.

Își duce crucea‑i rece, de apă plum­bu­rie,
Guvizi îi spa­lă cu-alge stâncoasele‑i picioa­re.
Arar, ridi­că fruntea‑n agonizanta‑i vrie
Și munți de apă‑l scal­dă, din lar­ga depăr­ta­re.

Gră­bit, mă-ndrept, atun­cea, ca‑n vis, după furt­u­nă,
Spre el înot mag­ne­tic și pietrele‑i abu­rc,
Iar, spre apus, plu­teș­te semea­ța semi­lu­nă,
A Esmei-Han gea­mie, iubi­re de mit turc.

Pri­e­ten dig, de‑o via­ță, te caut cu pri­vi­rea,
Sta­bi­lo­pozi sche­le­tici te înso­țesc în rând
Și ini­ma-mi tre­sa­re, vânân­du-ți plăs­mu­i­rea,
Când ume­rii-ți tita­nici îna­lți, din când în când.

Ce pagi­nă nefas­tă, de cro­ni­că nebu­nă,
Și‑a domo­lit tru­fia, într-un peri­plu sfânt,
De lungi și gre­le-ase­dii, în Dobro­gea-mi stră­bu­nă,
Popoa­re fur­ni­cân­de în vechi și drag pământ?”

Pos­ta­re Fb: Ana Arde­lea­nu, Joi, 9 mai 2019.


MN: Har­nic și per­se­ve­rent cola­bo­ra­tor, eru­di­tu­lui domn pro­fe­sor Emil-Cor­ne­liu Ninu îi dato­răm o serie de arti­co­le valo­roa­se, publi­ca­te de‑a lun­gul tim­pu­lui și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News. Mul­țu­mi­ri, la ceas de naș­te­re și de Vic­to­rie (9 Mai fiind o Mare Zi a Vic­to­ri­ei Uma­ni­tă­ții), la care adă­u­găm și ură­ri­le noas­tre de sănă­ta­te și împli­niri. LA MULȚI ANI, sti­ma­te dom­nu­le Pro­fe­sor!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.