Dezbatere: „EDUCAŢIA NE UNEŞTE”, la Liceul Teoretic „CALLATIS

0
1135

Edu­ca­ţia are roluri mul­ti­ple în dezvol­ta­rea indi­vi­du­a­lă şi în ace­ea a soci­e­tă­ţii în gene­ral, şcoa­la fiind în ser­vi­ci­ul copi­lu­lui, al comu­ni­tă­ţii şi al soci­e­tă­ţii. Pen­tru a atin­ge obiec­ti­vul fun­damen­tal al edu­ca­ţi­ei, mode­la­rea copi­lu­lui într-un adult res­pon­sa­bil, inte­grat soci­al şi pro­fe­sio­nal, care gân­deş­te şi par­ti­ci­pă la dezvol­ta­rea soci­e­tă­ţii este nece­sa­ră coo­pe­ra­rea între toa­te sec­toa­re­le soci­e­tă­ţii: şcoa­lă, fami­lie, comu­ni­ta­te —  admi­nis­tra­ţie loca­lă, sec­to­rul eco­no­mic, sec­to­rul non­gu­ver­na­men­tal, auto­ri­tă­ţi ale sta­tu­lui, volun­tari etc.

Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” orga­ni­zea­ză luni, 13.05.2019, ora 12.00, în Sala de fes­ti­vi­tă­ţi „Hen­ny Igna­tie”, dez­ba­te­rea edu­ca­ţio­na­lă cu tema „Edu­ca­ţia ne uneş­te”, având în vede­re viziu­nea MEN asu­pra vii­to­ru­lui edu­ca­ţi­ei din Româ­nia. Sco­pul dez­ba­te­rii este de a înţe­le­ge aspec­te­le aces­tei viziuni pri­vind modul în care ar tre­bui să ara­te ser­vi­ci­ul public de edu­ca­ţie în anul 2030, impli­ca­ţi­i­le viziu­nii, dar şi de a oferi fee­d­ba­ck şi suges­tii con­struc­ti­ve, de a pro­pu­ne moda­li­tă­ţi de impli­ca­re a fie­că­rui actor în edu­ca­ţie, de asi­gu­ra­re a des­chi­de­rii şco­lii către comu­ni­ta­te, de inte­ra­cţiu­ne con­ti­nuă între fac­to­rii edu­ca­ţio­nali, de mobi­li­za­re şi de transcri­e­re în legi­sla­ţie a impli­că­rii tutu­ror acto­ri­lor pen­tru a con­tri­bui la suc­ce­sul şco­lar.

La dez­ba­te­re vor par­ti­ci­pa cadre didac­ti­ce, părinţi, elevi, mem­bri ai comu­ni­tă­ţii loca­le din diver­se sec­toa­re de acti­vi­ta­te.

Docu­mentEdu­ca­tia ne une­ste — Viziu­ne asu­pra vii­to­ru­lui edu­ca­ti­ei in România.

Direc­tor,                                                                     Con­si­li­er de ima­gi­ne,

Prof. Cori­na Miha­la­che.                                              Prof. psih. Car­men Andrei.


Man­ga­lia News, 10.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.