De 1 Iunie, Crosul Copiilor, la Limanu [Foto/VIDEO]

0
728

Cro­sul Copi­i­lor din comu­na Lima­nu: Pen­tru că ne plac copi­ii şi ne pla­ce să îi vedem încân­ta­ţi şi nerăb­dă­tori să facă ceea ce le pla­ce, 1 Iunie este ziua dedi­ca­tă lor. Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lima­nu şi Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 2 2 Mai, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Comu­nei Lima­nu, chea­mă copi­ii, dar şi părinţii, la Cro­sul Copi­i­lor — comu­na Lima­nu

Înce­pând cu ora 9:00, comu­na va răsu­na de încu­ra­jări, de chi­o­te de bucu­rie, de râse­te. Ani­ma­to­rii, masco­te­le, clov­nul Cipri­an şi mul­te baloa­ne vor da culoa­re aces­tei pro­vo­cări. Şi pen­tru ca părinţii să fie mai mult decât susţi­nă­to­rii de pe mar­gi­ne, con­cur­sul Fami­ly run le va amin­ti de copi­lă­ria lor şi vor aler­ga ca zme­ii, încer­când să ţină pasul cu micii, dar apri­gii lor aler­gă­tori!

Nu uita­ţi, pen­tru foto­gra­fia de album a fami­li­ei din preţi­oa­sa zi de 1 Iunie 2019, lua­ţi star­tul cu noi!


Ca părinţi, ne amin­tim, zâm­bind, când copi­la­şii noş­tri au deve­nit încet-încet sta­bili pe picio­ru­şe, cum au înce­put să păşeas­că, tot mai repe­de, până au ajuns să aler­ge, aştep­tând feri­ci­ţi să fie prinşi şi îmbră­ţi­şa­ţi, lua­ţi pe sus şi învâr­ti­ţi. Anii tre­când, îi vedem încer­când să fie tot mai rapizi, mai pri­ce­pu­ţi în miş­că­ri­le lor.

Cu toţii ştim că miş­ca­rea şi spor­tul dezvol­tă armo­ni­os cor­pul. Întă­rind imu­ni­ta­tea şi pre­ve­nind îmbol­nă­vi­ri­le, spor­tul aju­tă la dezvol­ta­rea corec­tă a mus­cu­la­tu­rii, întă­reş­te sis­te­mul osos, aju­tă la o pos­tu­ră corec­tă şi echi­li­brea­ză sis­te­mul endo­crin al copi­i­lor.

Cum ori­ce obi­cei bun se înva­ţă încă de când copi­ii sunt mici, încurajaţi‑i să des­co­pe­re ace­le miş­cări, exer­ci­ţii, spor­turi care îi fac să se sim­tă încre­ză­tori, stă­pâni pe cor­pul lor.

Şi dacă 1 Iunie este aproa­pe, anunţaţi‑i că dimi­nea­ţa, la ora 9.00, va avea loc Cro­sul Copi­i­lor din comu­na Lima­nu (pe tra­se­ul folo­sit şi la edi­ţia ante­ri­oa­ră), orga­ni­zat de Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1, Lima­nu și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.2, din 2 Mai, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei comu­nei Lima­nu.

Tot ce tre­bu­ie să facă este să aibe pre­gă­ti­tă încă­lţă­min­tea şi pan­ta­lo­nii de aler­gat, iar de res­tul de ocu­păm noi!

#Cro­sul­Co­pi­i­lor­Li­ma­nu — EDIȚIA DE TOAMNĂ 2018:


Man­ga­lia News, 19.05.2019. (sur­sa: facebook.com/CrosulCopiilorLimanu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.