Damen Shipyards Mangalia angajează STRUNGARI

0
782

Expe­rien­ța: pes­te 5 ani,
Locul de mun­că: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia (Man­ga­lia),
Nive­lul de edu­ca­ție: Diplo­mă de stu­dii medii,
Acti­vi­ta­te: Ser­vi­cii,
Sec­tor de acti­vi­ta­te: Ser­vi­cii și Men­te­nanţă, Pro­du­cţie.
Cuprins: Acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce de pre­lu­cra­re prin așchi­e­re a pie­se­lor din metal.

Sar­ci­ni­le și res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le:
Citi­rea şi inter­pre­ta­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce;
Ope­ra­rea şi regla­rea dis­po­zi­ti­ve­lor de lucru (strung, maşi­nă fre­zat, gău­rit);
Auto­con­tro­lul pie­se­lor rea­li­za­te;
Asi­gu­ra­rea cali­tă­ţii pie­se­lor fina­li­za­te, în con­for­mi­ta­te cu stan­dar­dul soli­ci­tat prin dese­nul de exe­cu­ţie;
Intreţi­ne­rea echi­pa­men­te­lor şi maşi­ni­lor de lucru;
Res­pec­ta­rea dis­ci­pli­nei teh­no­lo­gi­ce.

Pro­fi­lul
Absol­vent scoa­lă pro­fe­sio­na­la / curs cali­fi­ca­re;
Expe­rien­ța minim 5 ani in dome­niu;
Cunoș­tin­țe desen teh­nic si inter­pre­ta­re spe­ci­fi­ca­ții teh­ni­ce;
Aten­ție la deta­lii;
Abi­li­ta­tea de a lucra sub supra­ve­ghe­re mini­mă;
Ușu­rin­ță în mani­pu­la­rea obiec­te­lor.

Ce vă ofe­rim
Acti­vi­ta­te dina­mi­că într-un mediu inter­națio­nal;
Pachet sala­ri­al com­pe­ti­tiv.

Faceți cere­re acum.


Infor­ma­ti­i­le Com­pa­niei

Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re.

Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie.

Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal.

Faceți cere­re acum.


Man­ga­lia News, 26.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.