Damen Mangalia începe construcția unei nave de 177 de metri lungime, pentru căutarea și recuperarea de diamante la mare adâncime

0
991

Damen Man­ga­lia înce­pe con­struc­ția unei nave de 177 de metri lun­gi­me, pen­tru cău­ta­rea și recu­pe­ra­rea de dia­man­te la mare adân­ci­me.

Com­pa­nia De Beers Mari­ne Nami­bia (Pty) este bene­fi­ci­a­rul navei iar con­trac­tul face par­te din oport­u­ni­tă­ți­le de care se bucu­ră cel mai mare șan­ti­er din Euro­pa, în urma par­te­ne­ri­a­tu­lui înche­iat cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

”Încă oda­tă, acest con­tract dove­deș­te capa­ci­ta­tea șan­ti­e­ru­lui și dove­deș­te că avem buni spe­cia­liști capa­bili să ducă ori­ce pro­iect la înde­pli­ni­re. Spun cu tărie că Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia este capa­bil să con­cu­re­ze cu ori­ce șan­ti­er din Euro­pa și Asia! Man­ga­lia are un tre­cut bogat. Pre­lu­a­rea mana­ge­men­tu­lui ope­ra­tio­nal de către un par­te­ner puter­nic pre­cum Damen, per­mi­te ca șan­ti­e­rul să fie mai per­for­mant decât nici­o­da­tă”, a decla­rat Nicu­lae Bădă­lău, minis­trul Eco­no­mi­ei.

Ofi­ci­a­lii De Beers Mari­ne sunt încre­ză­tori că va exis­ta o lun­gă cola­bo­ra­re cu Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 25.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.