CUVINTE MAGICE — Elevi ai Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” au participat la FLASH MOB POLITEȚE

0
985

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, 13 elevi ai Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, gru­pul-țin­tă al pro­iec­tu­lui edu­ca­țio­nal jude­țean Cuvin­te magi­ce: “Vă rog! Poftim! Mul­țu­mesc!“, au pre­zen­tat în spa­ți­ul public, zona Cazi­no din Con­stan­ța, ală­tu­ri de  elevi ai celor­lal­te insti­tu­ții șco­la­re impli­ca­te în pro­iect, un fla­sh mob dis­tinct care a faci­li­tat adu­ce­rea în prim plan a con­cep­tu­lui de poli­te­țe, ca mani­fes­ta­re de res­pect.

Toți ele­vii pre­zenți au par­ti­ci­pat la un „super dans”, pe o core­gra­fie tri­mi­să de Aso­ci­a­ția Împre­u­nă pen­tru Vii­tor Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția pen­tru Pro­mo­va­rea Ega­li­tă­ții între Tineri – ADAPTO, ini­ția­to­re ale pro­iec­tu­lui, pen­tru a încu­nu­na reu­și­ta pro­iec­tu­lui.

Acti­vi­ta­tea a fost coor­do­na­tă de doam­na pro­fe­sor Maria Ciu­per­că și s‑a des­fă­șu­rat cu spri­ji­nul echi­pei mana­ge­ri­a­le a șco­lii și al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, care a asi­gu­rat trans­por­tul ele­vi­lor. 

Direc­tor, prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca,

Con­si­li­er de ima­gi­ne, prof. Șem­șe­din Danie­la,

Coor­do­na­tor pro­iect, prof. psih. Ali­na Băia­șu


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.