Cum să devii poliţist de frontieră. Când au loc înscrierile și concursurile de admitere

0
504
Booking.com

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă infor­mea­ză tine­rii absol­venţi ai cur­su­ri­lor licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at, care vor să devi­nă poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră, că se pot înscrie la con­cur­su­ri­le de admi­te­re orga­ni­za­te la nive­lul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le.

La nive­lul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, pen­tru vii­to­rii poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră, sunt puse la dis­po­zi­ţie un număr de 232 locuri pen­tru spe­cia­li­za­rea Poli­ţie de Fron­ti­e­ră şi Drept, ast­fel:

la Aca­de­mia de Poli­ţie „A.I. Cuza” Bucu­reşti – Facul­ta­tea de Poli­ţie, arma Poli­ţie de Fron­ti­e­ră:  — sesiu­nea de admi­te­re iulie – august 2019, curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pen­tru etni­cii rromi, 2 locuri pen­tru maghiari şi 2 locuri pen­tru alte mino­ri­tă­ţi;
la Aca­de­mia de Poli­ţie „A.I. Cuza” Bucu­reşti — Facul­ta­tea de Şti­inţe Juri­di­ce şi Admi­nis­tra­ti­ve, spe­cia­li­za­rea DREPT- sesiu­nea de admi­te­re iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pen­tru Poli­ția de Fron­ti­e­ră.
la Şcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea, curs de zi:
sesiu­nea de admi­te­re ianu­a­rie 2020 – 150 locuri din­tre care 3 locuri pen­tru etni­cii rromi şi 3 locuri pen­tru alte mino­ri­tă­ţi
Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră recru­tea­ză, de ase­me­nea, can­di­da­ţi pen­tru admi­te­re la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le pe locu­ri­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, pen­tru urmă­toa­re­le insti­tu­ţii:

la Uni­ver­si­ta­tea Naţio­na­lă de Apă­ra­re „Carol I”, învă­ţământ de zi, 6 locuri;
la Aca­de­mia Forţe­lor Teres­tre „Nico­lae Băl­ces­cu”, învă­ţământ de zi, 17 locuri;
la Aca­de­mia Teh­ni­că Mili­ta­ră, învă­ţământ de zi, 36 locuri;
la Aca­de­mia Forţe­lor Aerie­ne „Henri Coan­dă”, învă­ţământ de zi, 16 locuri
la Aca­de­mia Nava­lă „Mir­cea cel Bătrân” Con­stanţa, învă­ţământ de zi, 10 locuri;
la Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari a Forţe­lor Nava­le „Ami­ral Ion Mur­ges­cu” Con­stanţa, învă­ţământ pos­tli­ceal, cu dura­ta de 2 ani, învă­ţământ de zi, 62 locuri.
la Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari şi Sub­o­fi­ţeri a Forţe­lor Teres­tre „Basa­rab I”, învă­ţământ pos­tli­ceal, învă­ţământ de zi, 46locuri
la Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari şi Sub­o­fi­ţeri a Forţe­lor Aerie­ne „Tra­ian Vuia”, învă­ţământ pos­tli­ceal, 21
Recru­ta­rea în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re se rea­li­zea­ză, în raport de domi­ci­li­ul înscris în car­tea de iden­ti­ta­te a can­di­da­tu­lui, de către struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le de resur­se uma­ne ale Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, res­pec­tiv la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, situ­at în Bucu­reşti, bd. Geni­u­lui, nr. 42C, sec­tor 6, pen­tru muni­ci­pi­ul Bucu­reşti.

Recru­ta­rea can­di­da­ţi­lor din judeţe­le în care nu exis­tă uni­tă­ţi ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, se rea­li­zea­ză de către struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le de resur­se uma­ne ale Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne.

PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE „A. I. CUZA” ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:

data limi­tă de înscri­e­re este 05.2019 (la sedi­ul struc­tu­ri­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, res­pec­tiv Poli­ţi­ei, în cazul în care în judeţul de domi­ci­liu al can­di­da­tu­lui nu exis­tă struc­turi ale poli­ţi­ei de fron­ti­e­ră);
data limi­tă de depu­ne­re a dosa­ru­lui de can­di­dat este 06.2019 (la sedi­ul struc­tu­ri­lor care au efec­tu­at recru­ta­rea);
peri­oa­da de înscriere/desfăşurare a con­cur­su­lui este 22 iulie – 13 august 2019. 

PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” —  ORADEA, sesiu­nea de admi­te­re ianu­a­rie 2020:

data limi­tă de înscri­e­re este 11.2019 (la sedi­ul struc­tu­ri­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, res­pec­tiv Poli­ţi­ei, în cazul în care în judeţul de domi­ci­liu al can­di­da­tu­lui nu exis­tă struc­turi ale poli­ţi­ei de fron­ti­e­ră);
data limi­tă de depu­ne­re a dosa­ru­lui de can­di­dat este 12.2019 (la sedi­ul struc­tu­ri­lor care au efec­tu­at recru­ta­rea);
peri­oa­da de înscriere/ desfă­şu­ra­re a con­cur­su­lui: 10 – 23 ianu­a­rie 2020, (la Şcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea).

Con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă şi veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce ale can­di­da­ţi­lor recru­ta­ţi pen­tru toa­te insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le pe locu­ri­le alo­ca­te M.A.I. – Poli­ţia de Fron­ti­e­ră se rea­li­zea­ză, în mod cen­tra­li­zat,  în peri­oa­da 10 — 14 iulie 2019, potri­vit pla­ni­fi­că­rii care va fi adu­să la cunoş­tinţă can­di­da­ţi­lor în timp util, prin pos­ta­rea aces­te­ia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiu­nea Cariera/Instituţii de învă­ţământ.

Can­di­da­ţii vor susţi­ne pro­be­le eli­mi­na­to­rii şi cele de cunoş­tinţe sta­bi­li­te prin regu­la­men­tul / meto­do­lo­gia de admi­te­re a insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ.

Pen­tru infor­ma­re cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui de admi­te­re, can­di­da­ţii vor con­sul­ta site-ul ofi­ci­al al insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ.

INFORMATII DE BACKGROUND

Pen­tru a se putea înscrie la con­cur­su­ri­le de admi­te­re orga­ni­za­te la insti­tu­ţi­i­le mili­ta­re de învă­ţământ, tine­rii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că, cumu­la­tiv, urmă­toa­re­le con­di­ţii:

Să aibă cetă­ţe­nie româ­nă şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;
Să cunoas­că lim­ba româ­nă scris şi vor­bit;
Să aibă capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;
Să fie decla­ra­ţi apt din punct de vede­re medi­cal, fizic şi psi­hic;
Să aibă vâr­sta de mini­mum 18 ani împli­ni­ţi sau să îi împli­neas­că în cur­sul anu­lui în care par­ti­ci­pă la con­cur­sul de admi­te­re;
Să fie absol­venţi de liceu, cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;
Să aibă un com­por­ta­ment cores­pun­ză­tor prin­ci­pi­i­lor care guver­nea­ză pro­fe­sia de poli­ţist;
Să nu aibă ante­ce­den­te pena­le sau să nu fie în curs de urmă­ri­re pena­lă ori de jude­ca­tă pen­tru săvârşi­rea de infra­cţiuni, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea;
Să nu aibă sem­ne par­ti­cu­la­re evi­den­te sau tatu­a­je nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară;
Să nu fi fost des­ti­tu­it dintr‑o fun­cţie publi­că sau să nu le fi înce­tat con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că pen­tru moti­ve dis­ci­pli­na­re în ulti­mii 7 ani;
Să nu fi fost exma­tri­cu­la­ţi, pen­tru aba­teri dis­ci­pli­na­re, dintr‑o insti­tu­ţie de învă­ţământ;
Să fi obţi­nut la pur­ta­re, în peri­oa­da stu­di­i­lor licea­le, media gene­ra­lă de mini­mum 9.00, cu exce­pţia can­di­da­ţi­lor care au absol­vit insti­tu­ţii de învă­ţământ de nivel liceal în sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne în care nu se eva­lu­ea­ză prin notă/punctaj/calificativ pur­ta­rea ele­vu­lui.

Con­cur­su­ri­le de admi­te­re se vor desfă­şu­ra ast­fel:

ACADEMIA DE POLITIE „A.I.Cuza” BUCUREŞTI — Facul­ta­tea de Poli­ţie, arma Poli­ţie de Fron­ti­e­ră — con­cur­sul se va desfă­şu­ra în 2 eta­pe :
Eta­pa I —  pro­be eli­mi­na­to­rii:

- con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă;

- veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce.

Pro­be­le se susţin în ordi­nea pre­zen­ta­tă şi fie­ca­re din­tre ele este eli­mi­na­to­rie. Par­ti­ci­pa­rea can­di­da­ţi­lor la urmă­toa­rea pro­bă este con­di­ţio­na­tă de pro­mo­va­rea celei ante­ri­oa­re şi, indi­fe­rent de cau­ze­le şi moti­ve­le invo­ca­te, nu se admit con­tes­ta­ţii, repe­tări sau ree­xa­mi­nări la pro­be­le de apti­tu­dini.

La pre­zen­ta­rea pen­tru susţi­ne­rea pro­be­lor eli­mi­na­to­rii, can­di­da­ţii vor avea asu­pra lor car­tea de iden­ti­ta­te, legi­ti­ma­ţia de con­curs şi echi­pa­ment spor­tiv adec­vat susţi­ne­rii pro­be­lor de eva­lu­a­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce.

Eta­pa II —  pro­ba de eva­lu­a­re a cunoş­tinţe­lor

Par­ti­ci­pă numai can­di­da­ţii care au pro­mo­vat pro­be­le eli­mi­na­to­rii.

Dis­ci­pli­ne­le de con­curs sunt:

- Isto­rie (test gri­lă);
— Lim­ba româ­nă (test gri­lă) ;
— Lim­ba stră­i­nă : engle­ză / fran­ce­ză / ger­ma­nă / rusă/ spa­ni­o­lă — la ale­ge­re (test gri­lă);

Pro­be­le la Isto­rie, Lim­ba Româ­nă şi Lim­ba stră­i­nă se susţin con­co­mi­tent şi se notea­ză sepa­rat.

Tema­ti­ca şi bibli­o­gra­fia pen­tru con­cur­sul de admi­te­re la Aca­de­mia de Poli­ţie „A.I. Cuza” se găsesc pe pagi­na de inter­net www.academiadepoliţie.ro

SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA „Avram Ian­cu “- ORADEA — con­cur­sul de admi­te­re se va desfă­şu­ra în 2 eta­pe, ast­fel:
Eta­pa I–  con­stă în:

-  con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă;
— veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce; potri­vit pro­be­lor şi bare­me­lor pre­vă­zu­te în meto­do­lo­gia de admi­te­re

Fie­ca­re pro­bă are carac­ter eli­mi­na­to­riu, par­ti­ci­pa­rea la urmă­toa­rea fiind con­di­ţio­na­tă de pro­mo­va­rea celei ante­ri­oa­re. Indi­fe­rent de cau­ze­le şi moti­ve­le invo­ca­te nu se admit con­tes­ta­ţii, repe­tări sau ree­xa­mi­nări.

Eta­pa  II – pro­ba scri­să de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor.

Par­ti­ci­pă can­di­da­ţii care au pro­mo­vat eta­pa pro­be­lor de apti­tu­dini şi con­stă în susţi­ne­rea unui test gri­lă la urmă­toa­re­le dis­ci­pli­ne de con­curs:

- Lim­ba româ­nă (test gri­lă)
— Lim­ba stră­i­nă: fran­ce­ză / engle­ză – la ale­ge­re; (test gri­lă)

Tema­ti­ca şi bibli­o­gra­fia pen­tru con­cur­sul de admi­te­re la Şcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea se găsesc pe pagi­na de inter­net www.avramiancu.ro.

Pe dura­ta con­cur­su­lui de admi­te­re, nu se asi­gu­ră caza­rea, masa şi trans­por­tul can­di­da­ţi­lor.

Pen­tru even­tu­a­le infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la recru­ta­re, can­di­da­ţii se pot adre­sa Inspec­to­ra­te­lor Teri­to­ri­a­le ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră sau Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră – Dire­cţia Resur­se Uma­ne, Bd. Geni­u­lui nr.42C, Bucu­reşti, sec­tor 6, tele­fon 021/ 316.25.98, inte­ri­or 19324, 19346 şi 19355.


Man­ga­lia News, 16 mai 2019.


piese-auto-mangalia.ro