CRONICA.RO — Cofondator Facebook: “Puterea lui Mark Zuckerberg este fără precedent”

0
234
Booking.com

1. Chris Hughes, cofon­da­tor Face­bo­ok, a cerut, într-un edi­to­ri­al scris pen­tru New York Times, spar­ge­rea com­pa­niei spu­nând că “Mark Zuc­ker­berg este om, iar acest lucru face ca pute­rea lui necon­tro­la­tă să fie o pro­ble­mă”. “Influ­en­ța lui Mark este ulu­i­toa­re, mult mai mare decât cea a ori­că­rei alte per­soa­ne din sec­to­rul pri­vat sau din guvern. El con­tro­lea­ză trei plat­for­me impor­tan­te de comu­ni­ca­re – Face­bo­ok, Insta­gram și What­sA­pp – pe care le folo­sesc mili­ar­de de oameni în fie­ca­re zi”. “Sunt dez­a­mă­git de mine pen­tru că nu m‑am gân­dit mai mult la modul în care algo­rit­mul News Feed-ului poa­te schim­ba cul­tu­ra, influ­en­ță ale­ge­ri­le și sus­ți­ne lide­rii națio­na­liști”. “Sun­tem o națiu­ne care avem o tra­di­ție în a con­tro­la mono­po­lu­ri­le, indi­fe­rent de cât de bine inten­țio­nați sunt lide­rii aces­to­ra. Pute­rea lui Mark este fără pre­ce­dent și atât de ne-ame­ri­ca­nă”. (NYTi­mes).

2. Cei 27 de lideri ai Uniu­nii Euro­pe­ne pre­zenți la sum­mi­tul infor­mal găz­du­it de pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis au adop­tat Decla­ra­ția de la Sibiu, un anga­ja­ment în zece punc­te. “Uniu­nea de astăzi este mai puter­ni­că decât cea de ieri și dorim să con­ti­nu­ăm să o facem tot mai puter­ni­că pen­tru ziua de mâi­ne. Aces­ta este anga­ja­men­tul nos­tru pen­tru gene­ra­ți­i­le vii­toa­re. Aces­ta este spi­ri­tul de la Sibiu și spi­ri­tul unei noi Uniuni în 27 pre­gă­ti­tă să își îmbră­ți­șe­ze vii­to­rul ca un corp uni­tar”. (Hot­news)

3. Guver­nul are o țin­tă de împru­mut pen­tru anul aces­ta de 72 de mili­ar­de de lei (cca 15 mili­ar­de euro), din care suma de 44 mili­ar­de de lei este nece­sa­ră pen­tru pla­ta dato­ri­i­lor care ajung la sca­den­ță în cur­sul aces­tui an, iar res­tul – pen­tru aco­pe­ri­rea defi­ci­tu­lui buge­tar. De pe pia­ța inter­nă, sta­tul inten­țio­nea­ză să împru­mu­te 50 de mili­ar­de de lei, inclu­siv 5 mili­ar­de de lei prin vân­za­rea de titluri de stat direct către popu­la­ție. Până la fine­le lunii apri­lie, sta­tul a împru­mu­tat aproa­pe 26 mili­ar­de de lei, 12 mili­ar­de de lei de pe pia­ța inter­nă și 3 mili­ar­de de euro de pe extern. (Profit.ro)

4. Tra­ian Băsescu a fost tri­mis în jude­ca­tă de CNSAS pen­tru cola­bo­ra­re cu Secu­ri­ta­tea. Potri­vit infor­ma­ți­i­lor Euro­pa Libe­ră, dosa­rul de rețea con­ti­ne doar coper­ți­le pe micro­film, iar note­le infor­ma­ti­ve, două la număr până în acest moment, au fost des­co­pe­ri­te în dosa­re­le altor per­soa­ne care aveau dosa­re de urmă­ri­re infor­ma­ti­ve (DUI). Dosa­rul de rețea este prac­tic gol, deci nu con­ți­ne un anga­ja­ment cu Secu­ri­ta­tea, dar pe coper­tă apa­re numă­rul dosa­ru­lui, nume­le real și nume­le con­spi­ra­tiv, con­form sur­se­lor. (Euro­pa­Li­be­ra)

5. Guver­nul a apro­bat o hotă­râre prin care deci­de să finan­ța­ze de la buge­tul de stat 4 tra­see pen­tru pis­te de bici­cle­te, pe o dis­tan­ță de 67 de kilo­me­tri, în cen­trul Capi­ta­lei. Suma pro­pu­să a fi alo­ca­tă este de 44,5 mili­oa­ne lei (9,35 mili­oa­ne euro la cur­sul actu­al). Cele patru tra­see sunt:

  • tra­se­ul 1 – Pia­ța Vic­to­ri­ei – Bd. Avi­a­to­ri­lor – Bd. Bei­jing – stra­da Nico­lae Caran­fil – Sos. Pipe­ra – stra­dă Ale­xan­dru Șer­bă­ne­scu – Bd. Aero­gă­rii – DN1 – Pia­ța Pre­sei Libe­re – Sos. Kise­le­ff – Bd. Con­stan­tin Pre­zan
  • tra­se­ul 2 – Pia­ța Vic­to­ri­ei – Bd. Ian­cu de Hune­doa­ra – Șos. Ște­fan cel Mare – Șos. Mihai Bra­vu
  • tra­se­ul 3 – Calea Vic­to­ri­ei – Bd. Regi­na Eli­sa­be­ta – Spla­i­ul Inde­pen­den­ței – Bd. Națiu­ni­le Uni­te
  • tra­se­ul 4 – Pia­ța Liber­tă­ții – Pia­ța Con­sti­tu­ți­ei – Bd Uni­rii – Bd. Dece­bal – Bd. Basa­ra­bia – Sta­dio­nul Națio­nal. (Profit.ro).

6. Par­la­men­tul din Sin­ga­po­re a apro­bat un pro­iect de lege împo­tri­va şti­ri­lor fal­se care a fost cri­ti­cat dur de gru­pă­ri­le pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui, jur­na­li­şti şi fir­me de teh­no­lo­gie pen­tru că ar putea afec­ta liber­ta­tea de expri­ma­re. Legea va cere ca plat­for­me­le media onli­ne să modi­fi­ce sau să înlă­tu­re conţi­nu­tul con­si­de­rat de guvern ca fiind fals, pedep­se­le pen­tru cei găsi­ţi vino­va­ţi fiind închi­soa­rea până la 10 ani sau amenzi de $735.000. (News.ro)

7. Un număr mare de fir­me au pri­mit zile­le aces­tea de la ANAF soma­ții de pla­tă în care sume­le dato­ra­te erau tri­pla­te. Per­soa­ne­le care s‑au con­frun­tat cu ast­fel de situ­a­ții și au con­tac­tat ANAF afir­mă că cei de la Fisc cunosc situ­a­ția și o con­si­de­ră o “eroa­re de sis­tem”. (Profit.ro)

8. Cota­ția bit­co­in-ului a cres­cut cu 5% în ulti­me­le 24 de ore depă­șind pen­tru pri­ma oară, pe acest an, nive­lul de $6000. (Link)

9. Ama­zon folo­seș­te boxe­le inte­li­gen­te “Echo Dot Kids” pen­tru a înre­gis­tra dis­cu­ți­i­le între copii, încăl­cân­du-le inti­mi­ta­tea. O plân­ge­re împo­tri­va gigan­tu­lui eco­m­mer­ce urmea­ză să fie făcu­tă către auto­ri­tă­ți­le fede­ra­le de regle­men­ta­re. (WSJ)

10. Uniu­nea Euro­pea­nă își va epu­i­za înce­pând de vineri, 10 mai, resur­se­le pe care pla­ne­ta poa­te să i le ofe­re pen­tru anul 2019, au aler­tat spe­cia­liș­tii de la World Wide Fund for Natu­re (WWF), care au dez­vă­lu­it că aceas­tă “zi a depă­și­rii” cade în fie­ca­re an tot mai devre­me, infor­mea­ză AFP. “Înce­pând de vineri, euro­pe­nii vor trăi pe cre­dit. Acest lucru înseam­nă că, dacă lumea întrea­gă ar trăi ca ei, ome­ni­rea și-ar con­su­ma toa­te resur­se­le natu­ra­le pe care pla­ne­ta poa­te să le reîn­no­ias­că într-un an”, au sub­li­ni­at repre­zen­tan­ții aces­tei aso­ci­a­ții într-un nou raport, publi­cat în cola­bo­ra­re cu ONG-ul Glo­bal Foo­tprint Network, cu două săp­tămâni îna­in­te de ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re euro­pe­ne. (Profit.ro)

Com­pa­ni­i­le-gigant în teh­no­lo­gie şi digi­tal, Goo­gle şi Face­bo­ok – care vor cumu­la împre­u­nă o cifră de afa­ceri glo­ba­lă de pes­te 200 de mili­ar­de de dolari, în acest an -, vor fi repre­zen­ta­te în 13 şi 14 iunie la Bucu­reşti, la iCEE.fest: UPGRADE 100, de pes­te 15 spea­keri şi trai­neri. Aceş­tia vor pre­zen­ta cele mai noi idei şi pro­iec­te care dic­tea­ză prac­tic ten­dinţe­le din între­gul eco­sis­tem digi­tal. Cronica.ro va tri­mi­te la acest eve­ni­ment, ofe­rind un full pass în fie­ca­re săp­tămâ­nă unui citi­tor. Tre­bu­ie să ne spu­neți, la una din cro­ni­ci­le zilei, ce ști­re cre­deți că ar fi tre­bu­it să fie inclu­să, pe care noi am ratat‑o.

Bonus din Cro­ni­ca de Busi­ne­ss (o puteți citi aici): Cos­tul total al impor­tu­lui de mân­ca­re la nivel glo­bal este aștep­tat să sca­dă în 2019, pen­tru pri­ma dată în ulti­mii patru ani. Nota de pla­tă este esti­ma­tă să fie cu 2.5% mai mică, atin­gând o valoa­re de $1.47 tri­li­oa­ne, pe fon­dul scă­de­rii pre­țu­lui la cafea, rapi­ță, pre­cum și a cos­tu­ri­lor cu trans­por­tul. (Blo­om­berg)

Bonus din Cro­ni­ca de Teh­no­lo­gie (o puteți citi aici):  Uni­ver­si­ta­tea din Stut­tgart a cre­at două pavi­li­oa­ne bio­mi­me­ti­ce baza­te pe arici de mare și aripi de gân­dac. Ambe­le pavi­li­oa­ne au fost cre­a­te pen­tru a imi­ta desig­nul natu­ral, dar au fost con­stru­i­te de roboți. (Dez­e­en).

Deta­lii, în CRONICA.RO.


piese-auto-mangalia.ro