CRONICA DIMINEȚII – SUMMITUL INFORMAL AL LIDERILOR ȚĂRILOR UE ARE LOC ASTĂZI LA SIBIU

0
266

CRONICA DIMINEȚII – SUMMITUL INFORMAL AL LIDERILOR ȚĂRILOR UE ARE LOC ASTĂZI LA SIBIU.

1. Finan­țe­le vor să redu­că TVA-ul la anu­mi­te ali­men­te, extind cu 60 de zile ter­me­nul pen­tru acor­da­rea boni­fi­ca­ți­ei de pla­tă anti­ci­pa­tă a deci­zi­i­lor de impu­ne­re și șterg dato­ri­i­le la sănă­ta­te ale per­soa­ne­lor cu veni­turi sub sala­ri­ul minim brut. Deta­lii pe Profit.ro.

2. Sum­mi­tul infor­mal al şefi­lor de stat sau de guvern din Uniu­nea Euro­pea­nă are loc astăzi la Sibiu, fiind pre­zenţi repre­zen­tanţi ai tutu­ror sta­te­lor mem­bre. Sum­mi­tul este găz­du­it de preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, iar reu­niu­nea va fi con­du­să de preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Euro­pean, Donald Tusk. Lide­rii UE vor dis­cu­ta des­pre urmă­toa­rea agen­dă stra­te­gi­că pen­tru peri­oa­da 2019–2024. În oraş au fost lua­te măsuri spo­ri­te de secu­ri­ta­te, iar mai mul­te orga­ni­za­ţii au anu­nţat pro­tes­te pen­tru a se face auzi­te de către cei mai impor­tanţi poli­ti­cieni ai lumii. Tot la Sibiu are loc Sum­mi­tul Par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean. (News.ro)

3. Chi­na a aver­ti­zat că va reac­țio­na dacă Sta­te­le Uni­te cresc tari­fe­le pe impor­turi de $200 mili­ar­de de la 10% la 25%. Minis­te­rul Comer­țu­lui chi­nez a anun­țat că noi­le tari­fe nu vor adu­ce avan­ta­je popu­la­ți­ei celor două țări dar este pre­gă­tit să ia măsuri în cazul în care par­tea ame­ri­ca­nă își pune în prac­ti­că ame­nin­ță­ri­le. (WSJ)

4. Aflat în cam­pa­nie elec­to­ra­la pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, soci­a­lis­tul Frans Tim­mer­mans soli­ci­tă tutu­ror mem­bri­lor UE să adop­te un sala­riu minim. În Româ­nia, netul ar cre­ş­te la 1.760 de lei. “Avem nevo­ie de un sala­riu minim în Uniu­nea Euro­pea­nă”, a decla­rat poli­ti­cia­nul olan­dez la o dez­ba­te­re publi­că la Varşo­via. “Şai­zeci la sută din sala­ri­ul mediu în fie­ca­re stat mem­bru, vreau să spun”, a adă­u­gat el. Cele şase sta­te mem­bre UE care nu dis­pun de un minim ofi­ci­al și care au pro­pri­i­le aran­ja­men­te pen­tru a aco­peri nevo­i­le de bază ale per­soa­ne­lor cu veni­turi mici sunt Aus­tria, Cipru, Dane­mar­ca, Fin­lan­da, Ita­lia şi Sue­dia. (Ade­va­rul)

5. O comi­sie a Con­gre­su­lui ame­ri­can l‑a citat pe fiul cel mare al pre­șe­din­te­lui Trump să vină la audi­eri des­pre impli­ca­rea Rusi­ei în ale­ge­ri­le din 2016. Cita­rea repre­zin­tă o pre­mie­ră deo­a­re­ce este pen­tru pri­ma oară când unul din­tre copi­ii pre­șe­din­te­lui este citat. Sur­prin­ză­tor comi­sia care‑l vrea în fața ei pe fiul cel mare al lui Dinald Trump apar­ți­ne Sena­tu­lui, for domi­nat de repu­bli­cani. (Axi­os)

6. Con­form rapor­tu­lui IAB rea­li­zat împre­u­nă cu PwC, pia­ță de publi­ci­ta­te digi­ta­lă din Sta­te­le Uni­te a cres­cut cu 22% anul tre­cut, depă­șind pen­tru pri­ma oară nive­lul de $100 mili­ar­de. (Tech­Crun­ch)

7. Șofe­rii Uber au fost ieri în gre­vă în Sta­te­le Uni­te, Marea Bri­ta­nie, Bra­zi­lia, Aus­tra­lia, cerând con­di­ții mai bune inclu­siv tari­fe mai mari. Pro­tes­tul are loc îna­in­tea lis­ta­rii pe bur­să a com­pa­niei care spe­ra să strân­gă $9 mili­ar­de la o eva­lu­a­re de $91,5 mili­ar­de. În Sta­te­le Uni­te șofe­rii de la riva­lul Lyft s‑au ală­tu­rat pro­tes­te­lor. La Lon­dra apro­xi­ma­tiv 30 de șoferi au pro­tes­tat în fața sediu­lui Uber, având afi­șe pe care scria “Mili­ar­de pen­tru șefi, sără­cie pen­tru șoferi”. (The­Gu­ar­dian)

8. În Sta­te­le Uni­te, com­pa­ni­i­le pro­du­că­toa­re de medi­ca­men­te vor tre­bui să afi­șe­ze, în recla­me­le tv, pre­țul pen­tru pro­du­se­le lor înce­pând din aceas­tă vară. Regu­la se apli­că numai medi­ca­men­te­lor care cos­tă mai mult de $35 pen­tru con­su­mul timp de o lună. Până acum com­pa­ni­i­le erau obli­ga­te să pre­ci­ze­ze doar poten­ți­a­le­le efec­te adver­se pe care con­su­mul medi­ca­men­te­lor îl puteau avea. (CNN).

9. Pen­tru a evi­ta închi­de­rea unei cla­se în noul an șco­lar care va înce­pe din sep­tem­brie, școa­la pri­ma­ră din Crêts-en-Bel­le­don­ne, Fran­ța, a înscris 15 oi la cur­suri. (Link în fran­ce­ză).

10. După mai mulți ani de domi­na­ție spa­ni­o­lă, fina­la din acest an a Ligii Cam­pi­o­ni­lor la fotbal va fi o afa­ce­re engle­zeas­că. Tot­tenham, care a reu­șit să revi­nă în meci­ul de asea­ră cu Ajax, de la 0–2 la pau­ză, și să câști­ge cu 3–2 prin­tr-ul gol mar­cat în minu­tul 96, va juca fina­la de la Madrid cu Liver­po­ol, pe 1 Iunie.

Foto­gra­fia dimi­ne­ții vine de la Sibiu, care va fi astăzi capi­ta­la infor­ma­lă a Uniu­nii Euro­pe­ne. Vadim Ghirdă/AP:

Mai mult, pe CRONICA.RO


Man­ga­lia News, 09.05.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.