Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pe anul 2019, pe ordinea de zi

0
281
Booking.com

C O N V O C A T O R.

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­voa­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­  17.05.2019, ora 13,00, în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind res­pin­ge­rea plân­ge­rii pre­a­la­bi­le a doam­nei Dumi­tres­cu Ele­na Danie­la for­mu­la­tă împo­tri­va H.C.J.C. nr. 112/19.04.2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea com­po­nenţei Comi­si­ei pen­tru Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3. Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea Ane­xei nr.2 la Hota­rârea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr. 254/03.12.2014 pri­vind repar­ti­za­rea spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţia biro­uri, pre­cum şi a locu­inţe­lor de ser­vi­ciu din imo­bi­lul bloc L4, situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, al. Mag­no­li­ei, nr.2, apro­ba­rea cri­te­ri­i­lor de repar­ti­za­re, a chi­ri­ei, pre­cum şi a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind îndrep­ta­rea unei erori mate­ri­a­le din Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr. 109 din 19.04.2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le pe anul 2018, a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Dumi­tres­cu Ele­na Danie­la, direc­tor general/manager la Tea­trul de Stat Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind  dezmem­bra­rea unui teren pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, situ­at în str. Nico­lae Măn­doi nr. 17A, în 2 (două) loturi în vede­rea edi­fi­că­rii a două Case de Tip Fami­li­al.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

7. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr. 241/2011 pri­vind însu­şi­rea şi apro­ba­rea inven­ta­ru­lui bunu­ri­lor care alcă­tu­iesc  dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­dul cu pri­vi­re la con­trac­ta­rea finanţă­rii şi asi­gu­ra­rea con­tri­bu­ţi­ei pro­prii nece­sa­re imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui „Cre­ş­te­rea gra­du­lui de conş­ti­en­ti­za­re a popu­la­ţi­ei din judeţul Con­stanţa cu pri­vi­re la colec­ta­rea selec­ti­vă a deşe­u­ri­lor”.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

9.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea regi­mu­lui finanţă­ri­lor neram­bu­r­sa­bi­le din fon­du­ri­le buge­tu­lui judeţean.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

10.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Uni­tă­ţii de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Situ­a­ţi­i­lor finan­ci­a­re anu­a­le înche­ia­te la 31.12.2018 ale Regi­ei Auto­no­me Judeţe­ne de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa în reor­ga­ni­za­re judi­ci­a­ră, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a sume­lor defal­ca­te din  TVA pe anul 2019, pen­tru finanţa­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le judeţe­ne şi comu­na­le.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­tu­lui de exe­cu­ţie al buge­tu­lui judeţean Con­stanţa pe tri­mes­trul I al anu­lui 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei  obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

PREŞEDINTE,

ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, 16.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro