Cernavodă: Combustibil furat de pe o navă ancorată pe malul canalului Dunăre — Marea Neagră

1
392

Depis­tat de jan­darmi  în timp ce sus­tră­gea com­bus­ti­bil. O can­ti­ta­te de  apro­xi­ma­tiv 270 de litri de com­bus­ti­bil sus­tra­să din­tr-un împing­ă­tor anco­rat pe malul cana­lu­lui Dună­re — Marea Nea­gră a fost des­co­pe­ri­tă sâm­bă­tă sea­ra de către jan­dar­mii con­stăn­țeni.

În sea­ra zilei de sâm­bă­tă, 06 mai a.c., în jurul orei 20.30,  un echi­paj de jan­dar­me­rie din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a obser­vat un auto­tu­rism sta­ţio­nat pe malul Cana­lu­lui Dună­re — Marea Nea­gră, în zona eclu­zei Cer­na­vo­dă. Având por­tba­ga­jul des­chis, jan­dar­mii au văzut în inte­ri­o­rul aces­tu­ia mai mul­te bidoa­ne de plas­tic ce au atras atenţia oame­ni­lor legii.

Con­du­că­to­rul auto, în vâr­stă de 44 de ani, din Cer­na­vo­dă a recu­nos­cut că a încăr­cat apro­xi­ma­tiv 270 litri de com­bus­ti­bil în mai mul­te reci­pien­te, din­tr-un împing­ă­tor anco­rat pe malul cana­lu­lui.

Jan­dar­mii au întoc­mit pro­ce­sul-ver­bal de sesi­za­re, con­form pre­ve­de­ri­lor Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă, iar făp­tu­i­to­rul a fost  pre­dat împre­u­nă cu bunu­ri­le găsi­te asu­pra aces­tu­ia, lucră­to­ri­lor Pos­tu­lui de Poli­ţie Trans­por­turi Nava­le Med­gi­dia,  în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

Rea­min­tim că “Sus­tra­ge­rea de ţiţei, gazo­li­nă, con­den­sat, etan lichid, ben­zi­nă, moto­ri­nă, alte pro­du­se petro­li­e­re sau gaze natu­ra­le” con­sti­tu­ie furt cali­fi­cat şi se san­cţio­nea­ză cu pedep­se pri­va­ti­ve de liber­ta­te cuprin­se între 3 şi 10 ani, con­form art. 229 din Codul Penal.


Man­ga­lia News, 06.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Comments are closed.