Centrul de radioterapie MedEuropa din Constanţa marchează un an de la deschidere, prin tratarea pacientului cu numărul 500

0
360

Cen­trul de radi­o­te­ra­pie MedE­u­ro­pa din Con­stanţa mar­chea­ză un an de la des­chi­de­re, prin tra­ta­rea pacien­tu­lui cu numă­rul 500. Înce­pând cu luna apri­lie a aces­tui an, cen­trul lucrea­ză la capa­ci­ta­te maxi­mă, oda­tă cu pune­rea în fun­cţiu­ne a celui de al doi­lea acce­le­ra­tor Ele­k­ta Infi­ni­ty.

Un an de MedE­u­ro­pa înseam­nă posi­bi­li­ta­tea de a oferi con­stă­nţe­ni­lor şi bol­na­vi­lor din judeţe­le limi­tro­fe şi nu numai, acces la radi­o­te­ra­pie de cali­ta­te, ofe­ri­tă cu aju­to­rul unei teh­no­lo­gii de ulti­mă gene­ra­ţie. În acest timp, s‑au rea­li­zat pes­te 10 mii de şedinţe de radi­o­te­ra­pie”, susţi­ne dr. Bogdan Anghe­lo­iu, direc­tor gene­ral MedE­u­ro­pa.

Din luna decem­brie a anu­lui tre­cut, oda­tă cu sem­na­rea con­trac­tu­lui pen­tru ser­vi­cii de radi­o­te­ra­pie cu Casa de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te Con­stanţa, pacien­ții onco­lo­gici care se adre­sea­ză cen­tru­lui bene­fi­ci­a­ză gra­tu­it de tra­ta­men­tul radi­o­te­ra­pe­u­tic, prin Pro­gra­mul Naţio­nal de Onco­lo­gie – Sub­pro­gra­mul de radi­o­te­ra­pie al bol­na­vi­lor cu afec­țiuni onco­lo­gi­ce, rea­li­zat în regim de spi­ta­li­za­re de zi.

Dacă în anul 2018, mai mult de 69% din­tre pacienţi ajun­geau în Cen­trul pen­tru radi­o­te­ra­pie cu intenţie cura­ti­vă, anul aces­ta, pon­de­rea a cres­cut la 84%. Cre­ş­te­rea acce­si­bi­li­tă­ţii la radi­o­te­ra­pia de cali­ta­te a deter­mi­nat echi­pa mul­ti­dis­ci­pli­na­ră a cen­tru­lui din Con­stanţa să mar­che­ze un an de la des­chi­de­re prin­tr-un eve­ni­ment la care au par­ti­ci­pat repre­zen­tanţi ai auto­ri­tă­ţi­i­lor loca­le şi ai aso­ci­a­ţi­i­lor de pacienţi, pre­cum şi spe­cia­li­şti din zona Dobro­gei.

MedE­u­ro­pa este un pro­iect dezvol­tat de Phi­li­ppe Jacobs, copreşe­din­te al gru­pu­lui Jacobs Hol­din­gs, în par­te­ne­ri­at cu Ascen­ta Mana­ge­ment, o com­pa­nie de mana­ge­ment de inves­ti­ţii ai cărei par­te­neri sunt activi pe pia­ţa loca­lă din anul 2007.

Cen­trul de radi­o­te­ra­pie MedE­u­ro­pa din Con­stanţa a fost rea­li­zat în urma unei inves­ti­ţii de pes­te 7,5 mili­oa­ne Euro şi cuprin­de două acce­le­ra­toa­re lini­a­re Ele­k­ta Infi­ni­ty, pre­cum şi un com­pu­ter tomo­graf Sie­mens. Cen­trul a fost finanţat parţi­al prin­tr-un împru­mut pe ter­men lung acor­dat de Garan­ti Bank.

Ne bucu­răm să fim par­te­neri finan­ci­ari ai MedE­u­ro­pa în dezvol­ta­rea aces­tui pro­iect cu impact soci­al ridi­cat ce adu­ce plus valoa­re în comu­ni­ta­tea din regiu­nea Con­stan­ța. Aces­ta este pri­mul cen­tru de radi­o­te­ra­pie des­chis de MedE­u­ro­pa în Româ­nia, faci­li­tand acce­sul pacien­ți­lor onco­lo­gici la ser­vi­cii moder­ne de asis­ten­ță medi­ca­lă.  Ofe­ri­rea de solu­ții per­so­na­li­za­te com­pa­ni­i­lor pen­tru finan­ța­rea pro­iec­te­lor din prin­ci­pa­le­le sec­toa­re ale eco­no­mi­ei româ­nești cu sco­pul de a sus­ți­ne dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ți­lor loca­le și a afa­ce­ri­lor, con­stru­ind, în ace­la­şi timp, par­te­ne­ri­a­te pe ter­men lung cu com­pa­ni­i­le din zona cor­po­ra­te, repre­zin­tă pilo­nii stra­te­gi­ei noas­tre“, a decla­rat Çağri Memi­şoğ­lu, Direc­tor Gene­ral Adjunct, Garan­ti Bank.

Pro­iec­tul cuprin­de alte şap­te cen­tre de radi­o­te­ra­pie. Două din­tre ele sunt loca­li­za­te în Bucu­reşti şi Ora­dea, şi vor fi inau­gu­ra­te în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui vii­tor. Aces­te cen­tre vor avea o capa­ci­ta­te de a tra­ta 1800, res­pec­tiv 1500 de pacienţi onco­lo­gici noi pe an.


Man­ga­lia News, 28 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.