Campionatul Național de Super Rally. Mihai Leu va fi prezent la Mangalia!

0
771

După ce anul tre­cut Mihai Leu a orga­ni­zat pen­tru pri­ma oară în Româ­nia Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly, o pre­mie­ră pen­tru spor­tul româ­nesc, fos­tul pugi­list con­ti­nuă și în 2019 aceas­tă com­pe­ti­ție. Pe lis­ta loca­ți­i­lor de des­fă­șu­ra­re a eta­pe­lor se află și o nou­ta­te: Man­ga­lia.

Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly va ajun­ge pen­tru pri­ma oară pe lito­ral, aceas­ta fiind o dub­lă pre­mie­ră, pen­tru că în Man­ga­lia nu s‑a mai orga­ni­zat până acum nicio com­pe­ti­ție auto.

Este pri­ma dată când la Man­ga­lia se organzi­ea­ză o com­pe­ti­ție auto. Am găsit un tra­seu foar­te fru­mos, chiar prin port și cre­dem că va fi o com­pe­ti­ție fru­moa­să”, spu­ne Mihai Leu.

Clu­bul pro­mo­tor al cam­pi­o­na­tu­lui, AMC Racing, a anun­țat că sezo­nul 2019 din Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly va avea 4 eta­pe, care se vor des­fă­șu­ra în urmă­toa­re­le ora­șe: Man­ga­lia, o dub­lă pre­mie­ră, Târ­gu Mureș, Crai­o­va și Bucu­rești.

Echi­pa noas­tră de la AMC Racing va înce­pe sezo­nul com­pe­ti­țio­nal  oda­tă  cu Tro­fe­ul Man­ga­lia Super Ral­ly, în mai, aceas­ta fiind și pri­ma eta­pă a cam­pi­o­na­tu­lui pe care îl orga­ni­zăm în exclu­si­vi­ta­te”, mai spu­ne Mihai Leu.

  • Eta­pa I – Man­ga­lia: pri­ma eta­pă se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 10–11 mai, pe stră­zi­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cu un tra­seu care se va întin­de din cen­tru, până în zona por­tu­lui.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.