Campanie Mangalia News: După trei ani de zile, a fost reparat trotuarul dintre terasa Lavrion și noul parc arheologic

0
831

Cam­pa­nie Man­ga­lia NewsPri­ma sem­na­la­re a situ­a­ți­ei în care se afla aceas­tă por­țiu­ne de tro­tu­ar afec­ta­tă de uti­la­je­le gre­le care trans­por­tau mate­ri­a­le pe/de pe șan­ti­e­rul situ­lui arhe­o­lo­gic de aici, am făcut‑o publi­că pe data de 6 sep­tem­brie 2016, în arti­co­lul: Tro­tu­a­re, pave­le, gropi și întâl­niri cu ale­gă­to­rii… (gale­rie FOTO)

Al doi­lea arti­col, din 03.10.2016, era inti­tu­lat: Tro­tu­ar cu obs­ta­co­le spre Gră­di­na de vară Farulurmă­to­rul, cel din 24.05.2018 — TURIST PRIN ORAȘ — La pas, prin gro­pi­le din tro­tu­a­re…, iar cel mai recent, din 23 apri­lie a.c., lan­sa ace­eași între­ba­re: Când va fi repa­ra­tă por­țiu­nea de tro­tu­ar din­tre Tera­sa Lavrion și situl arhe­o­lo­gic de Nord-Vest?

Ce‑i drept, la aces­ta din urmă am pri­mit răs­puns din par­tea dom­nu­lui vice­pri­mar Dra­goș Ange­les­cu, care ne‑a infor­mat tele­fo­nic că, ”îna­in­te de a se lua o hotă­râre fina­lă des­pre modul de rezol­va­re a aces­tui pasaj, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei vor dis­cu­ta cu cetă­țe­nii din blo­cu­ri­le veci­ne, care uti­li­zea­ză par­ca­rea, pen­tru a se sta­bili vari­an­ta cea mai bună – pasaj pie­to­nal, cu dale, sau pasaj auto, cu asfalt, pe por­țiu­nea com­pro­mi­să de mași­ni­le gre­le care au lucrat pe șan­ti­e­rul situ­lui arhe­o­lo­gic. Abia după ace­ea se va tre­ce la refa­ce­rea por­țiu­nii de tro­tu­ar”.

Și iată că, în sfâr­șit, s‑a tre­cut la refa­ce­rea mult dis­cu­ta­tei por­țiuni de tro­tu­ar. Lucra­rea a fost înce­pu­tă luni, 6 mai și fina­li­za­tă ieri, joi, 8 mai 2019! În doar trei zile, s‑a putut rezol­va!

Ca și în cazul balus­tra­dei de la par­cul arhe­o­lo­gic, sau a ”mâi­nii curen­te” din Por­tul turis­tic, rezol­va­te ca urma­re a opi­ni­i­lor sem­na­la­te de citi­to­rii noș­tri, este și aces­ta un semn din par­tea celor care admi­nis­trea­ză Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia că pot să dea aten­ție obser­va­ți­i­lor și suges­ti­i­lor con­struc­ti­ve pri­mi­te de la cetă­țeni, prin inter­me­di­ul zia­ru­lui Man­ga­lia News. Pro­mi­tem că vom con­ti­nua să publi­căm aspec­te ce țin de buna gos­po­dă­ri­re a ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor, cu pri­o­ri­ta­te cele sem­na­la­te de cetă­țeni, pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, vineri, 09.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.