BEC anunță rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019

0
687

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a ter­mi­nat numă­ră­toa­rea votu­ri­lor şi a anu­nţat mier­curi sea­ra rezul­ta­te­le fina­le ale ale­ge­ri­lor euro­par­la­men­ta­re. Ast­fel, PNL se situ­ea­ză pe pri­mul loc, cu 27% din opțiu­ni­le ale­gă­to­ri­lor, PSD a scă­zut la 22,5%, iar Ali­anţa USR-PLUS are 22,4%.

BEC a anun­țat rezul­ta­te­le fina­le ale ale­ge­ri­lor euro­par­la­men­ta­re, după ce dumi­ni­că româ­nii s‑au pre­zen­tat la vot în număr record, fiind înre­gis­tra­tă o pre­zen­ță la vot de 49,02%.

Potri­vit BEC, dumi­ni­că au fost la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­reîn țară, 7.716.037 de votanți pe lis­te per­ma­nen­te și spe­ci­a­le, 1.183.699 de votanți pe lis­te supli­men­ta­re și 55.223 de votanți care au soli­ci­tat urna mobi­lă.

PNL 27,0%
PSD 22,51%
ALIANȚA 2020 USR-PLUS 22,36%
PRO ROMÂNIA 6,55%
PMP 5,66%
UDMR 5,44%
ALDE 4,0%
Alții 6,1%

În dias­po­ra au fost înre­gis­tra­te 376.925 voturi vala­bi­le.

ALIANȚA 2020 USR-PLUS – 43,88%
PNL – 31,93%
PMP – 7,92%
Geor­ge Simion – 3,25%
PSD – 2,41%
Peter Cos­tea – 2,32%

Pre­zen­ța la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din 26 mai a fost una cres­cu­tă încă de la pri­me­le ore ale zilei, com­pa­ra­tiv cu ale­ge­ri­le pre­ce­den­te des­fă­șu­ra­te în Româ­nia:

Rezul­ta­te­le fina­le pen­tru toa­tă țara sunt puse la dis­po­zi­ție de BEC în for­mat elec­tro­nic, într-un fiși­er CSV, la adre­sa https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/romania-pv-final. Este de aștep­tat ca BEC să trans­mi­tă și un comu­ni­cat ofi­ci­al care să cen­tra­li­ze­ze date­le.


UPDATE: Pe baza aces­tor rezul­ta­te­lor comu­ni­ca­te de BEC, dis­tri­bu­ţia man­da­te­lor ar fi urmă­toa­rea: PNL — 10 man­da­te, PSD — 9 man­da­te, USR-PLUS — 7 man­da­te, Pro Româ­nia — 2 man­da­te, UDMR — 2 man­da­te, PMP — 2 man­da­te.

Euro­par­la­men­ta­rii PNL (10): Rareș Bogdan, Mir­cea-Ghe­or­ghe Hava, Sie­gfried Vasi­le Mure­șan, Vasi­le Bla­ga, Adi­na-Ioa­na Valean, Daniel Buda, Dan-Ște­fan Motrea­nu, Ghe­or­ghe Fal­că, Cris­ti­an-Sil­viu Bușoi, Mari­an-Jean Mari­ne­scu.

Euro­par­la­men­ta­rii PSD (9): Rova­na Plumb, Car­men-Gabrie­la Avram, Iuli­an-Cla­u­diu Man­da, Cris­ti­an-Vasi­le Ter­heș, Dan Nica, Maria Gra­pini, Tudor Ciu­ho­da­ru, Adri­an-Dra­goș Benea, Vic­tor Negres­cu.

Euro­par­la­men­ta­rii USR-PLUS (7): Dacian Juli­en Cio­loș, Cris­ti­an Ghi­nea, Dra­goș-Nico­lae Pîsla­ru, Clo­til­de-Marie-Bri­git­te Armand, Ioan-Dra­goș Tudo­ra­che, Nico­lae-Bogdă­nel Ște­fă­nuț, Vlad-Mari­us Botoș.

Euro­par­la­men­ta­rii Pro Româ­nia (2): Cori­na Cre­ţu, Mihai Tudo­se (Vic­tor Pon­ta, cap de lis­tă, a anu­nţat că nu va mer­ge în Par­la­men­tul Euro­pean).

Euro­par­la­men­ta­rii UDMR (2): Iuliu Win­k­ler, Lorant-Gyor­gy Vin­c­ze.

Euro­par­la­men­ta­rii PMP (2): Tra­ian Băsescu, Eugen Tomac.

Mai mult, în evz.ro.

Citiți și: Rezul­ta­te FINALE Ale­geri Euro­pe­ne 2019. Cum s‑a votat în cele 41 de jude­țe. Cifre ofi­ci­a­le BEC. Tele­or­ma­nul a rămas al PSD-ului!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.