”Balul Absolventului” și Ziua Copilului, la Mangalia

0
754

Pri­mă­ria Man­ga­lia va orga­ni­za, la acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, două eve­ni­men­te dedi­ca­te atât tine­ri­lor ora­șu­lui, cât și celor mici. Ast­fel, vineri, 31 mai, înce­pând  cu ore­le 18:00, se va des­fă­șu­ra cea de‑a doua edi­ție a ”Balu­lui Absol­ven­tu­lui” — eve­ni­ment dedi­cat tutu­ror ele­vi­lor care fina­li­zea­ză cur­su­ri­le cla­se­lor a XII‑a, la insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te.

Spe­cial pen­tru proas­pe­ții absol­venți de liceu, dar și pen­tru cei­lalți tineri ai ora­șu­lui, auto­ri­tă­ți­le loca­le au invitat‑o pe îndră­gi­ta artis­tă Ali­na Ere­mia să sus­ți­nă un con­cert, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră. Pe ace­eași sce­nă, vor sus­ți­ne reci­ta­luri mai mulți artiști locali, iar repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce vor oferi tutu­ror absol­ven­ți­lor diplo­me de Cetă­țean major al ora­șu­lui, iar șefi­lor de pro­mo­ții, recom­pen­se finan­ci­a­re.

Un alt spec­ta­col ofe­rit de auto­ri­tă­ți­le loca­le se adre­sea­ză celor mici, de aceas­tă dată, care sunt aștep­tați pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, sâm­bă­tă, 1 Iunie, de la ore­le 18.00, pen­tru a săr­bă­tori, în număr cât mai mare, Ziua Inter­națio­na­lă a Copi­lu­lui. Spe­cial pen­tru ei, va cân­ta cunos­cu­ta artis­tă Lidia Bub­le, dar și alți artiști locali.

Înce­pând cu ora 16:00, vor între­ți­ne atmosfe­ra mai mulți ani­ma­tori, care vor împăr­ți copi­i­lor baloa­ne colo­ra­te, în cadrul mani­fes­tă­rii, orga­ni­za­te în cola­bo­ra­re cu Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia. Tot cu spri­ji­nul com­pa­niei nava­le, în ace­eași loca­ție, vor exis­ta ate­li­e­re de baloa­ne mode­la­bi­le și spe­cia­liști în face pain­ting, care vor rea­li­za pic­turi hai­oa­se pe chi­pu­ri­le micu­ți­lor dori­tori. Cei aflați la eve­ni­ment vor avea pri­le­jul să imor­ta­li­ze­ze momen­te­le din cadrul acti­vi­tă­ți­lor dedi­ca­te lor, ală­tu­ri de masco­te Dis­ney și alte per­so­na­je de poves­te, într‑o zi a dis­tra­cţi­ei şi vese­li­ei.

Mult aștep­ta­ta sur­pri­ză dul­ce și savu­roa­să va fi înghe­ța­ta, ofe­ri­tă de muni­ci­pa­li­ta­te tutu­ror copi­i­lor aflați la eve­ni­ment. Cu aceas­tă oca­zie, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an urea­ză tutu­ror absol­ven­ți­lor cla­se­lor a XII‑a suc­ces la exa­me­ne­le care vor urma, iar copi­i­lor — un sin­cer ”La Mulți Ani”!, de ziua lor.


Man­ga­lia News, 30.05.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.