Aurelia Lăpușan: 2 Mai – un sat plin de mister, un sat de legendă

0
1324

EDITORIAL: Ioan Duployen a fost unul din­tre cei mai pro­li­fici zia­ri­şti locali din peri­oa­da inter­be­li­că. Secre­tar de reda­cţie la Dobro­gea eco­no­mi­că (cu sedi­ul în Con­stan­ța, pe Marc Aure­liu, nr. 11), sem­nând cu pse­u­do­ni­mul O.N. Dună­rea­nu, în Farul, apoi în Ori­zon­tul marin, devi­ne în 1939 direc­to­rul zia­ru­lui de infor­ma­ţii Răsă­ri­tul. A publi­cat repor­ta­je, anche­te, note, cro­nici, în mai toa­te coti­dia­ne­le Dobro­gei, a scris mono­gra­fii, ba chiar a îndrăz­nit pri­mul Anu­ar al pre­sei, la 1927, în care ne‑a lăsat por­tre­te­le celor mai impor­tanţi oameni ai tim­pu­lui.

Împre­u­nă cu Th. Ione­scu, un alt impor­tant publi­cist dobro­gean, a rea­li­zat în 1924 o excep­țio­na­lă lucra­re, Con­stan­ța și Techir­ghi­o­lul. Ghid ilus­trat pen­tru vizi­ta­tori.

Din risi­pi­te­le lui însem­nări de prin zia­re a publi­cat o căr­ti­ci­că de buzu­nar numi­tă “Note de dru­meţie prin Dobro­gea”. Se pare că dru­mu­ri­le sale s‑au schim­bat mereu la Man­ga­lia pen­tru că aproa­pe toa­te repor­ta­je­le încep inva­ri­a­bil cu ase­me­nea for­mu­le: ”Lăsăm în urmă săl­ci­i­le bătrâ­ne cu ramu­ri­le ple­ca­te spre luci­ul nemi­ş­cat al bălţii din pre­a­j­ma Man­ga­li­ei. Pe mar­gi­nea lacu­lui, stră­ju­it de stu­fă­riş bogat-adă­pos­ti­tor de raţe săl­ba­ti­ce şi lar­ve de ţânţari, pes­că­ru­şi de mare şi cor­mo­rani îşi iau zbo­rul în pâl­curi, la zgo­mo­tul saca­dat al maşi­nii.”

Satul 2 Mai îi apa­re repor­te­ru­lui foar­te pito­resc: ”case curat zugră­vi­te, curţi îngri­ji­te, cu împre­j­mu­iri de şip­ci, mai toa­te boite în ver­de. La porţi, pe bănci de lemn — la toa­te porţi­le curţi­lor sunt fixa­te bănci — stau la soa­re oameni spâni cu toţii, îna­lţi şi spă­toşi. Cei mai tineri cu obra­jii de copil, cei mai în vâr­stă cu pie­lea feţei încreţi­tă în mii de riduri ca o foa­ie de hâr­tie pe care ai despărţit‑o după ce ai făcut‑o mai întâi ghe­mo­toc în mâini. Câte trei, patru sau cinci inşi pe o lavi­ţă, sca­peţii stau nemi­ş­ca­ţi şi tăcu­ţi ca niş­te sta­ne de pia­tră, pri­vind cu ochii ficşi în gol, fără să cli­peas­că măcar din gene, fără să vor­beas­că între ei, medi­tând cu gân­dul duşi la cine ce ştie ce mis­ti­că a sec­tei lor.

Un lucru pare ciu­dat în “2 Mai”. Șosea­ua ce taie satul în două e lun­gă de vreo trei kilo­me­tri. Ea tre­ce prin mij­lo­cul celor două şiruri de gos­po­dă­rii cura­te, îngri­ji­te cu meti­cu­lo­si­ta­te. Băr­ba­ţii stau pe la porţi­le curţi­lor şi aşa i‑am văzut tot­dea­u­na şi dimi­nea­ţa şi la ami­a­ză şi în amurg, ori de câte ori am tre­cut pe aco­lo. Copii n‑am întâl­nit ca în alte sate, jucân­du-se în col­bul şose­lei, agi­tând mâi­ni­le, chiu­ind la tre­ce­rea auto­mo­bi­le­lor sau, mai mult, în joa­că decât în rău­ta­te arun­când cu pie­tre în urma maşi­nii. Femei de ase­me­nea nu am zărit pe nică­ieri cât am stră­bă­tut şosea­ua satu­lui. Curţ­l­le goa­le şi tăcu­te fixea­ză per­sis­tent pe buze şi în min­te ine­vi­ta­bi­la între­ba­re: Cine îngri­jeş­te cu atâ­ta drag de ordi­ne şi cură­ţe­nie toa­te gos­po­dă­ri­i­le aces­tea? Băr­ba­ţii stau la porţi, copii nu sunt în sat, iar feme­i­le sunt nevă­zu­te. Sat de celi­ba­tari?”

M‑am bucu­rat mult pen­tru că s‑a mai găsit cine­va și l‑a recu­pe­rat din uita­re pe Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, arti­za­nul Dobro­gei moder­ne, ca să ne amin­teas­că des­pre rolul lui în via­ța pro­vin­ci­ei rede­ve­ni­tă româ­neas­că, cum au iubit poli­ti­cie­nii locul aces­ta arid și săl­bă­ti­cit de vea­curi, ce exem­plu a dat acest pro­vi­den­ți­al isto­ric, publi­cist, om poli­tic celor ce au venit după el. Este fru­mos bus­tul lui Kogăl­ni­cea­nu, iar Dobro­gea – atât de săra­că în monu­men­te – a pri­mit un dar pre­ți­os.

Aure­lia LĂPUȘAN, 4 apri­lie 2019, pen­tru Man­ga­lia News.


(Foto: Coper­ta Mono­gra­fi­ei satu­lui 2 Mai, tipă­ri­tă de Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu, cu oca­zia dezve­li­rii bus­tu­lui din bronz al lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, rea­li­zat de sculp­to­rul Mihai Bucu­lei). Arti­co­le­le des­pre acest eve­ni­ment cul­tu­ral deo­se­bit pot fi citi­te aici.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 5 mai 2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.