ATENȚIE, conducători auto și pietoni! RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE, cu ocazia concursului automobilistic ”Mangalia Super Rally 2019”

0
1053

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia înş­ti­inţea­ză con­du­că­to­rii auto de pe raza loca­li­tă­ţii că, sâm­bă­tă, 11 mai, între ore­le 03.00 – 21.00, tra­fi­cul ruti­er va fi res­tri­cţio­nat total, iar cel pie­to­nal, par­ți­al, în peri­me­trul de des­fă­șu­ra­re a com­pe­ti­ți­ei ”Man­ga­lia Super Ral­ly 2019”.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le fac încă o dată apel la înțe­le­ge­rea con­du­că­to­ri­lor auto, care sunt rugați să folo­seas­că alte alter­na­ti­ve de depla­sa­re, pe peri­oa­da res­tric­țio­nă­rii cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re. Ast­fel, pen­tru desfă­şu­ra­rea în bune con­di­ţii a eve­ni­men­tu­lui, cir­cu­la­ția ruti­e­ră va fi res­tric­țio­na­tă total pe urmă­toa­re­le străzi:

- stra­da Ște­fan cel Mare, între stra­da Oituz și bd 1 Decem­brie 1918;

- ale­ea din­tre inter­sec­ția str. Ste­fan cel Mare cu bd 1 Decem­brie 1918 și str. Por­tu­lui;

- str. Por­tu­lui, cuprin­să între fale­za Man­ga­lia și ale­ea care vine de la inter­sec­ția bd 1 Decem­brie 1918 cu str. Ște­fan cel Mare;

- str. Vână­tori între str. Por­tu­lui și str. Tei­lor;

- str. Tei­lor, între str. Vână­tori și str. Oituz;

- str. Oituz, între str. Tei­lor și str. Ște­fan cel Mare.

Orga­ni­za­to­rii au luat însă deci­zia devi­a­ți­ei cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pen­tru mij­loa­ce­le de trans­port în comun, pe rute­le:

- bd. 1 Decem­brie 1918 – Str. Por­tu­lui – sens – gară (pen­tru micro­bu­ze­le trans­port călă­tori înspre și din­spre Con­stan­ța);

- bd. 1 Decem­brie 1918 – Por­tu­lui – Adi­man, dreap­ta spre Oituz  — Ște­fan cel Mare, stân­ga spre Gale­ri­i­le Maria (unde va exis­ta sta­ție tem­po­ra­ră), pen­tru tra­se­ul local și cel de sta­țiuni, care  va fi par­curs  în mod obiș­nu­it, după aceas­tă ulti­mă sta­ție.

Tot­o­da­tă, pre­ci­zăm că tra­fi­cul pie­to­nal nu va fi res­tric­țio­nat total, în peri­me­trul de des­fă­șu­ra­re a eve­ni­men­tu­lui auto­mo­bi­lis­tic. Pie­to­nii pot cir­cu­la pe tro­tu­a­re­le din pro­xi­mi­ta­tea tra­se­u­lui de con­curs, în timp ce în peri­me­trul tra­se­u­lui com­pe­ti­ți­ei, se pot depla­sa sub aten­ta supra­ve­ghe­re a per­so­na­lor desem­na­te în acest sens din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor, care vor fi pre­zen­te de‑a lun­gul tra­se­u­lui.

Repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le mulţu­mesc locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei pen­tru înţe­le­ge­re şi îşi cer scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at! (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 10.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.