APEL pentru demararea proiectului ”Asociația Sportivă de Yachting pentru copii Arcturus”

0
461

Arc­tu­rus Yachts: ”Incerc, cu mari efor­turi, să încro­pesc ceva ca să pot dema­ra pro­iec­tul ”Aso­ci­a­ția Spor­ti­vă de Yach­ting pen­tru copii Arc­tu­rus”. Am încer­cat să con­tac­tez direc­to­rii cîtor­va școli din Man­ga­lia. Se pare că este mai ușor să stai de vor­bă cu un minis­tru sau cu Pre­șe­din­te­le țării. Sunt uimit de opa­ci­ta­tea lor. Mai mult, ești pri­vit ca unul căzut din Lună, dacă vii cu un pro­iect pe care îl finan­țezi și vrei să faci bine. Se pare că dorin­ța de a face bine nu mai face par­te din nor­ma­li­ta­te.

În Fran­ța, de exem­plu, toa­te comu­ni­tă­ți­le rive­ra­ne Ocea­nu­lui Atlan­tic, Mării Medi­te­ra­ne, sau pur și sim­plu de lân­gă râuri și flu­vii, par­ti­ci­pă la ast­fel de pro­iec­te finan­ci­ar, logis­tic și chiar au intro­dus în pro­gra­ma șco­la­ră spor­tu­ri­le de apă. Aces­te spor­turi au meni­rea de a‑i face pe copii să cre­as­că res­pon­sa­bili, vigu­roși, sănă­toși men­tal și fizic. Copi­ii, la un moment dat, vor fi sin­guri pe ambar­ca­țiuni. Tre­bu­ie să fie cura­joși, să gân­deas­că momen­tul unei mane­vre, să ia deci­zii, să apli­ce cea mai bună meto­dă de mane­vră. Tră­iesc în natu­ră, depar­te de tele­fon și cal­cu­la­tor (măcar pen­tru câte­va ore).

Doresc să orga­ni­zez o pre­zen­ta­re a pro­iec­tu­lui copi­i­lor și părin­ți­lor aces­to­ra, cadre­lor didac­ti­ce, în data de Sâm­bă­tă, 25 mai, ora 10.00, la Sala de con­fe­rin­țe din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. Dacă este cine­va dis­pus să aju­te la orga­ni­za­re, la spon­so­ri­za­re, sau pur și sim­plu să par­ti­ci­pe la pre­zen­ta­re, eu le mul­țu­mesc încă de pe acum.

Vă aștept să-mi con­fir­mați pre­zen­ța sau spri­ji­nul, la tel. 0724 208 535, sau pe [email protected] (Coman­dant de cur­să lun­gă Nico­lae Leo­că). 

Citiți și: Aso­ci­a­ția Spor­ti­vă de YACHTING pen­tru copii “ARCTURUS” Man­ga­lia vă așteap­tă cu toa­te pân­ze­le sus!


Man­ga­lia News, Luni, 20 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.