Antreprenorii constănțeni – oportunități de internaționalizare, prin Smart Start USA [Foto/VIDEO]

0
403

Al doi­lea tur­neu Smart Start USA în Româ­nia a înce­put, marți, la Con­stan­ța. Antre­pre­no­rii locali au aflat, într-un dia­log direct și des­chis avan­ta­je­le ofe­ri­te de pro­gra­mul Smart Start USA și oport­u­ni­tă­ți­le con­cre­te de dezvol­ta­re a afa­ce­ri­lor ofe­ri­te de pia­ța ame­ri­ca­nă. Aces­tea au fost iden­ti­fi­ca­te în urma celor 3 misiuni eco­no­mi­ce orga­ni­za­te, până acum, de Smart Start USA la Miami și New York.

Ilan Lau­fer, ini­ția­to­rul și coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui Smart Start USA a ofe­rit celor pes­te 150 de par­ti­ci­panți, pre­zenți la Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us, deta­lii des­pre pro­gram și înscri­e­rea pe plat­for­ma Smart Start USA.

La con­fe­rin­ța de astăzi, au par­ti­ci­pat vice­pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Cos­tin Răsă­u­țea­nu,  Ion Dănuț Jugă­na­ru, direc­tor gene­ral — Came­ra de Comerț, Indus­trie, Navi­ga­ție şi Agri­cul­tu­ră Con­stan­ța, pre­cum și repre­zen­tanți ai par­te­ne­ri­lor de imple­men­ta­re: Fir­st Bank, Ban­ca Transil­va­nia, cert­Sign, dar și spe­cia­liști din Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și Agen­ția regio­na­lă pen­tru IMM, Atra­ge­re de Inves­ti­ții, Pro­mo­va­re Export.

Tur­ne­ul de pre­zen­ta­re a pro­gra­mu­lui Smart Start USA, a plat­for­mei de înscri­e­re și a oport­u­ni­tă­ți­lor de afa­ceri iden­ti­fi­ca­te pe pia­ța ame­ri­ca­nă va con­ti­nua, zile­le urmă­toa­re în 9 ora­șe repre­zen­ta­ti­ve pen­tru țin­te­le pro­gra­mu­lui și eco­no­mi­i­le loca­le.

Smart Start USA rămâ­ne sin­gu­rul pro­gram pri­vat din Româ­nia care con­tri­bu­ie con­cret la dezvol­ta­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te, spri­ji­nind atât dezvol­ta­rea sec­toa­re­lor eco­no­mi­ce pri­o­ri­ta­re pen­tru expor­tu­ri­le româ­nești, cât și con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor comer­ci­a­le româ­no-ame­ri­ca­ne. Smart Start USA este șan­sa rea­lă a antre­pre­no­ri­lor români de a depăși gra­ni­țe­le româ­ne și euro­pe­ne și de a intra pe o pia­ță cu foar­te mul­te posi­bi­li­tăți de dezvol­ta­re.

Smart Start USA se adre­sea­ză antre­pre­no­ri­lor care doresc să-și extin­dă afa­ce­ri­le pe pie­țe­le inter­națio­na­le, în spe­cial pe pia­ța ame­ri­ca­nă.

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre con­di­ți­i­le, avan­ta­je­le și oport­u­ni­tă­ți­le ofe­ri­te de pro­gram pot fi afla­te accesând link-ul: https://smartstartusa.net și înre­gis­trân­du-vă în comu­ni­ta­tea Smart Start USA.


Man­ga­lia News, 15 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.