Am aflat… azi!” — Spectacol de teatru pentru liceenii din Constanța

0
580

Pes­te 2.500 de lice­eni din ora­șul Con­stan­ța vor urmări, gra­tu­it, spec­ta­co­lul de tea­tru inti­tu­lat „Am aflat… azi!”. Spec­ta­co­lul face par­te din pro­iec­tul „Jocul de‑a isto­ria”, orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu și co-finan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. Par­te­neri sunt Inspec­to­ra­tul Sco­lar Jude­țean Con­stan­ța, Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Teo­dor T. Bura­da Con­stan­ța și Cole­gi­ul Națio­nal de Arte „Regi­na Maria” Con­stan­ța.

Pro­iec­tul „Jocul de‑a isto­ria” este menit să faci­li­te­ze acce­sul orga­ni­zat și gra­tu­it al lice­e­ni­lor con­stăn­țeni la spec­ta­co­le de tea­tru dedi­ca­te publi­cu­lui tânăr.

Spec­ta­co­lul are la bază sce­na­ri­ul dra­ma­tur­gu­lui româ­no-ame­ri­can Cătă­li­na Flo­ri­na Flo­res­cu și are o adre­sa­bi­li­ta­te direc­tă către gene­ra­ția tână­ră.

Repre­zin­tă, de fapt, o radi­o­gra­fie soci­a­lă a trans­for­mă­rii psi­ho­lo­gi­ce a gene­ra­ți­ei tine­re în ulti­mii 25 de ani. Este spec­ta­col de tea­tru jucat de elevi de liceu pen­tru elevi de liceu”, spu­ne Geor­gi­a­na Rusu, mana­ge­rul de pro­iect.

Regia artis­ti­că îi apar­ți­ne lui Iuli­an Ena­che.

Din dis­tri­bu­ție vor face par­te actri­țe­le Lau­ra Ior­dan Adri­an și Geor­gi­a­na Rusu și 11 elevi ai sec­ți­ei „Tea­tru” din cadrul Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte „Regi­na Maria” Con­stan­ța, mem­bri ai tru­pei de tea­tru „Para­dig­me”, pro­fe­sor îndru­mă­tor Dana Tri­fan Ena­che: Ale­xan­dra Căi­na­ru, Daria Panai­te, Ioa­na Feo­do­tov, Ingryd Chris­ti­ne Segher, Vale­ria Nea­gu, Ionuț Roșu, Rober­to Savu, Robert Ioan, Gabriel San­du, Gabriel Roșu, Andrei Calu.

Ilus­tra­ția muzi­ca­lă este sem­na­tă de Adri­an Mihai. Dis­tri­bu­ția este asi­gu­ra­tă de Com­pa­nia de tea­tru Lui­’s Events.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne orga­ni­za­rea a 12 repre­zen­ta­ții ale spec­ta­co­lu­lui, la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” Con­stan­ta. La repre­zen­ta­ții vor asis­ta elevi ai lice­e­lor din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, după urmă­to­rul pro­gram:

- 13 mai: Lice­ul Teo­re­tic Ovi­di­us + Cole­gi­ul Națio­nal M. Emi­ne­scu

- 14 mai: Lice­ul Teo­re­tic Lucian Bla­ga + Cole­gi­ul Națio­nal de Arte Regi­na Maria

- 15 mai: Lice­ul Teo­re­tic C.A. Rosetti + Cole­gi­ul Comer­ci­al Carol I

- 20 mai: Cole­gi­ul Națio­nal Mir­cea cel Bătrân + C. N. Peda­go­gic Con­stan­tin Bră­tes­cu

- 21 mai: Lice­ul Teh­no­lo­gic Vir­gil Mad­gea­ru + Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian

- 22 mai: Cole­gi­ul Teh­nic Pon­ti­ca + Cole­gi­ul Teh­nic Tomis

- 23 mai: Cole­gi­ul Teh­nic de Mari­nă Al. Ioan Cuza + Cole­gi­ul Teh­nic Ener­ge­tic

- 27 mai: Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv Nico­lae Rota­ru + Lice­ul Teh­no­lo­gic Dimi­trie Leo­ni­da

- 28 mai: Lice­ul Teh­no­lo­gic Ghe­or­ghe Duca + Lice­ul Teh­no­lo­gic Ghe­or­ghe Miron Cos­tin

- 29 mai: Lice­ul Teh­no­lo­gic I.N. Roman + Lice­ul Teh­no­lo­gic Elec­tro­teh­ni­că și Tele­co­mu­ni­ca­ții

- 30 mai: Lice­ul Teo­re­tic Dece­bal + Lice­ul Teo­re­tic Geor­ge Căli­ne­scu

- 31 mai: Lice­ul Teo­re­tic Geor­ge Emil Pala­de + Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar Al. Ioan Cuza.

Pro­iec­tul face par­te din aria tema­ti­ca „Arte­le spec­ta­co­lu­lui – Tea­tru”. Buge­tul total este de 89.000 lei, din care 80.000 de lei repre­zin­tă finan­ța­re AFCN, iar 9.000 lei este con­tri­bu­ția pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui.

Pro­iec­tul nu repre­zin­tă în mod nece­sar pozi­ția Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. AFCN nu este res­pon­sa­bi­lă de con­ți­nu­tul pro­iec­tu­lui sau de modul în care rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui pot fi folo­si­te. Aces­tea sunt în între­gi­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ru­lui finan­ță­rii.


Man­ga­lia News, 06.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.