9 Mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial

0
215

Ziua Euro­pei, Ziua Inde­pen­denţei pro­cla­ma­tă în 1877 şi Vic­to­ria Coa­li­ţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te în cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al 1945 – sunt moti­ve­le de săr­bă­toa­re pen­tru popo­rul român, în ziua de 9 Mai.

9 mai — Ziua inde­pen­den­tei Roma­niei­Pro­cla­ma­rea inde­pen­den­tei sta­ta­le la 9 mai 1877 nu a fost un act spon­tan ci o încu­nu­na­re a stră­da­ni­i­lor tot mai nume­roa­se din acei ani, o arun­ca­re pes­te bord a ulti­mei verigi a suze­ra­ni­ta­tii oto­ma­ne.

În acea zi memo­ra­bi­lă, Miha­il Kogâl­ni­cea­nu, decla­ra în Par­la­men­tul țării: ‘sun­tem inde­pen­denţi, sun­tem naţiu­ne de sine stă­tă­toa­re’. Inde­pen­den­ța ast­fel pro­cla­ma­tă tre­bu­ia cons­fin­ți­tă și apă­ra­tă pe câm­pul de lup­tă spre a putea fi impu­să forţe­lor mili­ta­re tur­ceşti și recu­nos­cu­tă apoi de pute­ri­le euro­pe­ne.

Al doi­lea eve­ni­ment se refe­ră la ziua de 9 mai 1945, zi în care Ali­a­ţii din cel de-al doi­lea răz­boi mondi­al au obți­nut vic­to­ria împo­tri­va Ger­ma­niei nazis­te, punând ast­fel capăt celei mai pus­ti­i­toa­re con­fla­gra­ții din isto­ria con­ti­nen­tu­lui euro­pean.

Cel de al tre­i­lea eve­ni­ment este ZIUA EUROPEI – ‘Pacea mondi­a­lă nu poa­te fi asi­gu­ra­tă fără a face efor­turi cre­a­toa­re pro­porţio­na­le cu peri­co­le­le care o ame­ninţă. Con­tri­bu­ţia pe care o poa­te adu­ce civi­li­za­ţi­ei o Euro­pă orga­ni­za­tă şi acti­vă este indis­pen­sa­bi­lă pen­tru menţi­ne­rea unor rela­ţii paş­ni­ce…. Nu am reu­şit să rea­li­zăm o Euro­pă uni­tă şi ne-am con­frun­tat cu răz­bo­a­ie’.

Frag­ment din tex­tul pro­pu­ne­rii pre­zen­ta­te de minis­trul fran­cez al afa­ce­ri­lor exter­ne Robert Schu­man, care a stat la baza creă­rii Uniu­nii Euro­pe­ne de astăzi.

Ziua Euro­pei

9 mai – Ziua Euro­pei, a Inde­pen­denţei Româ­ni­ei şi sfârşi­tul celui de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.